با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطة بین مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری (پرداخت منصفانه و کافی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، ایجاد فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون‌گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی و توسعة قابلیت‌های انسانی) با تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان اذربایجان غربی می‌باشد.
روش‌ تحقیق: این پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفته و جامعة آماری آن نیز شامل کلیه کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون و پرسشنامه تعهد سازمانی می‌یر و آلن بوده و برای تحلیل داده‌ها از آزمون تی مستقل، آزمون تحلیل واریانس یک راهه (آنوا) و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و مؤلفه‌های آن با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین کتابداران کتابخانه‌های عمومی از لحاظ اطلاعات جمعیت شناختی (جنسیت، رشته تحصیلی، سمت، و سابقه خدمت) در رابطه با کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی تفاوت معناداری وجود ندارد.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش نشان داد در صورتی که کتابخانه‌ها بتوانند شرایطی را فراهم آورند تا کیفیت زندگی کاری کتابداران افزایش یابد، به دنبال آن تعهد سازمانی آن‌ها نیز به خودی خود بهبود خواهد یافت. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on the relationship between the components of quality of work life with organizational commitment among librarians of public libraries of West Azerbaijan province

نویسنده [English]

  • Farahnaz Fatollahzadeh

چکیده [English]

Purpose: The purpose of the present research is to investigate the relationship between the components of quality of work life (including 8 Components: adequate payment, healthy and safe job, providing growth opportunity and continuous, legislation in organization, social correlation of working life, total life space, social cooperation and correlation in work organization, improving human capability) with organizational commitment among the librarians of public libraries of West Azerbaijan province.
Methodology: The research is a survey and the research population includes all the librarians of public libraries of West Azerbaijan province. The data gathering tool were the Quality of work life (QWL) and organizational commitment (OC) questionnaires t-test, single-way analysis of variance (ANOVA) and Pearson correlation coefficient were applied to analyze the data.
Findings: The results showed that there is a positive and meaningful relationship between quality of work life and its components with librarian organizational commitment. Also between librarians of public libraries in terms of demographic information (sex, discipline, post, and work experience) about quality of work life and organizational commitment there is no significant difference.
Conclusion: The findings indicated that if the libraries could provide conditions until will increase the quality of work life of librarians followed by organizational commitment in itself will improve

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of work life
  • Organizational Commitment
  • librarians
  • public libraries
  • West Azerbaijan Province
حاجیوند غلامی، کبری (1393). ”بررسی رابطة بین مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان“. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
رسولی، بهروز؛ نقشینه، نادر و فهیم‌نیا، فاطمه (1393). ”مطالعه کیفیت زندگی کاری کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر تهران“. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 20 (2)، 317-331.
شریف‌زاده، فتاح؛ خیراندیش، ‌مهدی (1388). ”تجزیه و تحلیل رابطه بین کیفیت زندگی کاری (QWL) و عملکرد کارکنان در شرکت ایران خودرو دیزل“. پژوهش‌های مدیریت، ‌2 (3)، 29-52.
فخرپور، رقیه و دیگران (1391). ”رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی تربیت بدنی دانشگاه‌های کشور“. مدیریت ورزشی، 4 (2)، 153-168.
کریمی گوغری، حمید؛ رضوانفر، احمد (1393). ”اثر کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی کارشناسان ترویج کشاورزی (مورد مطالعه: استان کرمان) “. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 45 (1)، 125-141.
کمال‌زاده، حمیده؛ خسروی، صدرالله؛ سرورقد، سیروس (1392). ”بررسی رابطه تعهد سازمانی با کیفیت زندگی کاری و شادکامی“. ماهنامه فناوری سیمان، 8 (6)، 31-36.
نبی‌زاده، ولی (1390). ”بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی معلمان مدارس شهرستان دیواندره در سال تحصیلی 89-88“. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده علوم انسانی.
 
Akdere, Mesut (2006). “Improving Quality of Work-Life Implications for Human Resources”. Business Review, 6 (1) , 173-183.
Farid, hadi et al (2015). “Relationship between quality of work life and organizational commitment among lecturers in a Malaysian public research university”. The social science journal, 52 (1) , 54-61.
Lawler, Edward. E. (1982). “Strategies for improving the quality of work life”. American Psychologist, 37 (5) , 486-493.
Meyer, J. P. , & Allen, N. J. (1991). “A three-component conceptualization of organizational commitment”. Human resource management review, 1 (1) , 61-89.
Normala, D. (2010). “Investigating the Relationship between Quality of Work Life and Organizational Commitment amongst Employees in Malatsian Firms”. International Journal of Business and Management, 5 (10) , 74-82.
Schuler, Randall & Jackson, Susan (2001). “HR issues and activities in mergers and acquisitions”. European Management Journal, 19 (3) , 239-253.
Walton, R. E. (1973). “Quality of working life-what is it”. Sloan Management Review, 15 (1) , 11-21.