با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استایار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه پیشگیری از جرم، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی میزان تأثیر فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات دیجیتال بر کنترل و پیشگیری از جرم در کلانتری‌ها انجام شده است. این پژوهش در زمره پژوهش‌های کیفی است که جمع‌آوری داده‌های آن از طریق انجام مصاحبه کیفی نیمه‌ساختارمند با خبرگان و صاحب‌نظران در حوزه فناوری اطلاعات و پیشگیری از جرم انجام‌گرفته است. تعداد مشارکت‌کنندگان در فرایند پژوهش بر اساس اصل اشباع نظری تعیین شد و با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. داده‌ها پس از تبدیل به متن، طبقه‌بندی و کد‌گذاری شده و با نرم‌افزار تجزیه‌وتحلیل محتوای کیفی Atlas.ti تجزیه ‌و تحلیل شد. در کشورهای پیشرفته جهان استفاده از فناوری اطلاعات در کلانتری‌ها باعث موفقیت پلیس در پیشگیری از جرم و کاهش وقوع جرم شده و رضایت‌مندی مردم را به همراه داشته است. طبق نظر خبرگان، مهم‌ترین تأثیرات به‌کارگیری فناوری اطلاعات دیجیتال بر پیشگیری از جرم در کلانتری‌ها؛ بهبود دقت، سرعت و کیفیت در ارائه خدمات، تصمیم‌گیری درست، افزایش رضایت مردم و بهره‌وری در پیشگیری از جرم (کاهش جرم) است که این موارد، عامل اصلی بهبود اثربخشی، مزیت نسبی و کارایی در کلانتری‌ها هستند. استفاده اصولی از فناوری اطلاعات و داده‌های دیجیتال در کلانتری‌ها با کاهش مراودات فیزیکی، هزینه‌ها و تمرکز ساختار سازمان از طریق حذف فرایندهای اضافی در انجام مأموریت‌ها و افزایش سرعت، دقت و کیفیت در پیش‌بینی و کنترل جرائم به پیشگیری مؤثر از جرم در جامعه منجر شده و موجب افزایش اعتماد مردم به پلیس می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Applying Information and Communication Technologies and Digital Data on Crime Prevention in Police Stations

نویسندگان [English]

  • Heidar Mokhtari 1
  • Sulayman Jalali 2

1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Msc, Department of Crime Prevention, Amin Police University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This research was conducted with the aim of investigating the impact of modern information and communication technologies and digital equipments on crime control and prevention in police stations. This research is one of the qualitative researches that its data was collected through semi-structured qualitative interviews with experts in the field of information technology and crime prevention. The number of participants in the research process was determined basically by theoretical saturation principle and they were selected using the Purposive sampling method. After being converted into text, Data were classified and coded and were analyzed using Atlas.ti qualitative content analysis software.In the advanced countries of the world, the use of new information technology in police stations has made the police successful in preventing crime and reducing the occurrence of crime, and has brought people's satisfaction. The most important effects of using information technology on crime prevention in police stations; Improving accuracy, speed and quality in providing services, making correct decisions, increasing people's satisfaction and productivity in crime prevention (crime reduction), which are the main factors in improving effectiveness, relative advantage and efficiency in police stations. The basic use of information technology in police stations by reducing physical interactions, costs and focusing the structure of the organization through the elimination of additional processes in carrying out missions and increasing the speed, accuracy and quality in predicting and controlling crimes; It leads to the effective prevention of crime in society and increases people's trust in the police.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IInformation Technologies
  • Digital Space
  • Crime Prevention
  • Police Station
  • Smart Police
اسعدی، میرمحمد؛ حبیب‌الله، میرغفوری؛ مهشید، خجسته‌مهر (1396). بررسی عوامل مؤثر در استقرار پلیس همراه با رویکرد دستگاه‌های نرم. اجلاس سالانه پارادایم‌های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی، تهران، دبیرخانه دائمی اجلاس، دانشگاه تهران.
بابایی زنگیانی، محسن (1396). بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با مدیریت دانش. کنفرانس بین‌المللی مهندسی و فناوری اطلاعات، امارات – دبی: پژوهشکده فرهنگ و فناوری پژوهشگاه فرهنگ و هنر.
  پورنقدی، بهزاد (1393). نقش فناوری اطلاعات در نظارت عملکرد و بازرسی الکترونیکی ناجا. فصلنامه دانش انتظامی البرز، 2(3)، 78-65.
 ترابی کنجین، امیرحسین (1400). گزارش پژوهشی: تعالی رفتار کارکنان در کوپ‌ها با رویکرد مطالعه تطبیقی با پلیس کشورهای منتخب. تهران: پژوهشکده مدیریت و منابع انسانی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی فراجا.
توسلی، الهام (1396). بررسی اثربخشی فناوری اطلاعات بر سازمان. فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی، 3(1 و 2)، 121-109.
حسین‌پور، جعفر و مروتی، مصطفی (1397). نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند تداوم خدمات کلانتری‌ها. پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی، 11(4)، (پیاپی 44)، 216-181.
خدادادحسینی، سید حمید؛ و لاجوردی، محمد (1398). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی. مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 7(1)، 160-135.
داوودی دهاقانی، ابراهیم؛ بختیاری، سعید و پاکدل، مهدی (1400). تأثیر سامانه پایش تصویری در پیشگیری انتظامی از جرم (موردمطالعه: شهرستان همدان). انتظام اجتماعی، 13(2)، 80-53.
سپهری، کیاست؛ یاوری بافقی، امیرحسین؛ نجفی علمی، مرتضی و امین صارمی، نوذر (1398). بررسی کارآمدی و تأثیر فناوری اطلاعات در فرایند جرم‌یابی و سیاست جنایی در پلیس فتا و آگاهی. پژوهش‌های دانش انتظامی، 2 (21)، 188-167.
سفیری، خدیجه؛ رجبلو، علی و قلی‌زاده، صغری (1397). بررسی رابطه بین اعتماد بین شخصی و احساس امنیت اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه الزهرا و شهید بهشتی). پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی، 11(1 پیاپی 41)، 52 - 27.
سیف‌الدینی، محمدرضا (1394). نقش فناوری اطلاعات در بهبود کیفیت خدمات نیروی انتظامی. توسعه سازمانی پلیس. 12(54)، 97-76.
فتحیان، محمد؛ مولانا پور، رامین. (1390). تجارت الکترونیکی. چاپ سوم، تهران: آتی­نگر.
مردانی شهربابک، محمد؛ خاکی، ابوذر. (1398). ارائه الگوی بهره‌وری کارکنان دانشگاه‌های نیروهای مسلح با تأکید بر نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 11(2)، 189-167.
نجفى ابرندآبادى، على حسین. (1387). مباحثى در علوم جنایى: تقریرات درسى جرم‌شناسی. مقاطع دکترى و کارشناسى ارشد. مجموعه دوجلدی به کوشش شهرام ابراهیمى.
وفادار، حسین (1396). فناوری اطلاعات و تأثیرات آن در رفتار سازمانی پلیس. فصلنامه دانش انتظامی، 9(3)، 76-95.
- وبگاه اداره مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (دسترسی در 23/04/1401) در آدرس:
- وبگاه دیکشنری کالینز (دسترسی در 27/04/1401) در آدرس:
- وبگاه دیکشنری دات‌کام (دسترسی در 26/6/1401) در آدرس:
- وبگاه شبکه آموزشی کتابخانه و اطلاعات علمی آکادمیک (دسترسی در 23/04/1401) در آدرس:
- وبگاه شبکه پیشگیری از جـرم اتحادیه اروپا (دسترسی در 23/04/1401) در آدرس:
enوبگاه شهرداری تبریز (دسترسی در 27/07/1401) در https://www.tabriz.ir/
وبگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دسترسی در 29/04/1401) در آدرس:
 
وبگاه فرهنگ معین (دسترسی در 27/04/1401) در آدرس: https://abadis.ir/fatofa
وبگاه مفتاح رایانه افزار (دسترسی در 23/04/1401) در آدرس:
Ekblom, P. (2017). Technology, opportunity, crime and crime prevention: current and evolutionary perspectives. Crime Prevention in the 21st Century: Insightful Approaches for Crime Prevention Initiatives, 319-343.‏ DOI:10.1007/978-3-319-27793-6_19
Goodison, S. E., Davis, R. C., & Jackson, B. A. (2015). Digital evidence and the US Criminal Justice System. Identifying technology and other needs to more effectively acquire and utilize digital evidence.‏ Santa Monica, CA: RAND
Soto, M. E. N., Riega-Virú, Y., & Lara, J. C. O. (2021, July). Technology and crime prevention: A systematic review of literature. In 2021 fifth world conference on smart trends in systems security and sustainability (WorldS4) (pp. 275-283). IEEE.‏ DOI:10.1109/WorldS451998.2021.9514035
Dilek, S., Çakır, H., & Aydın, M. (2015). Applications of artificial intelligence techniques to combating cyber crimes: A review. arXiv preprint arXiv:1502.03552.‏ https://doi.org/10.48550/arXiv.1502.03552
Fonseca, H. V. (2020). The technological development of policing: a recipe for success in crime prevention. Journal of International Relations, Strategy and Security, 15(1), 7-97.
Park, w. k. (2013). Challenges and prospects for comparative criminology in the globalization Era. Journal of law and political science, xl(14), 1-17.
Piza, E., Welsh, B., Farrington, D. and Thomas, A. (2019). CCTV Surveillance for Crime Prevention: A 40-Year Systematic Review with Meta-Analysis. Criminology & Public Policy, 18(1), 135-159. DOI:10.1111/1745-9133.12419
Langer, M., König, C. J., & Fitili, A. (2018). Information as a double-edged sword: The role of computer experience and information on applicant reactions towards novel technologies for personnel selection. Computers in Human Behavior81, 19-30.‏ https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.11.036
Strom, Kevin (2017). Research on the Impact of Technology on Policing Strategy in the 21st Century, U.S. National Criminal Justice Reference Service, U.S. Office of Justice Programs. https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/grants/251140.pdf