با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر ضمن بررسی وضعیت مدیریت دانش و سایبرنتیک در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به بررسی تأثیر سایبرنتیک که شامل شش بعد اصلی تنوع و محدودیت، آنتروپی و اطلاعات، ضرورت تنوع و قاعدة تصمیم، هدف‌گذاری و کنترل، بازخورد و تمایزات و روابط است، بر مدیریت دانش که شامل چهار فرایند اصلی ایجاد دانش، تبدیل و انتقال دانش، حفظ و نگهداری دانش و به‌کارگیری دانش می‌باشد، در نهاد کتابخانه‌‌های عمومی کشور می‌پردازد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع کاربردی و به روش پیمایشی- توصیفی انجام گرفته است. جامعة آماری پژوهش کارکنان ستادی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بوده و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه 38 سؤالی (19 سؤال پرسشنامة مربوط به سایبرنتیک و 19 سؤال مربوط به پرسشنامة مدیریت دانش) گردآوری شده است. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه‌ای و پیرسون استفاده شد. همچنین به‌منظور بررسی تأثیر متغیر سایبرنتیک بر مدیریت دانش، یک مدل مفهومی ارائه شد. برای بررسی تأثیر ابعاد و رابطة بین متغیرها از مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) استفاده شده است.
یافته‌ها: ابعاد سایبرنتیک و مدیریت دانش (به غیر از دو مورد در ابعاد تنوع و محدودیت و بعد ضرورت تنوع و قاعده تصمیم) در نهاد کتابخانه‌های عمومی در وضعیت مناسبی قرار ندارند. همچنین یافته‌ها نشان داد بین مدیریت دانش و ابعاد سایبرنتیک رابطة معنی‌دار و مثبتی وجود دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور می‌تواند از یافته‌های پژوهش در راستای اجرای موفقیت‌آمیز مدیریت دانش با رعایت ابعاد سایبرنتیک استفاده نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation and Relationship between knowledge Management and Cybernetics in Public Libraries Foundation

نویسندگان [English]

  • Zeinab Ghayouri 1
  • Roya Baradar 2

1 Ph.D Student Department of Knowledge and Information Science, Alzahra University, Tehran, Iran

2 Associate Professor Department of knowledge and Information science Alzahra university, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: This study examines the status of knowledge management and cybernetics in Public Libraries Foundation to study the impact of cybernetics, which includes six main dimensions of diversity and constraints, entropy and information, the need to diversify and rulemaking control, feedback and distinctions and relationships, on knowledge management that includes four main processes of knowledge creation, conversion and transfer of knowledge, preserve and maintain of knowledge and application of knowledge in the public libraries Foundation.
Methodology: The current research is of descriptive analytical type and has dealt with using the descriptive-survey method. The population of the research is the staff of the Public Libraries and information was collected from the 38-item questionnaire (19 questions related to cybernetics and 19 questions related to knowledge management). Data were analyzed using one sample T-test and Pearson. Also, a conceptual model was presented to evaluate the effect of cybernetics on knowledge management. To evaluate the effect of the relationship between the variables, PLS-SEM was used.
Findings: Cybernetic dimensions and knowledge management (in addition to the two cases in the dimensions of diversity and limitation and the necessity of diversity and decision rule) are not in a good position in the institution of public libraries. The findings also showed that there is a significant and positive relationship between knowledge management and cybernetic dimensions.
Conclusion: public libraries Foundation can use research findings to successfully implement knowledge management with respect to cybernetic dimensions

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • Cybernetics
  • Public Libraries Foundation
آذر، عادل؛ غلام‌زاده، رسول و قنواتی، مهدی (1391). مدل‌سازی مسیری- ساختاری در مدیریت کاربرد نرم‌افزار SmartPLS. تهران: نگاه دانش.
الوانی، مهدی؛ ناطق، تهمینه و فراحی، محمدمهدی (1386). نقش سرمایة اجتماعی در توسعة مدیریت دانش سازمانی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 5(2)، 35-70.
بذرافشان‌مقدم، مجتبی؛  صباغیان، زهرا؛ آراسته، حمیدرضاو شعبانی‌ورکی، بختیار (1386). جایگاه الگوی سایبرنتیک در ادارة دانشگاه‌ها (مورد دانشگاه فردوسی مشهد). مطالعات تربیتی و روانشناسی، 8(1)، 5-32.
داوری، علی و رضازاده، آرش. (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
زاهدی، شمس‌السادات؛ اسدپور، امین و حاجی‌نوری، خاطره (1389). رابطه سیبرنتیک و مدیریت دانش در سازمان. فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول 63، 1-25.
شوماخر، رندال‌ای و لومکی، ریچارد جی. (1388). مقدمه‌ای بر مدل‌سازی معادله ساختاری. ترجمه وحید قاسمی. انتشارات جامعة شناسان.
محسنیان‌راد، مهدی (1389). ارتباط‌شناسی: ارتباطات انسانی (میان فردی، گروهی، جمعی). تهران: سروش (انتشارات صدا و سیما).
محسنین، شهریار و محمدرحیم، اسفیدانی (1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی: به کمک نرم­افزار Smart-PLS. تهران: مؤسسة کتاب مهربان نشر.
مکی‌زاده، فاطمه و فرزین‌یزدی، محبوبه (1394). شناسایی ابعاد سیستم مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی و تأثیر آن بر توسعة نوآوری (مطالعه موردی: استان یزد). تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 21 (3)، 425-447.
موسی‌خانی، محمد؛ رونقی، محمدحسن و رونقی، مرضیه. (1394). رابطه فرایندهای مدیریت دانش و حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان‌های فعال در حوزة فناوری اطلاعات. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 21(1)، 109-126.
نوشین‌فرد، فاطمه؛ ترکیان‌تبار، منصور و حاجی‌شمسایی، علی. (1391). سایبرنتیکو مدیریت دانش سازمانی. پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، 6(3)، 147-158.
هومن، حیدرعلی (1391). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.
Barklay, D., Higgens, C. & Thompson, R. (1995). The Partial Least Squares (PLS) Approach to Casual modeling: personal computer adoption and use as an illustration. technology studies. 2(2). 285-309.
Beer, S. (2000). Then pints beer - the rational of Stafford Beer,s cybernetic books (1959-95). Emerald Group 29(56), 558 – 572.
Bhatt, G. D. )2001). Knowledge management in organizations: examining the interaction between technologies, techniques, and people. Journal of Knowledge Management 5 (1), 68-75.
Heylighen, F. & Joslyn, C. (2001). Cybernetics and Second Order Cybernetics. in: R. A. Meyers (ed). Encyclopedia of Physical Science & Technology. Vol 4(3rd ed). Academic Press. New York: 155-170.
Meso, P. & Smith, R. (2000). A resource based view of organizational knowledge management systems, Journal of Knowledge Management, 4(3), 224-34.
Meyers. R. A. (2001). Encyclopedia of Physical Science & Technology (3ed). New York: Academic Press.
Nechansky, H. (2008). Elements of a cybernetic epistemology. Emerald Group, 37(1), 83– 93.
Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating Company. New York: Oxford
Omotayo, F. O. (2015). Knowledge Management as an important tool in Organisational Management: A Review of LiteratureLibrary Philosophy and Practice. e-journalPaper http: //digitalcommons. unl. edu/libphilprac: 3
Sarnovsky, J. (2006). Modern rationalhty: A Cybernetic View. Emerald Group pubishing Limited, 35(10), 70-79.
Satyadas, A. Harigopal, U. & Cassaigne, N. (2001). Knowledge Management Tutorial: An Editorial Overview. IEEE Transaction on systems MAN, and Cybernetics – part C: Applications and Reviews, 31(4), 429.
Smits, M. & Moor, Aldo de. (2004). Effective Knowledge Management in Knowledge-Intensive Organizations. Proceedings of Organizational Knowledge. Learning and Capabilities, Innsbrucksity, 5.
Umpleby, S. A. (2000). Kowlede Managemment form The Perspective of systems theoy and cybernetics. Prepared for the annual meeting of the Society for the Advancement of Socio-Economics Amsterdam, The Netherlands, June 2001. Available at: // https: //www. gwu. edu/~umpleby/recent_papers/2000_knowledge_ management_perspective_of_systems_theory_and_cybernetics. htm. Page1.
Tenenhaus, M., vinzi,V. E., Chantelinc, Y. M. & Lauro, C. (2005). PLS path Modeling. Computtional Statistics & Data Analysis. 48, 159-205.
Wetzels, M., Odekerken-Schorder, G. & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path Modeling for assessing construct models. MIS Quarterly, 33(1). 177-1.