با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
نام نام خانوادگی تحصیلات رتبه علمی رشته تخصصی وابستگی سازمانی
زهرا اباذری دکترای تخصصی دانشیار مدیریت کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی
مریم احمدی نسب دانشجوی دکتری سایر مدیریت دانش دانشگاه پیام نور
حسن اشرفی‌ریزی دکتری تخصصی استاد    دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
امیررضا اصنافی دکتری تخصصی استادیار مدیریت اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی
امیرحسین امیرخانی دکتری تخصصی دانشیار مدیریت اطلاعات  دانشگاه پیام نور 
قاسم آزادی احمدآبادی دکتری تخصصی سایر مدیریت اطلاعات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
رضا بصیریان جهرمی دکتری تخصصی استادیار سواد اطلاعاتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
مریم پارسائیان دکتری تخصصی استادیار   دانشگاه پیام نور
فاطمه پازوکی دکتری تخصصی استادیار کیفیت خدمات مدیر اداره استاندارد کتابخانه های عمومی
اورانوس تاج الدینی دکتری تخصصی استادیار مدیریت اطلاعات  دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید محمد باقر جعفری دکتری تخصصی دانشیار فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
زهره چراغی دکتری تخصصی سایر مدیریت دانش دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن حاجی زین العابدینی دکتری تخصصی استادیار مدیریت اطلاعات  
نجلا حریری دکتری تخصصی استادیار مدیریت اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی
محمد حسن زاده دکتری تخصصی دانشیار مدیریت اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس
علی حمیدی دکتری تخصصی استادیار مدیریت پایگاه اطلاعاتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
علی اکبر خاصه دکتری تخصصی دانشیار    دانشگاه پیام نور
عبدالرسول خسروی دکتری تخصصی دانشیار کتابخانه دانشگاهی  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
میثم داستانی دانشجوی دکتری مربی مدیریت دانش؛ مدیریت اطلاعات  دانشگاه علوم پزشکی گناباد
فائزه دلقندی دکتری تخصصی استادیار مدیریت اطلاعات  دانشگاه پیام نور
آرمین رجب زاده دانشجوی دکتری مربی مدیریت پایگاه اطلاعاتی دانشگاه پیام نور
صالح رحیمی دکتری تخصصی استادیار مدیریت اطلاعات  
محمد زره ساز دکتری تخصصی استادیار مدیریت اطلاعات دانشگاه خوارزمی
هاجر ستوده دکتری تخصصی استاد مدیریت اطلاعات  دانشگاه شیراز
مریم سلامی دکتری تخصصی استادیار مدیریت اطلاعات دانشگاه پیام نور
ناهید سلیمانی دانشجوی دکتری سایر مدیریت کتابخانه  دانشگاه اصفهان

فرامرز سهیلی دکتری تخصصی استادیار مدیریت اطلاعات دانشگاه پیام نور 
هادی شریف مقدم دکتری تخصصی استاد مدیریت اطلاعات دانشگاه پیام نور
احمد شعبانی دکتری تخصصی استاد مدیریت اطلاعات؛ مدیریت کتابخانه  دانشگاه اصفهان
تورج صادقی دکتری تخصصی استادیار مدیریت دانش؛ مدیریت اطلاعات دانشگاه،فردوسی
ثریا ضیایی دکتری تخصصی استادیار مدیریت اطلاعات دانشگاه پیام نور
صفیه طهماسبی لیمونی دکتری تخصصی استادیار فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی، بابل
عاصفه عاصمی دکتری تخصصی دانشیار مدیریت اطلاعات دانشگاه اصفهان
ندا عباسی دشتکی دانشجوی دکتری سایر مدیریت دانش؛ فناوری اطلاعات  دانشگاه اصفهان
محمد علائی آرانی دکتری تخصصی استادیار فناوری اطلاعات دانشگاه کاشان
سعید غفاری دکتری تخصصی دانشیار مدیریت اطلاعات دانشگاه پیام نور
مرضیه فلاح کردآبادی دانشجوی دکتری سایر   دانشگاه آزاد اسلامی
حمید قاضی زاده دکتری تخصصی دانشیار مدیریت کتابخانه دانشگاه پیام نور
محمدرضا قانع دکتری تخصصی استادیار مدیریت اطلاعات  مرکز منطقه ای علوم و تکنولوژی
میترا قیاسی دکتری تخصصی استادیار مدیریت اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی و احد بابل
مرتضی کوکبی دکتری تخصصی استاد    دانشگاه شهید چمران اهواز
فرهاد کیانفر دکتری تخصصی استادیار مدیریت دانش  دانشگاه پیام نور 
حسن کیانی دکتری تخصصی دانشیار مدیریت اطلاعات  دانشگاه الزهراء (س)
یوسف محمد کریمی دانشجوی دکتری مربی تجاری سازی دانش دانشگاه پیام نور
مرتضی محمدی استانی دکتری تخصصی استادیار مدیریت اطلاعات  دانشگاه اصفهان
حیدر مختاری دکتری تخصصی استادیار    دانشگاه پیام نور
داریوش مطلبی دکتری تخصصی دانشیار مدیریت پایگاه اطلاعاتی؛ مدیریت دانش  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) ش
رحمان معرفت دکتری تخصصی استادیار سواد اطلاعاتی  دانشگاه سمنان
لیلا معصومی دکتری تخصصی استادیار مدیریت اطلاعات همدان
سعید ملک محمدی ---- سایر
مدیریت اطلاعات
جهاددانشگاهی
علی منصوری دکتری تخصصی استاد مدیریت پایگاه اطلاعاتی دانشگاه اصفهان
افشین موسوی چلک دکتری تخصصی استادیار مدیریت اطلاعات دانشگاه پیام نور
زهره میرحسینی دکتری تخصصی دانشیار مدیریت اطلاعات  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
حمزه علی نورمحمدی دکتری تخصصی دانشیار   دانشگاه شاهد
یعقوب نوروزی دکتری تخصصی استادیار   دانشگاه قم
محسن نوکاریزی دکتری تخصصی دانشیار مدیریت اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد
موسی یمینی فیروز دکتری تخصصی استادیار    دانشگاه علوم پزشکی بابل