با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

مدیر مسئول


دکتر سعید غفاری دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام‌نور تهران، تهران، ایران.

علم اطلاعات و دانش شناسی

سردبیر


دکتر افشین موسوی چلک دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

علم اطلاعات و دانشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن اشرفی ریزی استاد، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی،‌ مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

کتابداری و اطلاع رسانی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالحسین فرج پهلو استاد. گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر هادی شریف مقدم استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام‌نور خراسان رضوی، مشهد، ایران.

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی کوکبی استاد ، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

علم اطلاعات و دانش شناسی

  • kokabi80yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


عبدالرضا نوروزی چاکلی استاد،گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شاهد

علم اطلاعات و دانش شناسی، علم سنجی

اعضای هیات تحریریه


دکتر امیر رضا اصنافی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر خاصه دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور

علم اطلاعات و دانش شناسی، علم سنجی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرامرز سهیلی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام‌نور تهران، تهران، ایران.

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ثریا ضیایی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید غفاری دانشیار گروه علم اطلاعاتی و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید قاضی زاده دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی محمدی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم

علم اطلاعات و دانش شناسی، علم سنجی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حیدر مختاری دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی، علم سنجی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی منصوری دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکترافشین موسوی چلک دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

Knowledge and Information Science

  • mousaviafgmail.com
  • 0000-0002-5614-1334
  • h-index: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36088755300

اعضای هیات تحریریه


دکتر یعقوب نوروزی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه قم

علم اطلاعات و دانش شناسی، علم سنجی

  • ynorouzigmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر زهره زاهدی پژوھشگر، مرکز مطالعات علوم و فناوری دانشگاه لایدن ھلند.
عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خلیج فارس

مطالعات کمی سنجش و سیاستگذاری علم و فناوری

مدیر داخلی


دکتر زیبا محمدزاده روشتی کارشناس مسئول پژوهش. دانشگاه پیام نور. تهران. ایران.

Knowledge and Information Science

کارشناس نشریه


مریم گلشنی دانشگاه پیام نور

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

  • marygolshanygmail.com