تأثیر فضای مجازی بر میزان مطالعه غیردرسی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر بیرجند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 مربی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فضای مجازی بر میزان مطالعه غیر درسی دانش‌‌آموزان دوره اول متوسطه شهر بیرجند انجام شد.
روش‌شناسی: این پژوهش کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان دوره اول متوسطه شهر بیرجند است. بر اساس فرمول جرسی مورگان تعداد 380نفر بر اساس ضوابط نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های پژوهش مشخص شد که رابطه معناداری بین میزان و مدت زمان استفاده از فضای‌مجازی و جنسیت با میزان مطالعه غیردرسی وجود ندارد. دختران بیشتر از پسران علاقه به خواندن رمان دارند و در خصوص سرگرمی و جدول، ورزش، موسیقی، علمی، تاریخی و مذهبی علاقه پسران بیش از دختران است. بین دلایل استفاده از فضای مجازی برای مطالعات غیردرسی دانش‌آموزان در قسمت تکمیل کنندگی اطلاعات منابع درسی، تفاوت معناداری وجود دارد. اولویت اول استفاده دانش‌آموزان از فضای مجازی سهولت دسترسی به آن است.
نتیجه‌گیری: براساس پژوهش حاضر، پرسشنامه محقق بر اساس طیف لیکرت با ضریب پایایی بالایی تهیه شد که می‌توان در پژهش‌های آتی می‌توان استفاده کرد. یافته‌های این پژوهش را می‌توان در ارزیابی و سیاستگزاریهای کتابخانه‌های سطح شهر و کتابخانه‌های مدارس جهت بهبود وضعیت مطالعه غیردرسی دانش‌آموزان بکار برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of cyberspace on non-syllabus study of first grade high school students in Birjand

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Saidi 1
  • Soraya Ziyaei 2
  • Ali Biranvand 3
1 Master Student of Knowledge and Information Science, Payam Noor University, Mashhad, Iiran.
2 Assistant Professor of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Instructor of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

purpose: The purpose of this study was to investigate the effect of cyberspace on the non-syllabus study of high school students in Birjand. Methodology: This study is practical and used a survey method. The statistical population of this study is all students of the first grade of high school in Birjand. Based on the Jersey Morgan formula, 380 individuals were selected based on random sampling, The required information was collected through a researcher-made questionnaire.
Findings: Based on the findings of the research, it was found that there is no significant relationship between the amount and duration of using space and gender with the non-syllable study. Girls are more interested in reading novels than boys and are more interested in boys than girls in terms of entertainment and tables, sports, music, science, history, and religion. There is a significant difference between the reasons for the use of cybernetics for non-syllabus study in the field of completing the information of the textbooks. The first priority of using students from cyberspace is the ease of access to it.
Conclusion: Based on the present study, the researcher's questionnaire was prepared based on the Likert scale with a high-reliability coefficient, which can be used in future questions. The findings of this research can be used to evaluate the policies and policies of city libraries and school libraries to improve the status of students non-syllabus study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cyberspace
  • non-syllabus study
  • High school student
  • Birjand
آفتابی ‌آرانی، بتولی، زهرا (1386). بررسی میزان مطالعه غیردرسی دانش­آموزان دورة متوسطه و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در شهرستان آران و بیدگل در سال تحصیلی 85-84، ماهنامة ارتباط علمی، 7 (3).
بیگ محمدی، همایون (1394). بررسی مطالعه آزادشهر اراک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه پیام نور
 بیگدلی، زاهد و باجی، فاطمه (1388). عادت‌های کتاب‌خوانی و استفاده از کتابخانه در میان دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر اهواز. مهری پریرخ و شعله ارشطوپور، مجموعه مقالات کتابخانه‌های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی- یادگیری. 3- 4 اردیبهشت. تهران: کتابدار، 397- 413.
پاشا شریفی، حسن و اکبری، ابوالقاسم (1387). نیازهای مطالعاتی دانش آموزان دورة متوسطة کشور دربارة کتاب‌های غیردرسی. فصلنامة نوآوری‌های آموزشی، شمارة 28، 129 - 111.
دانایی مقدم، دلنشین؛ خسروی، فریبرز و افشار، ابراهیم (1392). تأثیر اعتیاد به اینترنت بر میزان مطالعه دانشجویان. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 24(3)، 26-37.
رداد، ایرج و مسعودی، میترا (1392). بررسی وضعیت عادات مطالعۀ آزاد دانش­آموزان دورۀ متوسطۀ شهر مشهد و عوامل مؤثر بر آن. مجلة پژوهشات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 19 (3)، 387-407.
 
رضوی، عباس؛ جعفرزاده، مجید و نوروزی، داریوش (1385). رابطه بین میزان تماشای برنامه‌های تلویزیونی و استفاده از منابع اطلاعاتی غیردرسی. فصلنامة کتابداری و اطلاع‌رسانی، 9 (4)، 89-108.
شریفی، لیلا؛ شقاقی، مهدی و شریفی، صابر (1390). بررسی رابطة انجام بازی‌های رایانه‌ای و میزان مطالعه دانش­آموزان مقطع راهنمایی: مطالعه موردی شهر کرج.  تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی، 57 (3)، 111-133.
صیادی، محمدامین؛ فتحی، فریبرز و محمدی، میترا (1394). استفاده بی‌رویه از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و ارتباط آن با سلامت روانی. نشـریة سلامـت و تنـدرستی در مـدارس، 2(3)، 33-39.
ظهیری‌ناو، بیژن و رجبی، سوران (1390). بررسی رابطة کتاب‌خوانی و رشد اجتماعی در دانش­آموزان. مجلة علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز، 2 (1)، 145-165.
عصاره، فریده و گلچوبی، تقی (1385). شناسایی و معرفی عوامل ترغیب‌کننده و بازدارندة مطالعه آزاد دانش­آموزان دوره متوسطة استان مازندران. مجلة علوم تربیتی و روانشناسی،13(4)، 103- 126.
مجرب، مریم (1395). رفتار خواندن در فضای دیجیتال: مفهوم، ابعاد و مؤلفه‌ها. مجله کتاب مهر، 6 (19-20).
معرف­زاده، عبدالحمید و ایرجی، شهرزاد (1389). بررسی عوامل ترغیب‌کننده و بازدارنده مطالعه در میان مراجعان کتابخانه‌های عمومی شهرستان ماهشهر. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 16 (1)، 143-170
معیدفر، سعید؛ حبیب‌پور گتابی، کرم و گنجی، احمد (1386). مطالعة پدیدة استفاده‌ اعتیادی از اینترنت در بین نوجوانان و جوانان (25-15 سال) شهر تهران. مجلة جهانی رسانه - نسخه فارسی، 2(2).
ناصری، زهرا و نوروزی، علیرضا (1395). تأثیر محیط دیجیتال بر عادت و روش‌های خواندن جوانان. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۲۲ (۲)، ۲۱۳-۲۲۷.
 
Asmar Saaid, S. & Abd Wahab, Z. (2014). The Impact of Digital-Based Materials on Undergraduates’ Reading Habit. International Journal of Social Science and Humanity, 4(3), 249-253
Husaini, H. &  Baharuddin, M. F. (2012). The Roles of School Resource Center in Nurturing Reading Habits and Attitudes among Secondary School Students. 15th CONSAL General Conference:28-29 may.
Jiang, Q.(2013). Internet addiction among young people in China: Internet connectedness, online gaming, and academic performance decrement. Internet Research, 24)1(.2.
     http://www.emeraldinsight.com/.
Kia, S. & Taleb, Z. )2015(. Relationship between addiction to cyberspace and academic performance of female students in Gorgan high schools. Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, 3(3),124-130.
Kutay, V. (2014). A survey of the reading habits of Turkish high school students and an examination of the efforts to encourage them to read. (PHD thesis). University of Loughborough.
Kavi, K., Tackie, S. N. B  & Bugyei, K. A.  (2015). Reading for pleasure among junior high school students: case study of the Saint Andrew`s Anglican Complex Junior High School, Sekondi. Library Philosophy and Practice (e-journal).https://digitalcommons.unl.edu.
Olszak, I. (2015). The effect of online tools on reading habits among teenage students. Journal English for specific purposes world, 45(16). http://www.esp-world.info
Shen, L. (2006). Computer technology and students’ reading habits. Chia-nan Annual Bulletin, 32, 559-572.
     http://www.sciepub.com
Zickuhr, K., Rainie, L., Purcell, K., Madden, M., & Brenner, J. (2012). Younger Americans' Reading and Library Habits. Pew Internet & American Life Project..