با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

هدف کلی از انتشار فصلنامه مدیریت منابع  و خدمات اطلاعاتی، مشارکت در نشر اندیشه‌ها و گزارش‌های پژوهشی زمینه‌ساز تغییرات مثبت فرهنگی و علمی در سطح کشور است. فصلنامه مدیریت منابع و خدمات اطلاعاتی دانشگاه پیام‌ نور تلاش دارد تا بستر مناسب برای اشتراک دانش و دانش‌افزایی جامعه استفاده‌کننده را در حوزه‌های فرهنگی و علمی فراهم نماید. موضوعات تحت پوشش نشریه مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی شامل موارد زیر است:

  محورهای مورد پوشش نشریه

 • منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی
 • فراهم آوری منابع اطلاعاتی
 • سازماندهی منابع اطلاعاتی
 • دسترسی به منابع اطلاعاتی
 • خدمات اشاعه اطلاعات
 • استانداردهای مرتبط با منابع اطلاعاتی
 • اطلاع یابی و رفتار اطلاعاتی
 • خدمات اطلاعاتی و مشاوره ای
 • مدیریت منابع انسانی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
 • کتابسنجی و علم سنجی
 • مدیریت داده و پایگاه داده های کتابشناختی
 • مدیریت داده های بزرگ
 • مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش در کتابخانه ها و سازمانها
 • کتابخانه های دیجیتال
 •  آموزش کاربران، سواد اطلاعاتی و سواد رسانه ای
 • مدیریت فناوری های نوظهور در ارائه خدمات به کاربران
 • مسائل محاسباتی کاربر نهایی
 • سیستم های اطلاعات سازمانی
 • شبکه های اشتراک گذاری اطلاعات