با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی میزان تأثیر انگیزاننده‌های مؤثر بر تسریع روند پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان از دیدگاه کارکنان این شرکت انجام شد.
روش: روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی و جامعه پژوهش تمام مدیران و کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان با تحصیلات دیپلم و بالاتر بود. روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته، با مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت بود که پایایی آن بر حسب ضریب آلفای کرونباخ، مقدار 94/0 بدست آمد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد میانگین بدست آمده برای انگیزاننده‌های درونی و بیرونی 83/3 و 58/3 می‌باشد (بزرگ‌تر از 3) و میزان تأثیر انگیزاننده‌های درونی و بیرونی بر انتقال دانش و تجربیات در شرکت پالایش نفت اصفهان بیش از حد متوسط و اهمیت این مؤلفه‌ها با یکدیگر متفاوت است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد انگیزاننده‌های درونی ”اعتماد به نفس، احساس وظیفه‌شناسی، علاقه‌مندی به شغل، میل به کار گروهی، میل به کسب پیشرفت و برتری، هدفمند بودن، اعتماد و صداقت بین کارکنان، و نیاز به امنیت“ و انگیزاننده‌های بیرونی ”تفویض اختیار، روابط با مدیران، مشوق‌های سازمانی، رعایت عدالت در سازمان، خط مشی و سیاست‌های سازمان، نحوه ارزشیابی کارکنان، تجهیزات و فناوری اطلاعات، و روابط با همکاران“؛ با همین ترتیب ذکر شده، جزء انگیزاننده‌های درونی و بیرونی تأثیرگذار بر روند پیاده‌سازی مدیریت دانش هستند. همچنین نتایج نشان داد میزان تأثیر انگیزاننده‌های درونی از میزان تأثیر انگیزاننده‌های بیرونی بر انتقال دانش و تجربیات بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Impact of Effective Motives on Accelerating Knowledge Management Implementation Process in Isfahan Oil Refinery Company from the Perspective of the Employees

چکیده [English]

Purpose: The present study aims is the assessment impact of motivation on the acceleration of the knowledge management implementation process in Isfahan Oil Refining Company.
Methodology: It was used a survey-descriptive method in this research and the population under investigating includes all managers and employees of Isfahan Oil Refining Company with a diploma education and higher. Sampling method is random stratified sampling proportionate to size. The tool for collecting the research data was two researcher-made questionnaires with the Likert scale. In order to determine the reliability it was used Cranach’s alpha coefficient (0.94).
Findings: The obtained mean for intrinsic and extrinsic motivation was 3/83 and 3/58 (obtained greater than 3) and the effect of intrinsic and extrinsic motivation on the transfer of knowledge and experiences in Isfahan Oil Refining Company was more than average; and the importance of these components was different.
Result: The Results of the study indicated that the intrinsic motivation “self-confidence, sense of duty, interest in work, the desire to team work, the desire to make progress, being targeted, trust and loyalty among employees, the need for security” and extrinsic motivation “delegation of authority, relationships with managers, incentives institutional, organizational justice, organizational policies, evaluation of staff, equipment and information technology, and relationships with colleagues” of the same order listed, are affecting KM implementation process. The results showed that effectiveness of the intrinsic motivation is more than extrinsic motivation on knowledge transfer

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management Implementation
  • Knowledge Sharing
  • Intrinsic Motivation
  • Extrinsic motivation
  • Isfahan Oil Refining Company