با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی
بررسی میزان و نحوه بکارگیری کتاب‌های الکترونیکی در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 13-25

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان و نحوه بکارگیری کتاب‌های الکترونیکی در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان در سال 1393-1392 انجام شده است. روش : این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه پژوهش از طریق فرمول تعیین حجم نمونه کوکران 238 نفر برآورد شد و روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی میزان تأثیر انگیزاننده‌های مؤثر بر تسریع روند پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان از دیدگاه کارکنان این شرکت
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 26-38

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی میزان تأثیر انگیزاننده‌های مؤثر بر تسریع روند پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان از دیدگاه کارکنان این شرکت انجام شد. روش: روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی و جامعه پژوهش تمام مدیران و کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان با تحصیلات دیپلم و بالاتر بود. روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر خدمات سنتی و الکترونیکی کتابخانه‌های عمومی بر میزان رضایتمندی کاربران
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 39-51

چکیده
  هدف: هدف پژوهش مطالعه میزان رضایتمندی کاربران از خدمات سنتی و الکترونیکی کتابخانه‌های عمومی است. روش‌شناسی: ابزارگردآوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که بین 382 نفر از کاربران کتابخانه‌های عمومی توزیع شد و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه‌ها استفاده گردید. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد بین میزان رضایت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی وضعیت مدیریت کتابخانه‌های دانشگاه بوعلی سینا همدان بر اساس مدل مدیریت کیفیت جامع
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 52-60

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت مدیریت کتابخانه‌های دانشگاه بوعلی‌سینا همدان براساس مدل مدیریت کیفیت جامع می­باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه بوعلی‌سینا می‌باشند که در سال 1392 در این سازمان مشغول به فعالیت هستند که تعداد کل آنان 29 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ارتباط اضطراب کتابخانه‌ای و تیپ‌های شخصیت درون‌گرا و برون‌گرا در دانشجویان رشته‌های انسانی دانشگاه پیام نور استان قم
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 61-74

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط اضطراب کتابخانه‌ای و تیپ‌های شخصیت درون‌گرا و برون‌گرا در بین دانشجویان رشته‌های انسانی دانشگاه پیام نور قم می‌باشد. روش‌شناسی: روش تحقیق حاضر کاربردی نوع تحقیق پیمایش - از نوع علی- مقایسه‌ای، جامعه آماری دانشجویان رشته‌های انسانی دانشگاه پیام نور قم 3297 نفر، حجم نمونه 344 دانشجو که بر اساس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی سیرگرایش موضوعی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بین سال‌های 1384 تا 1390
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 75-88

چکیده
  هدف: در این پژوهش به بررسی سیر گرایش موضوعی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بین سال‌های 1384تا 1390 پرداخته شده است. هدف این تحقیق مشخص نمودن فراوانی گرایش موضوعی پایان‌نامه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر تهران می‌باشد، که دسته‌بندی موضوعی بر اساس طبقه‌بندی لیزا صورت گرفته است. روش شناسی: این پژوهش با روش تحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی وضعیت خدمات ارائه شده در کتابخانه و مرکز اسناد آستان مقدس احمدی و محمدی شاه چراغ(ع) بر مبنای مدل تحلیل شکاف لیب کوال
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 89-96

چکیده
  هدف: در قرن حاضر ارائه خدمات با کیفیت مطلوب یکی از چالش­های مهم در سازمان­های خدماتی به شمار می­رود و کتابخانه­ها و مراکز اطلاع‌رسانی به ویژه کتابخانه­های عمومی، به لحاظ ماهیت وجودی وکارکردهای خود از این امر مستثنی نیستند. پژوهش حاضر نیز با هدف ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه عمومی آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) با استفاده از ابزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدیریت اطلاعات شخصی آکادمیک: بررسی موردی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 97-106

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی میزان آشنایی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور با مدیریت اطلاعات شخصی می­باشد.مدیریت اطلاعات شخصی (شامل گردآوری، نگهداری، سازماندهی و بازیابی اطلاعات شخصی) در بین اعضای هیئت علمی مورد  بررسی قرار  می­گیرد. روش‌شناسی: این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از اینترنت انجام گرفته است. جامعه پژوهش را اعضای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی آشنایی با مهارتهای فناوری اطلاعات: کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه تهران و دانشگاه اسلو
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 107-119

چکیده
  هدف: طی دهه‌های گذشته و درنتیجه پیشرفت‌های به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولات انقلابی در محیط کتابخانه‌ها رخ‌داده است که درنتیجه آن، نقش‌های تازه‌ای را برای متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی، طلب می‌کند. این پژوهش باهدف مقایسه میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و نروژ با مهارت‌های فناوری اطلاعات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مهارت‌های آموزشی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی اصفهان
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 120-126

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر، با هدف بررسی میزان مهارت‌های آموزشی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دو دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان در سال 1393 انجام شده است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه پژوهش شامل 143 نفر کتابدار شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان است که براساس فرمول ...  بیشتر