با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیرگذاری مدیریت اطلاعات شخصی بر اشتراک دانش با نقش واسطه‌ای تعهد سیستم دانش (مطالعه موردی: کتابداران کتابخانه های عمومی مشهد)انجام گرفته است.

روش: پژوهش حاضر پیمایشی از نوع توصیفی – همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل تمامی 112 کتابدار فعال در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد می‌باشد، که نمونه آماری 86 نفر با استفاده از جدول حجم نمونه کرجسی مورگان، حجم نمونه تعیین گردید. ابزار پژوهش، پرسشنامه می‌باشد. با توزیع پرسشنامه در بین کتابداران 83 پرسشنامه تکمیل و دریافت شد.

یافته‌ها: جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و از آمار استنباطی (ازمون آماری کلموگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن توزیع داده ها، از ازمون رگرسیون جهت تاثیر فاکتورهای متغیر مستقل بر اشتراک دانش، از آزمون سوبل جهت سنجش تاثیر نقش واسطه ای تعهد سیستم دانش در ارتباط میان (مدیریت اطلاعات شخصی و اشتراک دانش) و از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی مولفه ها استفاده گردید.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که فاکتورهای مدیریت اطلاعات شخصی (شفافیت اطلاعات، اطلاعات پیشگیرانه و رسمی بودن اطلاعات ) بر اشتراک دانش کتابداران با نقش واسطه ای تعهد سیستم دانش در کتابخانه های عمومی مشهد تاثیر گذار بوده است. براساس آزمون فریدمن نیز میانگین رتبه های هر یک از متغیرها به ترتیب (اثر تعهد سیستم پیشگیرانه بر اشتراک دانش، رسمی بودن اطلاعات بر اشتراک دانش کتابداران) به صورت بیشترین اثر تا کمترین اثر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of personal information management on knowledge sharing with the mediating role of knowledge Management, Case study: librarians of Mashhad public libraries

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mehregan Jam 1
  • Faeze Delghandi 2
  • Maryam Salami 2

1 M.SC OF INFORMATION SCIENECE AND KNOWLEDGE MANAGEMENT

2 Assistant Professor

چکیده [English]

Purpose: The present research was conducted with the aim of investigating the impact of personal information management on knowledge sharing with the mediating role of knowledge system commitment (case study: librarians of Mashhad public libraries).Methodology: The current research is a descriptive-correlation survey. The statistical population includes all 112 active librarians in the public libraries of Mashhad, and the statistical sample of 86 people was determined by using the sample size table of Kargesi Morgan. The research tool is a questionnaire. By distributing questionnaires among librarians, 83 questionnaires were completed and received.
Findings: To analyze the data from descriptive statistics and from inferential statistics (the Kolmogorov-Smirnov statistical test to determine the normality of the data distribution, from the regression test for the effect of independent variable factors on knowledge sharing, from the Sobel test to measure the effect of the mediating role Knowledge system commitment in the relationship between (personal information management and knowledge sharing) and Friedman's test was used to rank the components
Conclusion: The results of the present study indicate that the factors of personal information management (transparency of information, preventive information and formality of information) have had an impact on librarians' knowledge sharing with the mediating role of knowledge system commitment in public libraries of Mashhad. Based on the Friedman test, the average ranks of each variable were in order (the effect of preventive system commitment on knowledge sharing, the formality of information on librarians' knowledge sharing) from the highest effect to the lowest effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge sharing: knowledge system commitment
  • : personal information management
  • : information transparency: public libraries of Mashhad