با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مدیریت اطلاعات
کاربست اصول مدیریت سایبرنتیک بر انعطاف‌پذیری سازمان (مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی غرب تهران)

فاطمه نوشین فرد؛ مصطفی پهلوان‌زاده

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26) ، تیر 1399، ، صفحه 11-22

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.55225.1440

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر اصول مدیریت سایبرنتیک مدیریت سایبرنتیک بر انعطاف‌پذیری سازمان امور مالیاتی غرب تهران است. روش‌شناسی: روش تحقیق حاضر نیز از لحاظ ماهیت، پیمایشی – تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. جامعۀ آماری این پژوهش را مدیران وکارکنان سازمان امور مالیاتی غرب کشور تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها 600 نفر است. برای ...  بیشتر