با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

مجله پژوهش­ های کتابخانه دیجیتال و هوشمند،  همه جنبه های تئوری و عملی کتابخانه های دیجیتال و هوشمند از تولید، فراهم آوری، سازماندهی، انتشار، بازیابی ، دسترسی و حفاظت و امنیت را  پوشش می دهد.

 محورهای مورد پوشش مجله:

 • زیر ساخت های ایجاد کتابخانه های دیجیتال و هوشمند
 • دیجیتال سازی و هوشمند سازی منابع اطلاعاتی
 • فراهم آوری منابع دیجیتال
 • مدیریت و سازماندهی منابع در کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند
 • ابرداده های مدیریت، سازماندهی و حفاظتی در کتابخانه های دیجیتال و هوشمند
 • حفاظت از منابع دیجیتال
 • مدیریت داده های ناهمگن  و پویا در  کتابخانه های دیجتیال و هوشمند
 • دسترسی و بازیابی اطلاعات در کتابخانه های دیجیتال و هوشمند
 • معماری اطلاعات در کتابخانه های دیجیتال و هوشمند
 • راهبردهای آرشیوسازی  منابع دیجیتال و هوشمند
 • کاربرد داده کاوی و متن کاوی با استفاده از هوش مصنوعی در کتابخانه های دیجیتال و هوشمند
 • کاربردهای یادگیری ماشین در کتابخانه های دیجیتال و هوشمند
 • تعامل  و تجربه کاربران  در کتابخانه های دیجیتال و هوشمند
 • امنیت و حریم خصوصی در کتابخانه های دیجیتال و هوشمند
 • منابع دسترسی باز
 • کتابداران در کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند
 • یادگیری و آموزش کاربران برای استفاده از کتابخانه دیجیتال و هوشمند
 • داده های پیوندی در کتابخانه های دیجیتال و هوشمند
 • واقعیت افزوده و واقعیت مجازی در کتابخانه های دیجیتال و هوشمند
 • کاربران کتابخانه های دیجیتال و هوشمند
 • کتابخانه های دیجیتال و هوشمند برای کاربران دارای معلولیت
 • نرم افزارهای کتابخانه دیجیتال و هوشمند
 • راهبردهای سازماندهی و بازیابی اطلاعات در کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند
 • توسعه خدمات به کاربران در کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند
 • مدیریت دانش در کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند
 • کاربرد های هوش مصنوعی در کتابخانه ها  و آرشیوها
 • کاربردهای هوش مصنوعی ار ارائه خدمات فنی در کتابخانه ها
 • کاربردهای هوش مصنوعی در ارائه خدمات مرجع در کتابخانه ها
 • کاربردهای هوش مصنوعی در سیستمهای توصیه گیر خدمات به مراجعان