با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
بررسی موانع و مشکلات پایان‌نامه‌نویسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مورد پژوهش: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان

سعید ذوالقدر؛ مهدی محمدی

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33) ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 53-70

https://doi.org/10.30473/mrs.2022.65457.1536

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناخت موانع و مشکلات موجود برای نگارش پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات موجود انجام شده است. روش کار پژوهش‌: پژوهش از نظر هدف کاربردی است که با روش پیمایشی- تحلیلی گرفته است. نمونه آماری پژوهش شامل 170 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه زنجان است که در بازه ...  بیشتر

فناوری اطلاعات
بررسی شکاف دیجیتالی بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران از نظر استفاده، دسترسی و مهارتهای فناوری‌ اطلاعات

شهرام صدقی؛ افروز جعفربگلو؛ مسعود رودباری؛ مریم رزمگیر

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21) ، خرداد 1398، ، صفحه 27-37

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.50223.1407

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش تعیین شکاف دیجیتالی بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران از نظر استفاده، دسترسی و مهارت‌های فناوری­های اطلاعاتی است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی - توصیفی است. جامعة آماری پژوهش شامل 2584 دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران در نیمسال اول سال تحصیلی ...  بیشتر