با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
Review Article, کیفیت خدمات
مروری بر مطالعات ارزیابی و سنجش کارایی کتابخانه‌ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها جهت استفاده در کتابخانه‌های عمومی کشور

کریمه نواصری؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ زهرا اباذری

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35) ، مهر 1401، صفحه 1-10

https://doi.org/10.30473/mrs.2023.66216.1546

چکیده
  هدف پژوهش: هدف این مقاله تجزیه و تحلیل مقالات در مورد کارایی کتابخانه در رشته کتابداری و علم اطلاعات است. روش کار پژوهش: به‌منظور یافتن اسناد مرتبط با شاخص‌های ارزیابی کیفیت کتابخانه‌های عمومی، ابتدا پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف با استفاده از کلیدواژه‌های جستجو و پیشینه‌های مرتبط با ارزیابی کیفیت در سیستم‌های مختلف جهان مورد بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با مدل سازمان بهره‌وری آسیایی

سعید صحت؛ الهه محمدخانی

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35) ، مهر 1401، صفحه 22-23

https://doi.org/10.30473/mrs.2023.65624.1538

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با مدل سازمان بهره‌­وری آسیایی است. روش کار پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران واحد ستادی مجتمع فناوری­‍‌های پیشرفته مدرس در شهر تهران است که تعداد 12 نفر بوده و جمع­آوری داده‌­ها به‌صورت سرشماری انجام شد. در این پژوهش از مدل بلوغ مدیریت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت کتابخانه
بررسی میزان کاربرد مؤلفه‌های سایبرنتیک در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

مهدی کریمی؛ مریم سلامی

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35) ، مهر 1401، صفحه 22-11

https://doi.org/10.30473/mrs.2023.67478.1556

چکیده
  هدف پژوهش: هدف این پژوهش، تعیین میزان کاربرد مؤلفه‌های سایبرنتیک از دیدگاه مدیران و کارشناسان سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است.روش کار پژوهش: این پژوهش به روش پیمایشی تحلیلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش 573 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است که تعداد 230 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اشتراک دانش
تاثیرگذاری مدیریت اطلاعات شخصی بر اشتراک دانش با نقش واسطه‌ای تعهد سیستم دانش پژوهش موردی: کتابداران کتابخانه های عمومی مشهد

مهدی مهرگان جم؛ فائزه دلقندی؛ مریم سلامی

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35) ، مهر 1401

https://doi.org/10.30473/mrs.2023.67146.1558

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیرگذاری مدیریت اطلاعات شخصی بر اشتراک دانش با نقش واسطه‌ای تعهد سیستم دانش (مطالعه موردی: کتابداران کتابخانه های عمومی مشهد)انجام گرفته است.روش: پژوهش حاضر پیمایشی از نوع توصیفی – همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل تمامی 112 کتابدار فعال در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد می‌باشد، که نمونه آماری 86 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری اطلاعات
بازی‌وارسازی(گیمیفیکیشن) در انگیزش کتابداران کتابخانه‌های تخصصی

میترا صمیعی؛ صبا شاهگلدی؛ عصمت مومنی

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35) ، مهر 1401

https://doi.org/10.30473/mrs.2023.68853.1571

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی میزان تأثیر مؤلفه بازی وارسازی (پاداش) بر انگیزش بیرونی و درونی (بر اساس نظریه هرزبرگ) کتابداران کتابخانه تخصصی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی انجام شده است.روش شناسی پژوهش :پژوهش حاضر ازا نوع کاربردی و با روش پیمایشی توصیفی انجام شده است.جامعه آماری پژوهش حاضر، کارکنان کتابخانه تخصصی مرکز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کتابخانه دانشگاهی
بررسی وضعیت مدیریت مخاطب در وب سایت های کتابخانه ای دانشگاه های دولتی ایران

احمد عابدی؛ مریم سلامی

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35) ، مهر 1401

https://doi.org/10.30473/mrs.2023.69372.1577

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش تعیین وضعیت مدیریت مخاطب در وب‌سایت‌های کتابخانه‌ای دانشگاه‌های دولتی ایران است. روش‌شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ ماهیت و روش پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه و سیاهه وارسی برگرفته از معیارهای ارزیابی وب‌سایت‌های حاکمیتی است. سیاهه وارسی نیز توسط محقق تکمیل گردید. جامعه پژوهش ...  بیشتر