با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

هدف کلی از انتشار فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، مشارکت در نشر اندیشه‌ها و گزارش‌های پژوهشی زمینه‌ساز تغییرات مثبت فرهنگی و علمی در سطح کشور است. فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام‌ نور تلاش دارد تا بستر مناسب برای اشتراک دانش و دانش‌افزایی جامعه استفاده‌کننده را در حوزه‌های فرهنگی و علمی فراهم نماید. موضوعات تحت پوشش نشریه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی شامل موارد زیر است:

 -          مدیریت پایگاه‌های اطلاعاتی

 -          مدیریت نشریات و پیایندها

 -          شیوه‌های نوین مدیریتی در مراکز اطلاع رسانی

 -          مدیریت دانش و سواد اطلاعاتی

 -          مدیریت نشر الکترونیک و حوزه‌های مرتبط

 -          مدیریت دانش در مراکز اطلاعاتی

 -          مدیریت اطلاعات و حوزه‌های پیش روی آن در آینده

 -          مدیریت دانش در حوزه کتابخانه‌های دیجیتال

 -          مدیریت ذخیره و بازیابی اطلاعات

 -          مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی