با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی مدیریت دانش
بررسی رابطه بین مدیریت دانش با خلاقیت و بهسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های مجری آموزش از دور

مظفر شریف زاده؛ ثنا صفری

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 11-19

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مدیریت دانش با خلاقیت و بهسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های مجری آموزش از دور بوده است. روش­شناسی: روش پژوهش، توصیفی - همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های مجری آموزش از دور کشور، شامل دانشگاه‌های پیام نور، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، دانشگاه تهران، دانشگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
وب معنایی و کاربرد آن در مدیریت دانش

مرتضی محمدی استانی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 21-32

چکیده
  هدف: مدیریت دانش و وب­معنایی از مباحث جدیدی است که در چرخه مدیریت و فناوری حوزه مفیدی را در سالیان اخیر پدید آورده است. براین ­قرار، هدف مقاله حاضر از یک سو مرور مفهوم و معماری وب­معنایی، و از سوی دیگر بررسی کاربردهای آن در مدیریت دانش است. روش­شناسی: پژوهش حاضر مروری- تحلیلی است و به منظور جمع­آوری اطلاعات از روش کتابخانه­ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سواد اطلاعاتی
بررسی ارتباط‌ بین سواد اطلاعاتی کارکنان و خلاقیت سازمانی(مطالعه موردی: شرکت سیمکات آذربایجان)

آرمین رجب زاده؛ احسان اسمعیل پور

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 33-47

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی سواد اطلاعاتی مدیران و ارتباط‌سنجی آن با خلاقیت سازمانی کارکنان شرکت سیمکات آذربایجان انجام شده است. روش­شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش توصیقی – همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت سیمکات آذربایجان به تعداد 300 نفر می‌باشد. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 169 نفر برآورد و به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سرقت ادبی
ارزیابی نقش کتابداران در همکاری با اساتید برای پیشگیری از سرقت ادبی

مریم غفوری؛ احمد شعبانی؛ فریبا رخش

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 49-59

چکیده
  هدف: این به پژوهش به بررسی نقش کتابداران شاغل در کتابخانه­های مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ1 کشوردرهمکاری با­اساتیددرارتباط باسرقت ادبی­پرداخته است. روش­شناسی: روش پژوهش پیمایشی تحلیلی و نوع مطالعه کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد انجمن کتابداران آمریکا بود. جامعه آماری شامل کارکنان کتابدار کتابخانه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه راهبردی
برنامه راهبردی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی: موردپژوهی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی

محمود سنگری؛ امیر وفائیان

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 61-73

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، ارائه و تدوین برنامه‌ریزی راهبردی براساس مدل سوات در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی مورد پژوهی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی است. روش­شناسی: بر این اساس، پس از بیان چشم‌انداز، مأموریت و ارزش‌های کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی به استخراج اطلاعات و شناسایی چهار عامل مؤثر داخلی (نقاط قوت و ضعف) و خارجی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کیفیت خدمات
ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی تبریز از نظر کاربران بر اساس مدل لایب کوال

ثریا ضیایی؛ فاطمه رنجگرکرجان

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 75-84

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی تبریز با استفاده از مدل لایب کوال می‌باشد. روش شناسی: روش پژوهش کاربردی است و مبنای پیمایش آن پرسشنامه مدل لایب کوال مشتمل بر 28 شاخصه در قالب سه بعد (تأثیر گذاری خدمات، کنترل خدمات و کتابخانه به عنوان یک مکان و فضا) است. جامعه آماری پژوهش11927 نفر از کاربران کتابخانه مرکزی بوده است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سطح خوانایی
سنجش میزان خوانایی نوشته های فارسی بخش «بیشتر بدانیم قرآن پایه دوم، سوم وچهارم ابتدایی» براساس فرمول های «فلش/دیانی» و«گانینگ/دیانی»

فریبا نظری؛ محمد رضا فرهادپور؛ عزت سلیمانی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، صفحه 85-92

چکیده
  هدف پژوهش حاضر سنجش میزان خوانایی نوشته­های فارسی بخش "بیشتر بدانیم کتاب­های قرآن پایه­ی دوم، سوم و چهارم ابتدایی" براساس فرمول­های فلش/ دیانی و گانینگ/ دیانی است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و جامعه­ی پژوهش شامل 66 عنوان کتاب معرفی شده وزارت آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزشی می­باشد که مورد تجزیه و تحلیل قرار ...  بیشتر