با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با مدل سازمان بهره‌وری آسیایی

سعید صحت؛ الهه محمدخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.30473/mrs.2023.65624.1538

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با مدل سازمان بهره‌وری آسیایی است. روش انجام پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران واحد ستادی مجتمع فناوری‌های پیشرفته مدرس در شهر تهران است که تعداد 12 نفر بوده، جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت سرشماری و با استفاده از ابزار پرسشنامه الکترونیک بر ...  بیشتر

Review Article, کیفیت خدمات
مروری بر مطالعات ارزیابی و سنجش کارایی کتابخانه ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها جهت استفاده در کتابخانه های عمومی ایران

کریمه نواصری؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ زهرا اباذری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.30473/mrs.2023.66216.1546

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت و نقش محوری کتابخانه ها، در فراهم ساختن زمینه های انجام تحقیقات و در نتیجه توسعه کشور، بهبود کیفیت خدمات ارائه شده توسط این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در راستای بهبود کیفیت خدمات، سنجش سطح فعلی کیفیت خدمات ضروری است. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل مقالات در مورد کارایی کتابخانه در رشته کتابداری و علم اطلاعات ...  بیشتر