با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر اصول مدیریت سایبرنتیک مدیریت سایبرنتیک بر انعطاف‌پذیری سازمان امور مالیاتی غرب تهران است.
 
روش‌شناسی: روش تحقیق حاضر نیز از لحاظ ماهیت، پیمایشی – تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. جامعۀ آماری این پژوهش را مدیران وکارکنان سازمان امور مالیاتی غرب کشور تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها 600 نفر است. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است که با توجه به جامعۀ آماری، 234 نفر است. برای سنجش مؤلفه‌های مدیریت سایبرنتیک از پرسشنامه استاندارد مدیریت سایبرنتیک اسدپور (1388) و انعطاف‌پذیری سازمانی از پرسشنامه استاندارد انعطاف‌پذیری سازمانی پنی گاردنر (1999) استفاده شد. نرم‌افزار مورد استفاده در این پژوهش اس.پی.اس.اس.23 است.
 
یافته‌ها: نتایج نشان داد تصمیم گیری مشارکتی بر انعطاف‌پذیری سازمان تقریباً به میزان 66 درصد، تعهد بر انعطاف‌پذیری سازمان تقریباً به میزان 61 درصد، عدالت در پرداخت بر انعطاف‌پذیری سازمان تقریباً به میزان 63 درصد، ساختار مسطح بر انعطاف‌پذیری سازمان به میزان 64 درصد، جریان صحیح اطلاعات بر انعطاف‌پذیری سازمان به میزان 56 درصد، توسعه حس مالکیت بر انعطاف‌پذیری سازمان به میزان 70 درصد، آموزش آنلاین بر انعطاف‌پذیری سازمان تقریباً به میزان 63 درصد تأثیر دارد و همه فرضیه‌های پژوهش تایید شد.
 
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشانگر اهمیت کارکردهای مهم و قابل ارتقاء مدیریت سایبرنتیک در تبیین انعطاف‌پذیری سازمان است. تصمیم‌گیری مشارکتی در مدیریت سازمان‌ها و جریان صحیح اطلاعات جهت تصمیم‌گیری‌های صحیح و افزایش تعهد سازمانی و ساختار مسطح و آموزش مستمر می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در انعطاف‌پذیری سازمان داشته باشد.


کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Application of Cybernetic Management Principles on Organizational Flexibility (Case Study: West Tehran Tax Affairs Organization)

نویسندگان [English]

 • fatemeh nooshinfard 1
 • Mostafa Pahlevanzadeh 2

1 Associate Professor, Department of Knowledge ando Communication Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.

2 Ph.D Candidate, Department of Information Science and Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to investigate the effect of cybernetic management principles of cybernetic management on the flexibility of the West Tehran Tax Administration.
 
Methodology: The method of the present research is also survey-analytical in terms of nature and applied in terms of purpose. The statistical population of this research consists of managers and employees of the Tax Affairs Organization of the west of the country, whose number is 600 people. To determine the sample size, Morgan table was used, which according to the statistical population is 234 people. To measure the components of cybernetic management, the standard questionnaire of Asadpour (2009) and organizational flexibility, the standard questionnaire of organizational flexibility, Penny Gardner (1999) were used. The software used in this research is spss23.
 
Findings: The results of Chi-square test showed that participatory decision-making on organizational flexibility by approximately 66%, commitment to organizational flexibility by approximately 61%, fairness in payment on organizational flexibility by approximately 63%, flat structure on The flexibility of the organization by 64%, the correct flow of information on the flexibility of the organization by 56%, the development of a sense of ownership on the flexibility of the organization by 70%, online education on the flexibility of the organization by approximately 63%. And all research hypotheses were confirmed.
 
Conclusion: The results of the present study indicate the importance of important and scalable functions of cybernetic management in explaining the flexibility of the organization. Participatory decision-making in the management of organizations and the correct flow of information to make the right decisions and increase organizational commitment and flat structure and continuous training can play a decisive role in organizational flexibility and increase employee capabilities to achieve better organizational performance and use all human capital capacity and conversion Realize potential capabilities and assist employees at both managerial and operational levels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cybernetic management
 • organizational flexibility
 • participatory decision making
 • commitment
 • payment fairness
 • flat structure
 • flow of information
 • ownership sense development
 • online education