اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غفاری، سعید

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام‌نور تهران، تهران، ایران.

en.sakhtar.com/Person-6419
ghaffari130yahoo.com
09123253384
0000-0002-1030-9234

h-index: 2  

سردبیر

کوکبی، مرتضی

علم اطلاعات و دانشناسی استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

www.researchgate.net/scientific-contributions/2040167335_Morteza_Kokabi
kokabi80yahoo.com

h-index: 2  

اعضای هیات تحریریه

توکلی زاده راوری، محمد

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه یزد. یزد. ایران.

ir.linkedin.com/in/mohammad-tavakolizadeh-ravari-9305a988
tavakoliyazd.ac.ir
+98 913 143 6817
0000-0003-1649-671x

h-index: 3  

حسن‌زاده، محمد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

www.modares.ac.ir/en-pro/academic_staff/hasanzadeh
hasanzadehmodares.ac.ir
0000-0003-4918-1239

h-index: 10  

سهیلی، فرامرز

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام‌نور تهران، تهران، ایران.

en.cv.pnu.ac.ir/Home/faramarz.soheili
f_soheilipnu.ac.ir
09121991526

h-index: 9  

شریف مقدم، هادی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام‌نور خراسان رضوی، مشهد، ایران.

www.linkedin.com/in/hadi-sharif-moghaddam-790671103/
sh_mogadampnu.ac.ir
09155162585

h-index: 1  

شعبانی، احمد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

www.researchgate.net/profile/Ahmad_Shabani3
shabaniaedu.ui.ac.ir
09133133727
0000-0003-0466-6240

h-index: 4  

قانع، محمدرضا

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع، مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران.

ghanericest.ac.ir

موسوی چلک، افشین

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام‌نور تهران، تهران، ایران.

www.researchgate.net/profile/Afshin_Mousavi-Chelak
mousavi_afpnu.ac.ir
0000-0002-5614-1334

h-index: 5  

مهراد، جعفر

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد, گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

www.linkedin.com/in/jafar-mehrad-a614103a/
mehradricest.ac.ir

h-index: 4  

نوروزی چاکلی، عبدالرضا

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

www.researchgate.net/profile/Abdolreza_Noroozi_Chakoli
noroozi.rezagmail.com
09123264227
0000-0002-0088-9159

h-index: 3  

نورمحمدی، حمزه‌علی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TEn.aspx?TID=186
nourmohammadi.hgmail.com
09125093848
0000-0002-5466-6647

h-index: 7  

نوکاریزی، محسن

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

mnowkarizi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=en-GB
mnowkarizium.ac.ir
09155026234
0000-0001-7716-8280

h-index: 1  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

زهره زاهدی

مطالعات کمی سنجش و سیاستگذاری علم و فناوری پژوھشگر، مرکز مطالعات علوم و فناوری دانشگاه لایدن ھلند.
عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خلیج فارس

zohrehzahedigmail.com
0000-0001-5801-1886

دبیر اجرایی

بیرانوند، علی

علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام‌نور تهران، تهران، ایران.

www.researchgate.net/profile/Ali_Biranvand
biranvandgmail.com
09124201803
0000-0003-2316-0405

h-index: 2  

کارشناس نشریه

زیبا محمدزاده روشتی

علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناس مسئول پژوهش. دانشگاه پیام نور. تهران. ایران.

zibamohammadzadeh53gmail.com
98 912 630 7370