با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، تهران، ایران

3 استاد گروه آمارزیستی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تعیین شکاف دیجیتالی بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران از نظر استفاده، دسترسی و مهارت‌های فناوری­های اطلاعاتی است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی - توصیفی است. جامعة آماری پژوهش شامل 2584 دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران در نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397 بود. نمونه پژوهش حاضر با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای دومرحله‌ای 161 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد بود که جهت تعیین روایی ابزار پژوهش، از روایی صوری استفاده گردید. پایایی ابزار پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 85/. بود.
یافته‌ها: یافته­ها نشان داد که بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سه شاخص «استفاده»، «دسترسی» و «مهارت»های فناوری اطلاعات، با سطح معنی‌داری برابر با 001/. شکاف دیجیتالی وجود دارد. یافته‌ها همچنین نشان داد که بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران ازنظر متغیر مقطع تحصیلی، وضعیت اسکان و سن، شکاف دیجیتالی وجود دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: وضعیت شکاف دیجیتالی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران در هر سه شاخص «استفاده»، «دسترسی» و «مهارت» در سطح متوسطی قرار دارد و لازم است دانشگاه‌ها به ابزار و فناوری‌های اطلاعاتی جدید برای دانشجویان، تجهیز شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigate the digital divide among the graduate students in Iran University of medical sciences in term use, accessibility & IT skills

نویسندگان [English]

  • Shahram Sedghi 1
  • Afrooz Jafarbegloo 2
  • Masoud Roudbari 3
  • Maryam Razmgir 4

1 Assistant Professor, Department of Medical Librarianship and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 MSc Department of Medical Librarianship and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Professor, Department of BioStatistics, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 Ph.D Candidate, Department of Medical library and Information Sciences, Iran University of Medical, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate the digital divide between postgraduate students of Iran university of medical sciences in terms of use, accessibility and IT skills.
Methodology: This research is applied in terms of purpose and is descriptive in nature. The statistical population of the study consisted of all postgraduate students of Iran university of medical sciences in the first term of the academic 2018-2019year's, that number was 2584 graduate student. The sample of the present study was estimated using to stage stratified method, was 161 student's. The standard questionnaire was used for data collection. Informal validity was used to determine the validity of the research instrument. The reliability of the research instrument using Cronbach Alpha coefficient, that was equal./85. SPSS software was used for data analysis.
Findings: The finding showed that there is a digital gap among the postgraduate students in the three indices of use, access and IT skills, all with equal /001 significance level. The results also showed that the digital gab between students was significant in terms of age, education degree, and housing status.
Conclusion: It can be concluded from the research findings that the digital gab status of postgraduate students of medical sciences of Iran is at an average level. Therefore, it is suggested that the Iranian university of medical sciences be equipped with new information technologies and tools for students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Divide
  • Access to IT
  • Using of IT
  • Graduate Students
  • Iran University of Medical sciences