با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
کاربرد اینترنت اشیا برای رشد و نگهداری گیاهان در کتابخانه سبز

محسن حاجی زین العابدینی؛ بهاره داودآبادی

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37) ، اردیبهشت 1402، صفحه 1-12

https://doi.org/10.30473/mrs.2023.10972

چکیده
  حضور گیاهان در پیرامون ما فواید بسیار دارد ازجمله کاهش استرس و ایجاد انرژی مثبت در محیط کار. لیکن در شرایط پر دغدغه کنونی که تمام افراد و سازمان‌ها را درگیر خود کرده است توجه به محیط‌زیست و شرایط نگهداری و رسیدگی به آن‌ها موضوعی دشوار شده است. از طرفی نگهداری گیاهان و تعیین شرایط مطلوب نگهداری آنان نیاز به‌صرف وقت، هزینه و دانش فراوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تجاری سازی دانش
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و داده‌های دیجیتال بر کنترل و پیشگیری از جرم در کلانتری‌ها

حیدر مختاری؛ سلیمان جلالی

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37) ، اردیبهشت 1402، صفحه 13-28

https://doi.org/10.30473/mrs.2024.71441.1595

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی میزان تأثیر فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات دیجیتال بر کنترل و پیشگیری از جرم در کلانتری‌ها انجام شده است. این پژوهش در زمره پژوهش‌های کیفی است که جمع‌آوری داده‌های آن از طریق انجام مصاحبه کیفی نیمه‌ساختارمند با خبرگان و صاحب‌نظران در حوزه فناوری اطلاعات و پیشگیری از جرم انجام‌گرفته است. تعداد مشارکت‌کنندگان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کتابخانه عمومی
بررسی خدمات داوطلبانه در کتابخانه‌های عمومی خارج از کشور با رویکرد تحلیل محتوای کیفی منابع الکترونیکی

سید علی شکاری؛ افشین موسوی چلک؛ نجمه سیددخت

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37) ، اردیبهشت 1402، صفحه 29-40

https://doi.org/10.30473/mrs.2024.70969.1593

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های فعالیت داوطلبانه در کتابخانه‌های عمومی انجام شد. روش پژوهش در مطالعه حاضر تحلیل محتوای کیفی بود و جامعه آماری آن محتوای 17 وبسایت کتابخانه‌های عمومی منتخب کشورهای جهان بود. یافته‌ها نشان داد که خدمات داوطلبانه‌ای که در کتابخانه‌های عمومی ارائه می‌شوند؛ عبارت‌اند از: استقبال و پاسخگویی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کتابخانه عمومی
مطالعه نقش کتابخانه‌های عمومی در ارتقای هویت فرهنگی و توسعه فرهنگ اجتماعی کاربران، مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد

فائزه دلقندی؛ منیره پوراجباری؛ مریم سلامی

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37) ، اردیبهشت 1402، صفحه 41-54

https://doi.org/10.30473/mrs.2024.71536.1597

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش کتابخانه‌های عمومی مشهد در ارتقای هویت فرهنگی و توسعه فرهنگ اجتماعی کاربران است. این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی بوده و از حیث هدف، کاربردی محسوب می‌گردد. برای دستیابی به هدف مذکور پنج پرسش فرعی و یک پرسش اصلی مدنظر قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، تمامی اعضای کتابخانه‌های عمومی مشهد هستند که در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کتابخانه عمومی
فناوری‌های رایانه‌ای اجتماعی در همسویی دانش در کتابخانه های عمومی استان سمنان

سعید غفاری؛ مسعود بختیاری

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37) ، اردیبهشت 1402، صفحه 55-64

https://doi.org/10.30473/mrs.2024.69865.1583

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه فناوری‌های رایانه‌ای اجتماعی در همسویی دانش در کتابخانه های عمومی استان سمنان انجام شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از روش پیمایشی از نوع توصیفی ـ تحلیلی و همبستگی استفاده شده است. جامعة آماری پژوهش کلیة کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در سال 1402 است که با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر