دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی وضعیت مطالعه زنان شاغل وخانه دار شرق کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

10.30473/mrs.2021.42159.1357

ثریا ضیایی


2. کاربست اصول مدیریت سایبرنتیک بر انعطاف پذیری سازمان (مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی غرب تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

10.30473/mrs.2021.55225.1440

مصطفی پهلوان زاده؛ فاطمه نوشین فرد


3. مولفه‌های مهارت‌های ارتباطی و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت شناختی در کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان کاشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.30473/mrs.2021.56960.1446

حجت خدمتی نژاد؛ وجیهه موسای ارانی؛ سعید اسدی


4. آینده‌پژوهی نظام‌های رده‌بندی منابع کتابخانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.30473/mrs.2021.57163.1452

حسین ادبی فیروزجاه؛ مظفر چشمه سهرابی


5. شناسایی و تعیین اثرات ابعاد بازاریابی اینترنتی یکپارچه بر عملکرد آنـلاین شرکت ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

10.30473/mrs.2021.57356.1454

محسن اعظمی