با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی میزان تأثیر مؤلفه بازی وارسازی (پاداش) بر انگیزش بیرونی و درونی (بر اساس نظریه هرزبرگ) کتابداران کتابخانه تخصصی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی انجام شده است.
روش شناسی پژوهش :پژوهش حاضر ازا نوع کاربردی و با روش پیمایشی توصیفی انجام شده است.جامعه آماری پژوهش حاضر، کارکنان کتابخانه تخصصی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی تهران است.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که براساس چهارچوب بازی وارسازی بی.ام.ای.ام مارکوفسکی با 4 عامل مکانیک های بازی، احساسات، رفتار، انگیزش است. در این پرسشنامه مؤلفه ی پاداش بازی وارسازی و انگیزش شغلی مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهش حاضر از روایی محتوایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ انجام شد و مقدار آن75/0 است که از پایایی برخوردار است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار آماری SPSS 23 استفاده شد.
یافته های پژوهش : مؤلفه بازی‌وارسازی پاداش بر معیار های هرزبرگ انگیزش بیرونی شامل حقوق و دستمزد، خط و مشی محیط، ارتباط، امنیت شغلی، شرایط محیط کار، نحوه سرپرستی و نظارت در کارکنان کتابخانه تخصصی مرکز فناوری‌اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی تهران با میانگین 4/ 4، تاثیر مهمی دارد. مؤلفه بازی‌وارسازی پاداش بر معیارهای انگیزش درونی شامل شناخت و قدردانی، پیشرفت و توسعه شغلی، ماهیت کار، مسئولیت شغلی، موقعیت شغلی با میانگین تقریبی 2/4 ،تاثیر مهمی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Gamification on staff motivation in specialized libraries

نویسندگان [English]

  • Mitra samiei 1
  • saba shahghaldi 2
  • Esmat Momeni 3

1 Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 M.A.knowledge and information science department, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The present research was conducted with the aim of identifying the impact of the gamification component (reward) on the external and internal motivation (based on Herzberg's theory) of the librarians of the specialized library of the Information Technology and Agricultural Information Center.
Methodology: The current research is applied and conducted with a descriptive survey method. The statistical population of the current research is the staff of the specialized library of the Information Technology and Information Center of Tehran. M. Markovski with 4 factors of game mechanics, emotions, behavior, motivation. In this questionnaire, the reward component of gamification and job motivation was investigated. In the current research, its content validity and reliability were determined with Cronbach's alpha coefficient, and its value is 0.75, which is reliable. Descriptive and inferential statistics were used in SPSS 23 statistical software for data analysis
Findings: The gamification component of rewards based on Herzberg criteria of extrinsic motivation including salary and wages, environmental policy, communication, job security, working environment conditions, supervision and supervision in the specialized library staff of Tehran Agricultural Information and Information Technology Center with an average of 4.4, significant effect has it. The reward gamification component has a significant effect on internal motivation criteria including recognition and appreciation, career progress and development, nature of work, job responsibility, job position with an approximate average of 4.2.
Conclusion: The results of the research show that the gamification component of rewards has an effect on external motivation and internal motivation in the specialized library staff of the Information Technology and Agricultural Information Center, and it is suggested that the specialized working group of gamification in the specialized library of the Agricultural Jihad Information Center and the use of active people In the field of gamification to create positive changes in the human resources sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • Gamification
  • Specialized library
  • Herzberg's Theory
  • Libraries