با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف: پایش و ارزیابی سازمان از نظر مؤلفه های مدیریت دانش، پیشنیازی برای برنامه ریزی و پیاده سازی این فعالیتها بشمار میرود. بدین منظور این پژوهش با بکارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM به دنبال ارزیابی مدیریت دانش در دانشگاه صنعتی ارومیه میباشد.
روشتحقیق: ابزار مورداستفاده برای جمعآوری اطلاعات، دو پرسشنامه ی مستخرج از مدلEFQM میباشد که در بین اساتید و دانشجویان دانشگاه توزیع شد. پرسشنامه های مذکور بگونه ای طراحی شده اند که با ترکیب دانش تعالی سازمانی با مدیریت دانش، سازمان را در 9معیار مدل EFQM ارزیابی میکنند. روایی پرسشنامه اساتید و دانشجویان توسط اعضای هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ( بترتیب0.94 و 0.859) مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار SPSS24 و آزمونهای آماری آنالیز واریانس و T تک نمونه استفاده شده است.
یافته ها: نتایج نشان میدهد در بین معیارهای توانمندساز مدیریت دانش بغیر از معیار رهبری وضعیت دانشگاه مطلوب نمیباشد. همچنین بررسی معیارهای مربوط به بعد نتایج نشان نیز میدهد در ابعاد نتایج جامعه، نتایج مشتری، نتایج کارکنان و نتایج کلیدی عملکرد نیز وضعیت دانشگاه مطلوب نیست. همچنین نتایج آنالیز واریانس نشان میدهد مطلوبیت معیارهای مختلف در دانشکدههای مختلف تقریبا مشابه هم میباشند.
بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان میدهد ایجاد دسترسی مناسب برای استفاده کنندگان از دانش، استفاده از فناوری اطلاعات برای پشتیبانی از فعالیت‏های مدیریت دانش در کنار حصول اطمینان از اعتبار و امنیت اطلاعات می‌تواند موجب ارتقاء وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه صنعتی ارومیه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Survey the Status of Knowledge Management in the Urmia University of Technology using the EFQM's approach

نویسندگان [English]

  • Reza Javidnia 1
  • Mirtohid Kamali 2

1 M.A of Entrepreneurship, university of Tehran, Tehran, Iran

2 M.A of Industrial Engineering, Urmia University of Technology, Urmia, Iran

چکیده [English]

Purpose: Monitoring and Evaluation of the Components of Knowledge Management, is Considered Prerequisite for the Planning and Implementation of these Activities. The purpose of this study using the EFQM Excellence Model for Assessment of Knowledge Management in the Urmia University of Technology.
Methodology: in this study, The instruments used to Collect data are two Questionnaires that derived from the EFQM model. The validity of Questionnaires by faculty members and reliability by using Cronbach's alpha coefficient (0.94 and 0.859, respectively) were approved. The SPSS24 software with ANOVA and one sample t-test was used for data analysis
Finding: The results show with the exception of the leadership criterion, other criteria are not in good condition. also, ANOVA results show The Utility of Criteria in Different faculties is similar.
Conclusion: Providing affordable access to users of knowledge, Using information technology to support knowledge management activities and Ensuring the validity and security of information can help the university to improve knowledge management condition in the Urmia University of Technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • EFQM
  • Urmia University of Technology
ابوانوری، اسمعیل؛ نیازی، عیسی و طاهری دمنه، محسن (1390). اولویت­بندی مؤلفه‌های مدیریت دانش در دانشگاه­های منتخب. نشریه کاوش­های مدیریت بازرگانی، 5، 73-56.
الوانی، شاهقلیان. (1384). طراحی الگوی ارزیابی سطح مدیریت دانش در سازمان­های صنعتی ایران (پژوهشی در صنعت خودرو). مطالعات مدیریت بهبود و تحول, 13(52), 1-16.‎
افرازه، عباس. (1384). مدیریت دانش: مفاهیم، الگوها، اندازه‌گیری و پیاده‌سازی. تهران: عباس افرازه.
زعفریان، رضا؛ اسماعیل‌زاده، مونا و شاهی، نساء. (1387). ارائة الگوی پیاده‌سازی مدیریت دانش در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شرکت نفت ایران‌ زمین). فصلنامة علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 1(2), 75-102.
آدینه قهرمانی، علی؛ هاشم‌پور، لیلا و عطا پور، هاشم. (1390). مطالعه وضعیت زیرساخت‌های مدیریت دانش در دانشگاه تبریز از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی, 45(3), 63-85.‎
حسن­زاده، محمد (1386) مدیریت دانش مفاهیم و زیرساخت­ها. تهران: نشر کتابدار.
میرغفوری، سید حبیب‌اله؛ میرفخرالدینی، سید حیدر و صادقی آرانی زهرا (1389). ارزیابی دانشکده­های دانشگاه یزد از نظر به‌کارگیری مدیریت دانش با استفاده از رویکرد ترکیبی EFQM و TOPSIS فازی.‎ آموزش عالی ایران، 83 -110.
جلودار ممقانی، بهرام (1384). تعالی سازمانی EFQM، تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
قلیچ­لی، بهروز (1388). مدیریت دانش: فرایند خلق، تسهیم و کاربرد سرمایه فکری در کسب‌وکارها. تهران: انتشارات سمت.
هاشمی، صدیقه سادات (1389). ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه­ علوم انتظامی. فصلنامة مطالعات مدیریت انتظامی، 17، 156-131.
همتی، محمد (1389). ارزیابی میزان به‌کارگیری مؤلفه‌های مدیریت دانش در دانشکده‌های پردیس فنی تهران.‎ اولین کنفرانس مدیریت دانش، تهران.
Arvin, M. Akbari, M. & Moghimnejad, M. (2014). The Study of Various Models of Knowledge Management. Kuwait Chapter of the Arabian Journal of Business and Management Review, 3(9), 347.
Beckman. (1999). The current state of Knowledge Management. Knowledge Management, (1).
Davenport, T.H. & Probst, G.J. (2002). Knowledge Management Case Book: Siemens best Practices. John Wiley & Sons, Inc.
Davenport, T.H. & Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage what they know. Harvard Business Press.
Ginsburg, M. & Kambil, A. (1999). Annotate: A web-based knowledge management support system for document collections. Paper presented at the Systems Sciences, 1999. HICSS-32. Proceedings of the 32nd Annual Hawaii International Conference on.
Hicks, B.J. Culley, S.J. Allen, R. & Mullineux, G. (2002). A Framework for the Requirements of Capturing, Storing and Reusing Information and Knowledge in Engineering Design. International journal of information management, 22(4), 263-280.
Lee, K. C. Lee, S. & Kang, I. W. (2005). KMPI: Measuring Knowledge Management Entrperformance. Information & management, 42(3), 469-482.
Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation: Oxford university press.
Pal, N. Sundaresan, S. Ray, J. Bhargava, H. Glantz, E. & McHugh, M. W. (2004). Knowledge Quotient™(KQ): A Way to Measure the Knowledge Intensity of Your Team.
Probst, G., Romhardt, K. & Raub, S. (2000). Managing Knowledge: Building Blocks for Success. J. Wiley.
Prusak, L. (2009). Knowledge in Organisations: Routledge.
Steyn, G. M. (2004). Harnessing the Power of Knowledge in Higher Education. Education, 124(4), 615.
Tseng, S. M. (2008). Knowledge Management System Performance Measure index. Expert Systems with Applications, 34(1), 734-745.
Wiig, K. M. (1997). Integrating Intellectual Capital and Knowledge Management. Long range planning, 30(3), 399-405.