دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 16، پاییز 1396، صفحه 11-98 

مقاله پژوهشی

1. کاربرد مدل شرون لاوسون جهت ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در دانشکده علوم پزشکی نیشابور

صفحه 11-18

محمود صدیقی؛ مسعود طاهری لاری؛ مسلم چرابین؛ حسن نودهی؛ هادی صدیقی