با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

فرایند پذیرش مقالات
مقالات ارائه ‌شده در دو مرحله مورد بررسی و داوری قرار می‌گیرند: در مرحله نخست، مقالاتی پذیرفته می‌شوند که با هدف و موضوع مجله همخوان و متناسب با سطح علمی آن بوده و مطابق با شیوه‌نامه مجله تدوین شده باشند.

در مرحله بعد، یعنی مرحله داوری مقالات که از 2 هفته تا 2 ماه زمان می‌برد، مقالاتی پذیرفته می‌شوند که ویژگی‌های زیر را دارا باشند:

                -   برگرفته از پژوهشی ناب باشد؛

                -    ساختاری علمی و روان داشته باشد؛

                -    محتوای ارائه شده از صحت و اعتبار علمی برخوردار باشد؛

                -    یافته‌های آن به‌ صورت مستند و مستدل ارائه شده باشد.