دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، تابستان 1398، صفحه 11-90 

مقاله پژوهشی

1. طراحی و تبیین مدل مدیریت دانش در تقویت اصول اقتصاد مقاومتی در بانک‌ ها

صفحه 11-24

10.30473/mrs.2020.53969.1429

محمد عربی؛ روح اله تولایی؛ مهدی فرمانی؛ محمدرضا محمدخانی


4. سوگیری در همترازخوانی

صفحه 51-62

10.30473/mrs.2020.50651.1413

فاطمه مکی زاده؛ فاطمه زارع ده آبادی


5. ارائه مدل انتقال دانش در مراکز رشد دانشگاهی

صفحه 63-80

10.30473/mrs.2020.51990.1419

مهدی فرمانی؛ ابوالفضل خسروی؛ نوید شفیعی؛ محمد عربی؛ محمدرضا محمدخانی