با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلانی، واحد علوم و تحقیقات تهران. ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های فعالیت داوطلبانه در کتابخانه‌های عمومی انجام شد. روش پژوهش در مطالعه حاضر تحلیل محتوای کیفی بود و جامعه آماری آن محتوای 17 وبسایت کتابخانه‌های عمومی منتخب کشورهای جهان بود. یافته‌ها نشان داد که خدمات داوطلبانه‌ای که در کتابخانه‌های عمومی ارائه می‌شوند؛ عبارت‌اند از: استقبال و پاسخگویی به سؤالات عمومی مراجعه‌کنندگان، امانت و استرداد کتاب، تهیه کاردستی برای کودکان، همکاری در فضاسازی و تزئین کتابخانه در مناسبت‌های مختلف، ثبت‌نام از اعضا و تمدید کارت عضویت، همکاری در اجرای مراسم و مسابقات، قصه‌گویی برای کودکان، پاسخگویی به سؤالات پژوهشگران. معیارهای جذب و ارزیابی خدمات داوطلبانه در کتابخانه‌های عمومی عبارت‌اند از: علاقه‌مندی به کتاب و کتابخوانی؛ داشتن فرصت کافی برای ارائه خدمات داوطلبانه؛ مرتبط بودن مدرک تحصیلی و سوابق شغلی؛ آشنایی نسبی با کتابخانه و منابع آن؛ شیوه‌های ارائه خدمات داوطلبانه به لحاظ زمانی و مکانی عبارت‌اند از: ارائه خدمات داوطلبانه در کتابخانه به صورت حضوری، ارائه خدمات داوطلبانه در خارج از کتابخانه به صورت حضوری، ارائه خدمات به صورت مجازی و در زمان‌های مختلف. مطابق نتایج پژوهش، مؤلفه‌ها و شاخص‌های الگوی ارائه خدمات داوطلبانه در کتابخانه‌های عمومی عبارت‌اند از: عوامل فردی و درونی، عوامل سازمانی، مؤلفه‌های جامعه‌شناختی، مؤلفه‌های قانونی، سیاست‌گذاری حکومتی و نهادهای مردم‌نهاد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Applying Information and Communication Technologies and Digital Data on Crime Prevention in Police Stations

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Shekary 1
  • Mousavi Afshin 2
  • Najmeh Seyyeddokht 3

1 Msc, Department of Knowledge and Information Science, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Tehran, Iran.

3 Msc, Department of Knowledge and Information Science, Research Branch, Islamic Azad University Science Tehran, Iran.

چکیده [English]

The research was conducted with the aim of identifying the components and indicators of voluntary activity in public libraries. The research method in the current study was qualitative content analysis, and the statistical population was the content of 17 websites of selected public libraries in the world. The findings showed that the voluntary services provided in public libraries; They are: welcoming and answering the general questions of visitors, loaning and returning books, preparing crafts for children, cooperating in creating and decorating the library on various occasions, registering members and renewing membership cards, cooperating in the implementation of ceremonies and competitions, stories. As if for children, answering the questions of researchers. The criteria for recruiting and evaluating volunteer services in public libraries are: interest in books and reading; having sufficient opportunity to provide voluntary services; Relevancy of education degree and employment records; relative familiarity with the library and its resources; The methods of providing voluntary services in terms of time and place are: providing voluntary services in the library in person, providing voluntary services outside the library in person, providing services virtually and at different times.The components and indicators of the model of providing voluntary services in public libraries are: individual and internal factors, organizational factors, sociological components, legal components, government policies, non-governmental organizations. The presence of volunteers in an official and consistent manner in public libraries does not have a significant history. Also, a significant part of the volunteering activities that are done for libraries is done with the traditional method that requires the presence of volunteers in the library. Although the presence of volunteers in the library can have many benefits for libraries and volunteers; However, there are obstacles and challenges in this field, including the provision of necessary facilities and equipment for volunteers and the provision of services during the library's limited working hours. These problems and challenges force the management of libraries to adopt methods to prepare the platform of virtual space for voluntary activities. Also, according to the need of library members to receive information at any place and at any time, the use of virtual space has become a necessity for libraries. On the other hand, librarians and library managers have realized that in order to compete with information providers, they have to leave the library environment. It empowers library managers to lead the society towards books and reading by introducing and providing services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Voluntary Activities
  • Public Libraries
  • Volunteers
  • Voluntary Participation
Cho, H., Wong, Z. E., & Chiu, W. (2020). The effect of volunteer management on intention to continue volunteering: A mediating role of job satisfaction of volunteers. Sage Open10(2), 2158244020920588. https://doi.org/10.1177/2158244020920588
Hoerning, B. (2017). The importance of volunteer work for successful children’s and adult literacy programs in US public libraries–a view from outside. Conference: IFLA WLIC 2017 - Wroclaw, Poland.
Najafi, M., & Sepasi Moghadam, H. (2009). People Interest in Red Crescent Society Various Activities Voluntary, Scientific Journal of Rescue Relief, 1(1), 35. (In Persian)
Nicol, E. A., & Johnson, C. M. (2008). Volunteers in libraries: Program structure, evaluation, and theoretical analysis. Reference & User Services Quarterly, 48(2), 154-163.  DOI: https://doi.org/10.5860/rusq.48n2.154
Lee, Young-joo & Brudney, Jeffrey L. (2009). The International Journal of Sociology and Social Policy; Bingley, 29(9/10),  512-530.  DOI:10.1108/01443330910986298
Salari, M., Behzadi, H., & Shahriari, A. (2014). Investigating effective factors in attracting people's participation in Mashhad public libraries. Master's thesis. Faculty of Literature and Humanities. Imam Reza University (AS). (In Persian)
Tayebnia, M. S. & Rabbani Esfahani, H. (2018). The Examination of the Effective Factors in Women's Participation in the Voluntarily Charitable Activities , Journal of Islamic Social Studies, 24(2), 135. (In Persian)
Lane, Campbell Carla (1402). From library volunteer to library Advocate. Translated by Mehri Salari, Najmeh Seyyeddokht, Tehran: Chapar. (In Persian).
 Mahmoudi Topkanlou, H. & Saberi, M. (2023). Comparison of online and offline volunteering among students with an emphasis on libraries. Librarianship and information, 25(4), 73-94 https://doi.org/10.30481/lis.2022.363521.2008. (In Persian)
 Marjani, S. A.,  Zarei, A. & Bayat, B. (2022). Identifying factors and components affecting voluntary activities in Iranian libraries by presenting a theoretical model. Librarianship and Information 24(4), 5-30. https://doi.org10.30481/LIS.2020.238107.1734  (In Persian)