با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران.

2 استادیار، علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مدیریت دانش با خلاقیت و بهسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های مجری آموزش از دور بوده است.
روش­شناسی: روش پژوهش، توصیفی - همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های مجری آموزش از دور کشور، شامل دانشگاه‌های پیام نور، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه تربیت مدرس، مشتمل بر2901 نفر بوده است. تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران 339 نفر بدست آمده است. روش نمونه­گیری از نوع طبقه‌ای نسبی بوده است. جهت گردآوری داده‌ها، از ابزارهای پرسشنامه غیر‌ساختارمند، نیمه ساختارمند و ساختارمند استفاده شده است. نرمال بودن داده‎ها با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و ارتباط بین سه متغیر مدیریت دانش، خلاقیت و بهسازی از ضریب همبستگی و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از Spss استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد بین مدیریت دانش، خلاقیت و بهسازی اعضای هیات علمی، همبستگی معنادار وجود دارد.
بحث­و نتیجه­گیری: مدیریت دانش به‌عنوان یک راهبرد آگاهانه موجب خلق دانش، تسهیم‌دانش، کاربرد ‌دانش شده و خلاقیت، پیش شرط لازم برای بهسازی آموزشی، سازمانی و فردی بوده و بهسازی نیز باعث افزایش عملکرد اعضای هیأت‌علمی در دانشگاه‌های مجری آموزش از دور می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Study of Relationship between Knowledge Management with Creativity and Development Faculty members in Distance Education Universities

نویسندگان [English]

  • Mozaffar Sharifzadeh 1
  • Sana Safari 2

1 Instructor, Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran,Iran

2 Assistant, Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran,Iran

چکیده [English]

Purpose: This study aimed to investigate the relationship between knowledge management with creativity and development of faculty members in distance education universities.
Methodology: The research method was descriptive-correlational. The target population included all faculty members of Iranian distance education universities, including the University of Payam Noor, University of Nasir al-Din al-Tusi, Tehran University, Iran University of Science and Technology, Amirkabir University and Tarbiat Modarres University, consisting of 2901 people. 339 respondents were selected as a sample, based on Cochran's sample size formula. In the qualitative phase, purposive sampling method (non-probability) and on a small stage sampling was stratified. To collect data, a questionnaire tools unstructured, semi-structured and structured has been used. The Kolmogorov-Smirnov test was used to check the normality of the data. the coefficient correction was used to investigate the relationship between three variables of knowledge management, creativity, and development. SPSS was used to analyze the data.
Findings: The results show that there is a significant correlation between knowledge management, creativity, and faculty development.
Conclusion: As a conscious strategy to create knowledge management, sharing, and application of knowledge and creativity, and improve education, organizational and individual faculty members of universities in implementing distance education to increase performance and productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • Creativity
  • development faculty members
  • Distance Education
اجتهادی، مصطفی (1390) . شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های بهسازی هیأت علمی به منظور ارائه یک مدل مفهومی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، (62)، 21-46.
انصاری، محمد حسین (1389). مدیریت دانش و خلاقیت در ادارة کل تربیت بدنی استان تهران، مدیریت ورزشی، تهران.
ابزری، مهدی؛ شائمی، مهدی؛ طالبی، هوشنگ؛ عبدالمنافی، سعید (1390). بررسی شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب مدیریت دانش در صنعت خودروی ایران، مدیریت دولتی، دوره 3 (6)، 34-19.
بازرگان، عباس (1388). روش‌های تحقیق آمیخته: رویکردی برتر برای کندو کاو در مسائل نظام آموزشی و حل آنها، نشریه مدارس کارآمد، 76، 101-120.
بیک زاده مرزبانی, ناصر و حسن سوری،(1385)، مدل   راهبردی مدیریت دانش در توانمندسازی و توسعه پایدار  منابع انسانی، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت، تهران، مجموعه همایش های بین المللی اجلاس.
حسن زاده، محمد (1391). مدیریت دانش: مفاهیم و زیر ساخت‌ها (چاپ دوم). نشر کتابدار، تهران.
حسن بیگی، محسن. (1389). ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در شرکت فرودگاه­های کشور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، چاپ نشده، دانشگاه پیام نور، دانشگاه فنی و مهندسی.
 رحیمی، حمید (1386). بررسی رابطه بین مؤلفه‌های مدیریت‌دانش و میزان خلاقیت اعضأی هیات علمی دانشگاه اصفهان، اولین همایش ملی مدیران دانش، تهران.
رحمانی، غلام رضا (1380). استقلال دانشگاه آینده، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 20.
عدلی، فریبا. (1384). مدیریت دانش حرکـت به فراسوی دانـش، چاپ اول: انتـشارات فراشـناختی اندیشه، تهران.
    فتحیان، محمد؛ بیگ، لیلا؛ قوامی فر، عاطفه (1384). نقش   مدیریت دانایی در ارتقای نوآوری نسل جدید تحقیق و توسعه، مجله تخصصی نور، 7، 5-26. 
فراست‌خواه، مقصود (1389). بررسی الگوی تعاملات آموزش عالی و دانشگاه با سایر نظام‌های تولید و خدمات، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، (57)، 45-64.
محمدی، ناهید. (1384). خلاقیت در مدیریت، نشریه تدبیر، شماره 161.
نیر، نجمه؛ جوکار، عبدالرسول (1390). رابطه‌ی بین مدیریت دانش و خلاقیت در میان کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز، مدیریت اطلاعات سلامت، 9 (2).
نیاز آذری، کیومرث؛ حاجی قلیخانی، بیبی سعیده (1390). بررسی نقش مدیریت‌دانش بر خلاقیت دبیران در مدارس متوسطه، فصلنامه مدیریت، سال هشتم، شماره (21).
Adhikari, D. R. (2010). Knowledge management in academic institutions. International Journal of Educational Management, 24 (2) , 94-104.
 Darroch, J., & McNaughton, R. (2002). Examining the link between knowledge management practices and types of innovation. Journal of Intellectual Capital, 3, 210-222.
Dvenport TH‚ Prusak L. (2000). Working knowledge. 2ndedition. Boston, MA: Harvard Business Review Press.
Ingi Runar, E(2003). Knowledge Management and Creative HRD. EmeraldGroupInnovation Management Division, pp. E1-E6.
Khorshidi, A. , Mahdavi, M. , & Soleimani, A. (2008). Effective factors and indicators of productivity of universities and centers of higher education. Quarterly Journal of Research in Educational System, (5) (in Persian).
Kamasak R, Bulutlar F. (2010). The influence of knowledge sharing on innovation. Eur Bus Rev. 2010;22 (3): 306-17.
Liao, Sh. H. ; Wu, Ch. Ch. ; Tsui. K. (2010). Relationships between knowledge acquisition, absorptive capacity and innovation capability35. an empirical study on Taiwan’s financial and manufacturing industries. Journal of Information Science, 36 (1) 19-20.
Lee, H. and Choi, B. (2003) , “Knowledge Management Enablers, Processes, and Organizational Performance: An Integrative View and Empirical Examination . Journal of Management Information Systems , 20 (1) , 179-2280.
Mohayidin, M. , G. , et al (2007). The Application of Knowledge Management in Enhancing the Performance of Malaysian Universities, The Electronic Journal of Knowledge Management, ۵ (3) , 301-312.
Qureshi FS‚ Ahmadi P. (2008). The role of knowledge management in educational institutions. Manag Tomorrow. 7 (20): 17- 24. [Persian]
Zack, M. , McKeen, J. , Singh, S. (2009). Knowledge Management and Organizational Performance: An Exploratry Analysis. Journal of Knowledge Management, 13 (6) , 392- 409