با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.

2 استادیار، مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

3 کارشناس‌ارشد، مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.

چکیده

هدف: امروزه به علت رشد سریع محصولات و رقابتی شدن بازار، عموماً نیاز به محصولات و خدمات جدید رشد چشم‌گیری پیدا کرده است. توسعه محصول جدید (NPD) راهکار اساسی برای بقاء شرکت‌ها در این وضعیت و دوام آن‌ها در بازار رقابتی است. در این مقاله نقش مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید در شرکت‌های کوچک و متوسط (SME‌ها) شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
روش‌شناسی: برای دستیابی به این مهم ابتدا با مطالعات عمیق ادبیات موضوع و نظر خبرگان، ابعاد و شاخص‌های سنجش متغیرهای تحقیق مشخص گردید. پس از آن با استفاده از تکنیک رگرسیون ساده، رگرسیون چندگانه، معادلات ساختاری و آزمون آنووا دو طرفه به بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق پرداخته شد.
یافته‌ها: مطابق با نتایج حاصل‌شده، از اصلی‌ترین عوامل موفقیت توسعه محصول جدید مدیریت دانش و نوآوری فرآیند است. همچنین یکی از کارکردهای مهم مدیریت دانش علاوه بر تأثیر بر توسعه محصول جدید تأثیر مثبت بر انواع نوآوری‌ها به‌ویژه نوآوری فرآیند می‌باشد. البته مطابق با نتایج پژوهش بر میزان تأثیر این روابط، ویژگی‌های شرکت از جمله سن استقرار شرکت، تعداد کارکنان تحقیق‌وتوسعه، تعداد کارمندان و نوع صنعت نیز تأثیرگذار می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysing the Effects of Knowledge Management and Process Innovation on New Product Development (Case Study-SMEs in Shamsabad Industrial City, Tehran)

نویسندگان [English]

  • Behroz Dorri 1
  • Massoud Kassai 2
  • Farshid Farokhizadeh 3

چکیده [English]

Purpose: Today, there has generally been an increased need for new products and services due to rapid growth of products and competition in the market. In this paper is studied the role of knowledge management and process innovation on new product development of small and medium-sized enterprises (SME's) of Shamsabad industrial city in Tehran.
Methodology: For this purpose, dimensions and indicators of the study variables are specified by carefully reviewing the literature and expert opinions. Then, using simple regression, multiple regression, structural equations and two-way ANOVA test were performed to analyze the relationships between the variables. According to the results of the present study, knowledge management and process innovation are the most important success factors in new product development.
Findings: In addition to the impact on new product development, positive effect on variety of innovations, especially process innovation is one of the major benefits of knowledge management. However, according to the results of the research, enterprise characteristics such as establishment time, R&D personnel, the number of employees and the type of industry influence the impact of these relationships. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Product Development
  • knowledge management
  • Innovation
  • Process Innovation
اخوان، پیمان، سرخوش، سید مهدی حسینی، منطقی، منوچهر (1392). بررسی رابطه نوآوری باز و موفقیت توسعه محصول جدید، سومین کنفرانس بین‌المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری. ##سعیدا اردکانی، سعید، طالعی‌فر، رضا، حاتمی‌نسب، سید‌حسن، محمدی، فرهنگ (1390). بررسی ‌و رتبه‌بندی عوامل و مؤلفه‌های موثر بر فرآیند توسعه محصول جدید (مطالعه دیدگاه مدیران SME واقع در صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس)، نشریه تحقیقات بازاریابی نوین، 1(1): 101-126. ##صفر‌زاده، حسین، تدین، اعظم، حر‌محمدی، مریم (1391). بررسی تأثیر استراتژی‌های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی (موردمطالعاتی مراکز بهداشتی و درمانی شمال فارس) ، نشریه طلوع بهداشت، 11(1): 76-86.##معطوفی، علیرضا، تاجدینی، کیهان، آقاجانی، حسنعلی، تاجدینی، کیوان (1389)، نقش گرایش به یادگیری بر نوآوری و عملکرد سازمانی، نشریه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 4(37): 57-71. ##مانیان، امیر، اصغری‌زاده، عزت‌اله، دهقان بنادکی، محمد (1390). نقش مدیریت دانش در عملکرد فرآیند توسعه محصول جدید پژوهشی پیرامون شرکت‌های SME صنعت نرم‌افزار استان یزد، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 3(8): 133- 150. ##مرادی، محمود؛ ولی‌پور، محمدعلی؛ یاکیده، کیخسرو؛ صفردوست، عاطیه؛ و عبداللهیان، فرزانه (1392). بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر عملکرد نوآورانه سازمان‌ها (مورد مطالعاتی: شرکت‌های داروسازی و شرکت‌های بیمه حاضر در بورس اوراق بهادار تهران)، نشریه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 13 (46): 79- 102. ##یوسفی، احسان، فیضی، جعفر صادق، سلیمانی، محمد (1391). بررسی تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری (در میان مدیران و کارکنان شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه)، نشریه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1(3): 29- 51. ##
 
Bates, R., & Khasawneh, S. (2005). Organizational learning Culture, learning transfer climate and perceived innovation in Jordanian organizations. International Journal of Training and Development, 9,: 96-109 ##Balachandra, R. , Friar, J. H. (1997). Factors for success in R&D projects and new product innovation: a contextual framework, IEEE Transactions on Engineering Management, 44(3): 276-87. ##Booz. , Allen. , Hamilton. , (1982). New Product Management for 1980s, Booz Allen & Hamilton Inc, New York. ##Carmen Otero-Neira, Martti Tapio Lindman, Marı´a J. Fernandez. (2009). Innovation and performance in SME furniture industries An international comparative case study, Marketing Intelligence & Planning, 27(22): 216-232. ##Court A. W, S. J. Culley et al. , (1997). The Influence of Information Technology in New Product Development: Observations of an Empirical Study of the Access of Engineering Design Information, International Journal of Information Management, 17 (5): 359-375.##Clark K, Chew W. B, Fujimoto T. , (1987). Product development in the world auto industry, Brookings Papers on Economic Activities, 1(3): 729-771.##Cooper R. G, Edgett S. J, Kleinschmidt E. J. , (2004). Benchmarking NPD practices–1, Research Technology Management, 47 (1): 31. ##Cooper R. G. , (1999). From experience: the invisible success factors in product innovation, Journal of Product Innovation and Management, 2(16): 115-133##Clarke A. , (2000). A practical use of key success factors to improve the effectiveness of project management, International Journal of Project Management, 17(3): 139-145. ##Cooper, R. G. , (2000). New product performance: what distinguishes the star products, Australian Journal of Management, 25 (1):17–45. ##Cheng Ling, Tan. and Aizzat Mohd. Nasurdin, (2010). Knowledge Management Effectiveness and Technological Innovation: An Empirical Study in the Malaysian Manufacturing Industry, Journal of Mobile Technologies, Knowledge and Society, 2010 (2010): 1-13. ##Davenport T. , De Long D. , Beers M. , (1998). Successful knowledge management projects, Sloan Management Review,  2: 43-57. ##Darroch, Jenny, (2005). Knowledge management, innovation and firm performance, Journal of Knowledge Management, 9(3): 101-115. ##Dickson, P. R. , (1996). The Static and Dynamic Mechanics of Competition: a Comment on Hunt and Morgan's Comparative Advantage Theory, Journal of Marketing, 60 (4): 102-106. ##Eouropean Commission, (2005). The Measurement of Scientific and Technological Activity: Oslo Manual, OECD. ##Galer, G. and van der Heijden, K. , (1992). The Learning Organization: How Planners Create Organizational Learning, Marketing Intelligence & Planning,10 (6): 5-12. ##Hall, B. H. and J. Mairesse. , (2006). Empirical studies of innovation in the knowledge driven economy, Economics of Innovation and New Technology, 15 )4/5): 296 ##Li T. , Calantone R. J. , (1998). The impact of market knowledge competence on new product advantage: conceptualization and empirical examination, Journal of Marketing, 62 (4): 13– 29. ##Leonard D. , (1990). Wellsprings of Knowledge: building and sustaining the sources of innovation, Boston, MA: Harvard business school press. ##Jie Yang, Mingjie Rui, (2009). Turning knowledge into new product creativity: an empirical study, Industrial Management & Data Systems, 109(9): 1197-1210. ##Minna Saunila, Sanna Pekkola and Juhani Ukko, (2014). The relationship between innovation capability and performance The moderating effect of measurement, International Journal of Productivity and Performance Management, 63(2): 234-249. ##Moorman C. , (1995). Organizational market information processes: cultural antecedents and new product outcomes, Journal of Marketing Research, 32 (3): 318-335. ##Ru-Jen Lin, Rong-Huei Che, Chiu-Yao Ting, (2012). Turning knowledge management into innovation in the high-tech industry, Industrial Management & Data Systems, 112(1): 42-63. ##Song X. M, Weiss Montoya. , (1998). Critical development activities for really new versus incremental products, Journal of Product Innovation Management, 15(2): 124-135. ##Vasant, Desai (2003). Problems and Prospects of Small-Scale Industrial in India, Himalaya Publishing House, 2(12): 225-237.##Urban, G. L. , Hauser. J. R. , (1993). Design and Marketing of New Products, Prentice Hall, New Jersey, Second Edition. ##Yung-Lung Laia, Feng-Jyh Linb, (2012). The Effects of Knowledge Management and Technology Innovation on New Product Development Performance -An Empirical Study of Taiwanese Machine Tools Industry, International Conference on Asia Pacific Business Innovation & Technology Managemt.