با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
فناوری اطلاعات
بررسی شکاف دیجیتالی بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران از نظر استفاده، دسترسی و مهارتهای فناوری‌ اطلاعات

شهرام صدقی؛ افروز جعفربگلو؛ مسعود رودباری؛ مریم رزمگیر

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21) ، خرداد 1398، ، صفحه 27-37

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.50223.1407

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش تعیین شکاف دیجیتالی بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران از نظر استفاده، دسترسی و مهارت‌های فناوری­های اطلاعاتی است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی - توصیفی است. جامعة آماری پژوهش شامل 2584 دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران در نیمسال اول سال تحصیلی ...  بیشتر