شناسایی نقش سبک‌های تفکر کارکنان نهادهای کتابخانه‌های عمومی ایران در ارتباط با ویژگی‌های کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.30473/mrs.2021.56734.1444

چکیده

هدف: بررسی سبک‌های تفکر کارکنان نهادهای کتابخانه‌های عمومی ایران در ارتباط با ویژگی‌های کارآفرینی بوده است.
 روششناسی: از نظر هدف کاربردی و از منظر روش‌های گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی بوده است و حجم نمونه آماری 200 نفر که به روش سرشماری کامل انتخاب شده‌اند. ابزار گرداوری داده‌ها دو پرسشنامة شیوه‌های تفکر استرنبرگ - واگنر و ویژگی‌های کارآفرینی بوده است. جهت بررسی روایی ابزار با توجه به تعداد مؤلفه‌ها و حجم نمونه، علاوه‌بر تحلیل محتوا، از تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از نرم‌افزار لیزرل استفاده شد که بررسی شاخص‌های برازش نشان داد که ابزار پژوهش از روایی سازه برخوردار بوده است.
 یافته‌ها: داده‌های پژوهش با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان داد که شیوه تفکر غالب در میان کارکنان، تفکر برون‌نگر است. هم‌چنین تمام سبک‌های تفکر ‌جز سبک درون‌گرا ارتباط مثبتی با ویژگی‌های کارآفرینی کارکنان داشته‌اند.
 بحث و نتیجه‌گیری: نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که از میان سبک‌های تفکر، 6/31 درصد تغییرات مؤلفه خلاقیت توسط سبک‌های تفکر آزاداندیش، قضایی و قانونی تبیین می‌شود. هم‌چنین 6/24 درصد تغییرات مؤلفه کنترل درونی توسط سبک‌های تفکر قضایی و برون‌گرا، 38% تغییرات مؤلفه توفیق‌طلبی توسط سبک تفکر آزاداندیش و قضایی، 6/18% تغییرات مؤلفه استقلال‌طلبی به سبک تفکر درون‌گرا پیش‌بینی می‌شود و 2/21% از تغییرات مؤلفه تحمل ابهام در سطح 99 صدم معنی‌دار بوده و ضریب محاسبه بتا 460% بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Thinking Style In Public Libraries Foundation Staff and Its’ Relation with Entrepreneurship Traits

نویسنده [English]

  • sana safari
Assistant Professor, Department of Higher Education Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: This study aimed to investigate thinking styles of staff's in Public Libraries Foundation and its relation with entrepreneurship traits.
Methodology: The research method was applied in terms of purpose and in terms of data collection methods was correlation. The population of the research is the staff of the Public Libraries and information. Data collection tools were Sternberg-Wagner thinking styles (1999) and Entrepreneurship traits questionnaire. In order to study the validity of the tool in terms of the number of components and semple size, in addition to content analysis, a confirmatory factor analysis was used with Lisrel software that evaluation of fitting indices confirmed that the research instruments have been constructive.The collected data were analyzed by SPSSv.22 in both descriptive and inferential statistics(Pearson correlation coefficient and stepwise regression).
Findings: The findings showed that the dominant thinking style among the staff is extraverted thinking. All styles of thinking, with the exception of introverted thinking, had a positive relationship with the entrepreneurship traits of staff.
Conclusion: Stepwise regression analysis showed that among the components of TS, (31.6) percent of the change in creativity is explained by liberal and judicial thinking. Also, (43.5) percent of the risk taking are explained by liberal, judiciary and legislator thinking. The findings of the research also showed that (24.6) percent of the changes in the internal control are explained by the judicial and extraverted thinking, (38.0%) of the changes in willingness are explained by liberal and judicial thinking, (18.6%) of the changes in independence component are explained by introverted thinking, (21.2%) of the variation of ambiguity tolerance in the level of 99 is significant and the calculated beta value is 0.460.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thinking Style
  • Entrepreneurship
  • Personality Characteristics
  • Public Libraries Foundation
استرنبرگ، جی. رابرت (1381). سبک‌های تفکر، ترجمه: علاءالدین اعتماد اهری و علی‌اکبر خسروی، چاپ دوم، تهران، نشر و پژوهش دادار.
جهانگیری، علی و کلانتری تقفی، ربابه (1387). ارزیابی و ارزیابی کارآفرینی مدیران. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 1(1)، 87-73
خوئینی، فاطمه (1384). بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر و خلاقیت دانشجویان. فصلنامه علمی تخصصی مدیریت، 2(5)، 72-45
شکری، امید؛ کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی الله و دانشورپور، زهره (1385). رابطۀ سبک‌های تفکر و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان. ترازه‌هایعلوم‌شناختی، 8، 52-44.
Arslan, C., Dilmac, B., Hamarta, E. (2009). Coping with stress and trait anxiety in terms of locus of control: a study with Turkish university staff. Social behavior and personality, 37(6), 791-800.
Balkis, M. & Bayezid, G. (2005). The Relationship between Thinking Styles and
Personality Types", Social behavior and personality, 33(3), 283-294.
Fan, W. & Zhang, L. F. (2009). Are achievement motivation and thinking styles related? A visit among Chinese university staff. Learning and Individual Differences, 19(2), 299–303.
Gurol, Y. & Atsan, N. (2006). Entrepreneurial characteristics amongst university staff some insights for entrepreneurship education and training in Turkey. Education & Training, 48(1), 25-38.
Jahangiri, A., & Kalantari T. R. (2008). Evaluation and Entrepreneurship Assessment of Managers. Entrepreneurship Development Quarterly, 1(1), 87) (in Persian)
Khoeiini, F. (2005), (The Study of the Relationship Between Staff' Thinking and Creativity Styles. Management Quarterly, 2(5), 77-72. (in Persian)
Matthews, D. R. (2010). Performance Management: A Comparative Analysis of Peak Experience Performance and Non-peak Experience Performance in Business Leaders. Capella University.
Palut, B. (2008). The relationship between thinking styles and level of externality: a study of Turkish female preschool student teachers. Behavior and personality, 36(4), 519-528.
Shoukri,A (2006). The role of socioeconomic status, approaches to learning and thinking styles in students' academic achievement, providing causal models. Journal of Psychological Studies, 2(3) 139-160. (in Persian)
Sternberg, R. J. (2001). Thoughts, Ali Akbar Khosravi, First Edition, Tehran: Translation by Aladdin Etemadi Ahrayi.Publication and Research of Dadar- Sternberg, R. J. & Wangner, R. K. (1992). Thinking styles inventory. Yale university.
Yang, Sh. Ch. & Lin, W.Ch. (2004). Relationship among Creative, Critical Thinking and Thinking Styles in Taiwan High School Students. Journal of Instructional Psychology, 3(1), 33-45
Zhang, L. F. (2008). Teachers’ Styles of Thinking: An Exploratory Study. The Journal of Psychology, 142(1), 37–55.
Zhang, L.F., & Sternberg, R.J. (2001). Thinking styles across cultures: Their relationships with student learning. In R.J. Sternberg&l.f. Zhang (Eds.), Perspectives on thinking, learning, and cognitive styles n(pp.197-266). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.