با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی. مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی تحقیق، سنجش میزان استفاده از مؤلفه‌های مدیریت دانش در سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد که به منظور بررسی میزان آمادگی سازمان جهت استقرار و به­کارگیری مؤلفه‌های مدیریت دانش (1- جمع‌آوری اطلاعات، 2- استخراج دانش، 3- شکل‌دهی و ذخیره دانش، 4- انتشار و به اشتراک گذاشتن دانش، 5- بهنگام نمودن دانش) صورت گرفته است.
روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی –پیمایشی می‌باشد که برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته که بر اساس مدل یوچنگ لین و پینگ تسرینگ تهیه گردید استفاده شده که پایایی پرسشنامه از روش پیش آزمون و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (90/0) بدست آمد و روایی آن از طریق روایی صوری توسط خبرگان و اساتید محترم دانشگاه تعیین شد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل 621 نفر و حجم نمونه آماری که توسط فرمول کوکران محاسبه شده 201 نفر و نرخ بازگشت پرسشنامه 94% بوده است.
یافته‌ها: با تحلیل فرضیات در دو سطح توصیفی و استنباطی مشخص گردید به غیر از مؤلفه انتشار و به اشتراک گذاشتن دانش که معنادار نمی‌باشد در بقیه موارد میزان استفاده از مؤلفه‌های مدیریت دانش در سازمان بازرسی بالاتر از حد میانگین می‌باشد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان‌دهنده درک عمیق کارکنان سازمان از مدیریت دانش می‌باشد و همچنین بیانگر آن می‌باشد که زمینه‌ها و شرایط لازم جهت اجرا و به­کارگیری مدیریت دانش در سازمان بازرسی کل کشور فراهم می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Measurement of Application of Knowledge Management Items in General Inspectorate Organization of Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Mehdi Davali

M.A, Public administration , Payam Noor University, Iran

چکیده [English]

Purpose: The main purpose of present study is to measure the application of knowledge management in General Inspectorate Organization of Iran so as to examine the preparedness of organization to establish and apply knowledge management items (1-data collection, 2-knowledge mining, 3-shaping and storage of knowledge, 4-knowledge distribution and sharing, 5-updating of knowledge).
Methodology: The present study is a descriptive survey. For data-collected, the researcher’s questionnaire developed based on Lin and Tsering’s model is used. The stability of questionnaire is obtained in pre-test and through Cronbach’s alpha coefficient (0. 90) while its validity is verified based on face validity by university experts and professors. The statistical population of present study includes 621 individuals and the statistical sample, as determined through Cochran’s formula, is 201 individuals. The return rate of questionnaire form is 94 percent.
Findings: Through analysis of hypotheses at two descriptive and inferential levels, it one may suggest that with exception of knowledge distribution and sharing, the use of other knowledge management items in General Inspectorate Organization of Iran was more than average.
Conclusion: The results suggest a deep understanding of organizational employees of knowledge management. In addition, the conditions for implementation of knowledge management in General Inspectorate Organization of Iran are satisfied

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • knowledge management
  • Control and Supervision
ابطحی، سید حسین، صلواتی، عادل (1385). مدیریت دانش در سازمان، تهران، انتشارات پیوند نو.
افرازه، عباس (1384). مدیریت دانش (مفاهیم، مدلها، اندازه گیری و پیاده سازی)، تهران، انتشارات مولف.
افقهی، بابک (1382). مدیریت دانش در سازمان، فصلنامه مدیریت تحقیقات دفاعی، 1 (3): 88-101.
رحمان سرشت، حسین (1379). مدیریت دانش، تهران، نشر ساپکو.
رادینگ، آلن (1383). مدیریت دانش، موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات، محمد حسین لطیفی، تهران، انتشارات سمت.
زرآبادی پور، سعید (1385). استفاده از مدیریت دانش در بررسی علل تاخیرات پروژه‌های ملی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت.
نوروزیان، میثم (1384). کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی، مجله تدبیر، شماره156: 28-25.
 
 
 
Alwis, Rs. And Hartman, E (2008). The use of tacit knowledge with in companies: knowledge management in innovative Enterprises, jour.
Balogun. O,Hawisa. H. &Tannock. J (2004). knowledge management for manufacturing: the product and process database, journal of manufacturing technology management,15 (7): 570-591.
Becerra. I, (2010) ,the role of artificial intelligence technologies in the implementation of people-finder knowledge management systems ,knowledge based systems,13 (5): 315-320.
Gandhi. S, (2004) ,knowledge management & reference services, the journal of academic librarianship, 30 (5):368-381.
Glaser. B. G, (2003). the grounded theory perspective II: descriptions remodeling of grounded theory, methodology, sociology press, millvaley,CA.
Nonaka. I. and konno. N, (1998) ,the concept of - BA- building a foundation for knowledge creation, California management review, 40 (3)
Polanyi. M, (2011) ,the tacit dimension, inprusak. L,knowledg inorganozations, butter worth-heinemann, London.
Robbins, Stephen P. , Decenzo, David (2001) A, Fundamentals Of Management ,U. S , Prentice –Hall ,Inc, Third Edition: 420.
Tsering,H. P,Lin,Y. C. (2004). Developing An Activity –Based Knowledge Management System For Contractors. Automation In Construction, 113: 781-820.