با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی فناوری اطلاعات
بررسی موانع استفاده از فناوری اطلاعات درآموزش دانشجویان دانشگاه پیام نور: مورد مطالعه واحد تنکابن

یعقوب نوروزی؛ آزاده اقلیم ارکنی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 11-20

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش، بررسی موانع استفاده از فناوری اطلاعات درآموزش دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد تنکابن است. روش­شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که به روش پیمایشی- توصیفی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه پیام نور واحد تنکابن است. بر اساس فرمول کوکران تعداد 107 نفر بر اساس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تجاری سازی محصولات دانش بنیان جهت صادرات

مجید شمسی؛ تورج صادقی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 21-35

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش انجام مرور جامعی بر مطالعات انجام شده در زمینه تجاری­سازی محصولات دانش­بنیان در ایران، در جهت شناسایی و سپس رتبه بندی مهمترین عوامل موثر بر فرآیند تجاری­سازی محصولات دانش­بنیان با رویکرد صادرات می­باشد. روش­شناسی: پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است که به روش پیمایشی توصیفی انجام شده است. جامعه آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کتابخانه عمومی
دگردیسی اطلاعات در کتابخانه‌های عمومی و نقش کتابداران

سلما کشاورزیان؛ امیررضا اصنافی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 37-57

چکیده
  هدف: کتابداران برای ادامه حیات در عصر دگردیسی اطلاعات و ارائه خدمات بهینه و مؤثر در این محیط باید به دانش و مهارت­های ویژه­ای مجهز شوند که به طور کلی بیانگر «سواد اطلاعاتی» است. آشنایی با فنون استفاده از نرم­افزار­ها و سخت­افزارها، قوانین گزینش و ارزیابی منابع، نظام­های شبکه­های اطلاعاتی، توانایی جست­وجو در شبکه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کتابخانه عمومی
بررسی ابعاد فرسودگی شغلی و رابطه آن با رضایت در کتابداران کتابخانه‌های عمومی سیستان و بلوچستان

زهرا اباذری؛ زهرا خواجه علی جهانتیغی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 59-68

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی هر یک از ابعاد فرسودگی شغلی و رابطه آنها با رضایت شغلی در کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان سیستان و بلوچستان است. روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی، و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل 120 کتابدار شاغل در کتابخانه‌های عمومی استان سیستان و بلوچستان و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌‌نامه است. یافته­ها: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
سنجش میزان به کارگیری مؤلفه‌های مدیریت دانش در سازمان بازرسی کل کشور

محمدمهدی دوالی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 69-76

چکیده
  هدف: هدف اصلی تحقیق، سنجش میزان استفاده از مؤلفه‌های مدیریت دانش در سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد که به منظور بررسی میزان آمادگی سازمان جهت استقرار و به­کارگیری مؤلفه‌های مدیریت دانش (1- جمع‌آوری اطلاعات، 2- استخراج دانش، 3- شکل‌دهی و ذخیره دانش، 4- انتشار و به اشتراک گذاشتن دانش، 5- بهنگام نمودن دانش) صورت گرفته است. روش‌شناسی: روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کتابخانه عمومی
تحلیل شکاف خدمات در کتابخانه‌های عمومی زیر نظر نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر تهران در سال 1394

سالومه خشوعی؛ زهره میرحسینی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 77-86

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های عمومی زیر نظر نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر تهران انجام گرفت. روش‌شناسی: روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد لایب کوآل بود. جامعه آماری شامل 46209 نفر اعضای کتابخانه‌ها بودکه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی و براساس جدول مورگان، تعداد 381 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کتابخانه عمومی
سرقت علمی ازدیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نورمشهد

ثریا ضیائی؛ نازنین زمانی بهابادی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 87-96

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش و رفتار دانشجویان در رابطه با سرقت علمی انجام شد. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- همبستگی بوده و از پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات استفاده شد. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مشهد بود که 332 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته‌ها: ...  بیشتر