بررسی سطح سواد اطلاعاتی پرستاران جهت ارائه کارآمد مراقبت مبتنی بر شواهد در بیمارستان‌های آموزشی شهر بوشهر در سال 1397

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت و سیاست‌گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

10.30473/mrs.2021.52841.1421

چکیده

هدف: استفاده از شواهد علمی پرستاران را قادر می­سازد تا مراقبت­های بالینی را با کیفیت ارائه دهند. این پژوهش با هدف ارزیابی سطح سواد اطلاعاتی پرستاران جهت ارائه کارآمد مراقبت مبتنی بر شواهد در بیمارستان­های آموزشی شهر بوشهر در سال 1397 انجام گرفت.
روش‌شناسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی مقطعی است که به توصیف سطح سواد اطلاعاتی پرستاران بیمارستان­های آموزشی شهر بوشهر پرداخته است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه خود ایفا جهت سنجش مهارت­های سواد اطلاعاتی با رویکرد مراقبت مبتنی بر شواهد است که توسط پرستاران تکمیل و داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در محیطspss ویرایش 24 تحلیل گردید.
 یافته­‌ها: بیش از 70 درصد جمعیت مورد پژوهش زن و بقیه مرد بودند. بیش از 85 درصد از پرستاران دارای مدرک لیسانس بودند و 8/58 درصد از کتابخانه بیمارستان استفاده نمی‌کردند. یافته­های پژوهش نشان داد که سواد اطلاعاتی پرستاران بیمارستان­های آموزشی شهر بوشهر در سال 1397 با میانگین 38/94 پایین­تر از سطح متوسط قرار دارد. در بین 5 استاندارد سواد اطلاعاتی مورد بررسی، بیشترین میانگین مربوط به مهارت تبادل و اشاعه اطلاعات و کمترین میانگین مربوط به مهارت سازمان‌دهی اطلاعات بود.
 بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه سواد اطلاعاتی پرستاران در تمامی مهارت­های مرتبط با مراقبت مبتنی بر شواهد پایین‌تر از سطح متوسط برآورده شده است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود راهکارهایی ازجمله آموزش برای ارتقای بهینه تمامی مهارت­‌های سواد اطلاعاتی به‌منظور تصمیم­گیری مبتنی بر شواهد در مراقبت بیماران اتخاذ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Information literacy of Nurses to Provide Effective Evidence based Care in Bushehr Educational Hospitals in 2018

نویسندگان [English]

  • Abdolrasoul Khosravi 1
  • Atefeh Esfandiari 2
  • seideh zahra mirtaghi 3
1 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Sciences, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran
2 Assistant Professor, Department of Health Policy and Management, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.
3 MSc, Department of Knowledge and Information Sciences, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The use of evidence enables nurses to provide quality of clinical care. The aim of this study was to evaluate the level of information literacy of nurses to provide efficient evidence-based care in Educational Hospitals in Bushehr in 2018.
 
Methodology: This study is a cross-sectional descriptive-analytical study that describes the level of information literacy of nurses in. Data were gathered by a self-sufficient questionnaire to measure information literacy skills to provide evidence-based care, which was completed by nurses and analyzed using descriptive and analytical statistics through SPSS version 24.
 
Findings: The research findings showed that more than 70 percent of the population surveyed were women and the rest were men. More than 85% of nurses had a bachelor's degree and 58.8% did not use a hospital library. The information literacy of nurses Educational Hospitals in Bushehr in2018 was with an average of 94.38 that is lower than the average level. Among the 5 standards of information literacy, the highest average was related to information exchange and dissemination skills and the lowest average was related to information organization skills.
Conclusion: According to the results of this study, nurses' information literacy in all skills to provide evidence-based care were below average. Therefore, it is suggested that some solutions such as theoretical and practical learning be taken to improve all information literacy skills in order to make evidence based decisions in nursing care.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Bushehr
  • Educational Hospitals
  • Nurses
  • Information Literacy
  • Evidence-Based Care
Adib-Hajbaghery, M., & Azizi-Fini, E. (2013). Longitudinal study of cardiopulmonary resuscitation knowledge and skills among nurse interns of Kashan university of medical sciences. Iranian Journal of Medical Education, 13(2), 134-145.
Bvumbwe, T. (2016). Enhancing nursing education via academic–clinical partnership: an integrative review. International journal of nursing sciences. 3(3), 314-322.‏
Chang, Y. K., Zhang, X., Mukhtar, I. A., Foo, S., Majid, S., Levitt, B., & Theng, Y. L. (2012). Assessing students’ information literacy skills in two secondary schools in Singapore. Journal of information literacy, 6(2), 19-34.
Farrokhzadian, J., Ahmadian, K., & Manglian Shahrbabaki, P. (2016). Information literacy and training needs of nursing managers for evidence-based practice. Iranian Nursing, 29(101), 43-56. (in persian)
Habibi, Sh., Rezaei Hacheh So, P., & Tabaghi, R. enhancing information literacy as a base of developing evidence-based nursing. (in persian)
Kahouei, Baba Mohammadi, H., ghazavi Shariat Panahi, and Mehdizadeh. (2019). A survey on barriers to access health information resources of nursing care from the perspectives of nurses and nursing students. Health Management, 15(49), 38-27. (in persian)
Klein-Fedyshin, M. (2015). Translating Evidence into Practice at the End-of-Life: Information needs, access and usage by hospice and palliative nurses. Journal of hospice and palliative nursing: JHPN: the official journal of the Hospice and Palliative Nurses Association, 17(1), 24.‏
Kurniawan, T., & Petpichetchian, W. (2011). Case study: Evidence-based interventions enhancing diabetic foot care behaviors among hospitalized DM patients. Nurse Media Journal of Nursing, 1(1), 43-59.‏
Majid, S., Chaudhry, A. S., & Xue, Z. (2008). Role of information literacy in effective evidence-based practice. Library and Information Science Unit.‏
Manglian ‌ Shahrbabaki, P., Farrokhzadian, J., & Nouhi, E. (2016). Evaluation of the Knowledge and Performance of Nursing Students Regarding Evidence-Based Care, Strides in Development of Medical Education, 13(3), 235-245. magiran.com/p1600797 (in persian)
Mousavi, Z., Kalhor, M., Rashidi, K. & Amini, M. (2018). Evaluation of information literacy of nurses working in public hospitals in Boroujerd city in 2018. The first conference on information technology and health promotion. (in persian)
Nahrir, B., rejeh. & Ebadi, A. (2013). The evidence-based nursing education. Journal of Nursing Education, 2(1), 54-49. (in persian)
Noah, I., Shakuri. (2016). Facilities and Barriers to Evidence-Based Practice (EBP) in the viewpoint of Nurses of Kerman University of Medical Sciences in 2013. Nursing Education, 5 (2), 30-24. (in persian)
Robertson, D. S., & Felicilda-Reynaldo, R. F. D. (2015). Evaluation of graduate nursing students’ information literacy self-efficacy and applied skills. Journal of nursing Education, 54(3), S26-S30.
Ross, J. (2010). Information literacy for evidence-based practice in perianesthesia nurses: readiness for evidence-based practice. Journal of Perianesthesia Nursing, 25(2), 64-70.‏
Salmani mod, memarian, R. and Vanaki. (2012). Effect of implementation staff development program based on evidence for supervisors on nurses practice. Nursing Management Quarterly, 1(3), 18-9. (in persian)
Sharif Moghadam, H., & Salami, N. (2016). the rate of information literacy of faculty members and PhD students of Faculty of nursing and midwifery based on successful evidence. Journal of Nursing Education. 5(4), 66-60. (in persian)
Thorsteinsson, H. S. (2013). Icelandic nurses' beliefs, skills, and resources associated with evidence‐based practice and related factors: a national survey. Worldviews on Evidence‐Based Nursing, 10(2), 116-126.