با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

هدف: مدیریت دانش و وب­معنایی از مباحث جدیدی است که در چرخه مدیریت و فناوری حوزه مفیدی را در سالیان اخیر پدید آورده است. براین ­قرار، هدف مقاله حاضر از یک سو مرور مفهوم و معماری وب­معنایی، و از سوی دیگر بررسی کاربردهای آن در مدیریت دانش است.
روش­شناسی: پژوهش حاضر مروری- تحلیلی است و به منظور جمع­آوری اطلاعات از روش کتابخانه­ای استفاده شد.
یافته­ها: بررسی­ها نشان داد که وب معنایی و فناوری­های آن نظیر چهارچوب توصیف منبع، شمای چارچوب توصیف منبع، هستی­شناسی­ها، و زبان هستی‌شناسی وب در جهت تقویت جستجوی معنایی و هدفمند، مفید هستند. یکی از کاربردهای وب­معنایی، کمک به سیستم­های مدیریت­دانش در جهت بهینه­تر کردن فعالیت­هایشان می­باشد که بسیاری از آنها با بهره‌جویی از فناوری­های وب­معنایی، بهتر و کارآمدتر عمل کرده­اند.
بحث و نتیجه­گیری: وب معنایی و فناوری­های آن با توجه به قابل فهم‌کردن مفاهیم موجود در اسناد و مدارک کمک شایان توجهی به این حوزه می­کند. فلذا سرمایه­گذاری سازمان­ها در این جهت به منظور پیاده‌سازی مدیریت دانش سازمانی بسیار سودمند خواهد بود

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Semantic Web and its Applications in Knowledge Management

نویسنده [English]

  • Morteza Mohammadi Ostani

Ph.D Student, Knowledge and Information Sience, University of Isfahan, Iran

چکیده [English]

Purpose: Knowledge management and the semantic web is a new issue that has created a useful field in management and technology cycle in recent years. Thus, on the one hand, the purpose of this paper is to review the concept and architecture of the Semantic Web, and on the other hand, review its applications in knowledge management.
Methodology: This is a review study that used library methods to collect information.
Findings: Studies show that the Semantic Web and its technologies such as Resource Description Framework, Resource Description Framework schema, ontologies, and Web Ontology Language are used to strengthen the semantic and targeted search. One of the Semantic Web applications is helping to knowledge management systems for optimizing their activities. Many of them have worked better and more efficiently, using semantic web technologies. Conclusion: The Semantic Web and its technologies have helped a lot by making understandable the concepts contained in documents. Therefore, the investment of organizations in this regard will be very beneficial for implementing organizational knowledge management

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • Semantic web
  • Ontology
  • Resource Description Framework (RDF)
  • Resource Description Framework Schema (RDFS)
  • Web Ontology Language (OWL)
آزاد، اسدالله؛ شریف، عاطفه (1388). وب­معنایی در پیوند با سایبرنتیک، مطالعات تربیتی و روان­شناسی (ویژه­نامه کتابداری و اطلاع­رسانی)، 8، 131-147.
ابزری، مهدی؛ کرمانی القریشی، محمدرضا (1384). امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت فولاد کشور (مورد مطالعه: شرکت ذوب آهن اصفهان)، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، 17 (3)، 138-121.
احسانی، محمد (1385). ارائه چارچوبی برای بکارگیری مدیریت دانش در سازمان‌های تحقیق و توسعه. پایان­نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع. دانشگاه علم و صنعت ایران.
بازیاب (1387). مایکرو سافت در برابر گوگل، بازیابی 10 تیر 1395، از:
بهرامی، مصطفی (1384). وب معنایی (semantic web) و سیستم­های مدیریت دانش پویا، بازیابی 15 تیر 1395، از: http: //www. civilica. com
جاشپارا، آشوک (1387). رویکردی منسجم بر مدیریت دانش. (مصطفی کاظمی، مرجان فیاضی، مجتبی کفاشیان، مترجم). تهران: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر.
جمالی مهموئی، حمیدرضا (1382). وب معنایی: شیوه‌ای رو به تکامل برای ذخیره و بازیابی کاملتر اطلاعات روی اینترنت، اطلاع‌شناسی، 1 (2)، 66-49.
حسن­زاده، محمد (1383). نقش کتابداران و اطلاع­رسانان در مدیریت دانش سازمان­ها (با نگاهی به سرفصل‌های مقاطع سه گانه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران)، فصلنامه کتاب، 15 (3)، 114-101.
خاصه، علی­اکبر (1388). مدیریت­دانش سازمانی: نگاهی به مخازن سازمانی، تعاریف و هدف­ها. در: حسن­زاده، محمد (گردآورنده)، مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت دانش و علوم اطلاعات: پیوندها و برهم­کنش­ها (61-74). تهران: نشرکتابدار.
داونپورت، توماس؛ پروساک، لارنس (1379). مدیریت دانش. (محمدحسین رحمان سرشت، مترجم). تهران: ساپکو.
درخوش، ملیحه؛ رجبی، عباس (1391). کاربرد اف. آر. بی. آر. و آر. دی. ای. در وب­معنایی، کلیات کتاب ماه، 15 (6)، 32-42.
زارع نظری، مرضیه (1389). ضرورت وب معنایی در اینترنت امروز، ماهنامه عصر فناوری اطلاعات، 58، 41-45.
ژاکوب، الین ک. (1384). هستی­شناسی‌ها و وب معنایی. ترجمه فاطمه شیخ شعاعی. فصلنامه کتاب، 16 (4)، 194-189.
شادگار، بیتا؛ عصاره، علیرضا؛ هراتیان نژادی، آزاده (1393). وب معنایی: مفاهیم و تکنیک‌ها. تهران: ارمغان.
شریف، عاطفه (1387). کاربرد هستی­شناسی‌ها در نظام مدیریت دانش، کتابداری و اطلاع­رسانی. 11 (3)، 116-97.
شریفی، شهرزاد؛ شعبان‌زاده، مریم؛ فیاض، مریم (1390). نقش وب­معنایی در بازیابی اطلاعات، فصلنامه دانش‌شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات)، 3 (12)، 41-52.
مختاری، حیدر؛ یمین فیروز، موسی (1383). از داده تا دانش و از مدیریت داده تا مدیریت دانش: مروری بر متون، فصلنامه کتاب. 15 (3)، 13-23.
مرادی، خدیجه (1391). آر. دی. اِی. و وب معنایی: ماشین‌خوان نمودن داده‌های آر. دی. ای. به واسطه آر. دی. اِف.، کتابداری و اطلاع‌رسانی، 58 (2)، 284-259.
هیل، مایکل (1381). تأثیر اطلاعات بر جامعه. (محسن نوکاریزی، مترجم). تهران: کتابدار.
یوسفی‌راد، ابراهیم (1388). آر. دی. اف.: الگویی برای توصیف منابع در وب معنایی، فصلنامه کتاب، 79، 9-22.
Adio, G. , Popoola, S. O.  (2010). "Job Satisfaction and career Commitment of librarians in Federal university libraries in Nigeria". Library Review. 59 (3) , 175 – 184.
Andago, M. , The, P. L. P. , Bassam, A. M. T. (2010). "Evaluation of a semantic search engine against a keyword search engine using first 20 precision". International Journal for the advancement of science & Arts, 1 (2) , 55-63.
Blair, D. C. (2002). "Knowledge management: Hype, Hope, or Help?". Journal of American society for information science and technology, 53 (12) , 1919-1928.
Davies, J. , Lytras, M.. Sheth, A. P. (2007). "Semantic Web- Based Knowledge Management". IEEE Internet Computing, 11 (5) , 14-16. Retrieved 25 May 2016, from: http: //corescholar. libraries. wright. edu/knoesis/340 
Fensel, D. and el al. (2000). On-To-Knowledge: Ontology- based Tools for knowledge management. Retrieved 13 July 2016, from: http: //www. cs. vu. nl/~frankh/postscript/eBeW00. pdf
Gruff, T. R. , Jones, T. P. (2003). Introduction to knowledge management: KM in Business: [New York]: ButterWorth & Heinemann.
Hamdschuh, S. , Stojanovic, N. (2002). A Frame work for knowledge management on the semantic web: Germany. Retrieved 18 May 2016, from: https: //pdfs. semanticscholar. org/efef/6aa957c40758aca47e090d91a3f766f5b8fb. pdf
Negi, Y. S. , Kumar, S. (2014). "A comparative analysis of keyword and semantic-based search engines". Intelligent computing, Networking, and informatics, 243,727-736.
Sharon, Q. Y. , Yan, Y. L. (2014). Organization bibliographical data with RDA: How far have we stridden toward the semantic web? In: Jung-Ran Park , Lynne C. Howarth (ed.) New Directions in Information Organization (Library and Information Science, Volume 7) Emerald Group Publishing Limited, pp. 3 – 27.
Warren, P. (2006). "Knowledge management and the semantic web: From scenario to technology". IEEE Intelligent Systems, 21, 53-59.