با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی مدیریت دانش
بررسی وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه صنعتی ارومیه با استفاده از رویکرد EFQM

رضا جاویدنیا؛ میرتوحید کمالی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 11-26

چکیده
  هدف: پایش و ارزیابی سازمان از نظر مؤلفه های مدیریت دانش، پیشنیازی برای برنامه ریزی و پیاده سازی این فعالیتها بشمار میرود. بدین منظور این پژوهش با بکارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM به دنبال ارزیابی مدیریت دانش در دانشگاه صنعتی ارومیه میباشد. روشتحقیق: ابزار مورداستفاده برای جمعآوری اطلاعات، دو پرسشنامه ی مستخرج از مدلEFQM میباشد که در بین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت کتابخانه
جایگاه سامانه اطلاعات مدیریت در کتابخانه ها

سلما کشاورزیان؛ امیررضا اصنافی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 39-48

چکیده
  هدف: در این پژوهش، ضمن بررسی جایگاه سامانه اطلاعات مدیریت در کتابخانه‌ها؛ مسائلی از قبیل کاربردهای این سیستم و مزایا و محدودیت‌های استقرار آن‌ها مطرح شده است. رو‌ش‌شناسی: روش پژوهش از نوع مروری می‌باشد. یافته­ها: کاربران از کتابخانه انتظار دارند تا حجم عظیمی از اطلاعات و همچنین منابع اطلاعاتی را در اسرع وقت در اختیارشان گذارد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت پایگاه اطلاعاتی
بررسی نقش کیفیت خدمات پشتیبانی فراگیران آموزش الکترونیکی در پیش‌بینی مؤلفه‌ی راهبردهای مدیریت منابع یادگیری آنان

مهدی معینی کیا؛ ابراهیم آریانی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 27-38

چکیده
  هدف: این تحقیق با هدف بررسی نقش کیفیت خدمات پشتیبانی فراگیران آموزش الکترونیکی در پیش­بینی مؤلفة راهبردهای مدیریت منابع یادگیری آنان انجام گرفت. روش شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعة آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران، تشکیل می­دهد. روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله‌ای بود و حجم نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سواد اطلاعاتی
سنجش سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه شیراز با مدل آیزنبرگ و برکویتز

سعیده ابراهیمی؛ فاطمه ستاره

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 49-62

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش سنجش سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان دورة کارشناسی دانشگاه شیراز براساس مدل آیزنبرگ و برکویتز می­باشد. روش­شناسی: تحقیق حاضر از نوع توصیفی و به روش پیمایشی است. ابزار به کار گرفته شده برای گردآوری داده­ها، پرسشنامه محقق‌ساخته براساس مدل آیزنبرگ و برکویتز می­باشد. جامعة آماری این پژوهش شامل 1776 نفر از دانشجویان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات
بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات الکترونیکی شخصی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

هومن سلیمانی؛ غلامرضا حیدری؛ فرزانه قنادی نژاد

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 63-74

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی الکترونیکی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از مدل جونز است. روش­شناسی: پژوهش حاضر که به صورت پیمایشی انجام شده است، به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی و تحلیلی است. جامعۀ پژوهش شامل کلیة اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز است. با تعیین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
تبیین سبک رهبری و مدیریت پژوهش در دانشگاه پیام نور مطالعه موردی: استان تهران

یگانه موسوی جهرمی؛ جواد نوبخت؛ نرگس خاکی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 75-90

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی و ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر سبک رهبری و مدیریت پژوهش در دانشگاه پیام نور استان تهران است. روش­شناسی:  این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. بدین منظور، با استفاده از روش کیفی مبتنی‌بر تحلیل تم، 48 زیر مؤلفه شناسایی  و در قالب هشت مؤلفه اصلی (شامل چشم‌انداز، توانمندسازی مستمر گروهی، بهبود مستمر عملکرد، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کتابخانه عمومی
بررسی تأثیر فعالیت های ترویج کتابخوانی اعضا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در افزایش میزان انگیزه مطالعه

حمید قاضی زاده؛ روشنک ایلانلو

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 91-98

چکیده
  هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فعالیت های ترویج کتابخانوانی اعضا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در افزایش میزان انگیزه مطالعه انجام گرفته است. ژوهش روش تحقیق: نوع پژوهش در این تحقیق کاربردی و روش آن پیمایشی می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد طی دو بخش (سوالات تخصصی فعالیتهای ترویج کتابخوانی و سوالات استاندارد ...  بیشتر