با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی مدیریت دانش
کاربرد مدل شرون لاوسون جهت ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در دانشکده علوم پزشکی نیشابور

محمود صدیقی؛ مسعود طاهری لاری؛ مسلم چرابین؛ حسن نودهی؛ هادی صدیقی

دوره 4، شماره 4 ، آذر 1396، صفحه 11-18

چکیده
  هدف: مدیریت دانش در تلاش است با تولید، تسهیم و نگهداری دانش از مهارت‌ها و ظرفیت‌های هر بنگاه اقتصادی یک مزیت رقابتی بسازد. یکی از مهم‌ترین دلایل اعمال مدیریت دانش در آموزش عالی، کمک به این مؤسسات برای یکپارچه‌سازی انسجام دانش جدید با دانش قبلی است که می­تواند به افزایش ارتباط بین کار و آموزش بیانجامد. این بررسی با هدف ارزیابی سطح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کتابخانه دانشگاهی
بررسی مهارت‌های کارآفرینی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های جندی شاپور و شهید چمران اهواز

فرزانه قنادی نژاد؛ محمد علی زمانی

دوره 4، شماره 4 ، آذر 1396، صفحه 19-30

چکیده
  هدف: بررسی مهارت­های کارآفرینی کتابداران کتابخانه­های دانشگاه­های جندی‌شاپور و شهید چمران اهواز مقایسة مهارت­های کارآفرینی کتابداران این دو دانشگاه است. روش­شناسی: پژوهش حاضر که به صورت پیمایشی انجام شده است، به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی و تحلیلی است. جامعة مورد مطالعه شامل کلیة کتابداران کتابخانه­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سواد اطلاعاتی
سواد اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان مازندران براساس شش مهارت بزرگ آیزنبرگ و برکویتز

مجید شیرزاد؛ عبدالرسول جوکار؛ نیره ترقی خواه دیلمقانی

دوره 4، شماره 4 ، آذر 1396، صفحه 31-40

چکیده
  هدف: اعضای هیئت‌علمی دانشگاه به‌عنوان یکی از ارکان اساسی انتقال و تولید علم و دانش، نقش مهمی در ارتقای وضعیت علمی دانشگاه و درواقع جامعه دارند. هدف پژوهش حاضر تعیین میزان سواد اطلاعاتی و مؤلفه­های آن در اعضای هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور استان مازندران بود. روش‌شناسی: این پژوهش از نوع پیمایشی- توصیفی است و جامعة پژوهش، اعضای هیئت‌علمی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کتابخانه عمومی
بررسی وضعیت و رابطۀ بین مدیریت دانش و ابعاد سایبرنتیک در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

زینب غیوری؛ رویا برادر

دوره 4، شماره 4 ، آذر 1396، صفحه 41-52

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر ضمن بررسی وضعیت مدیریت دانش و سایبرنتیک در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به بررسی تأثیر سایبرنتیک که شامل شش بعد اصلی تنوع و محدودیت، آنتروپی و اطلاعات، ضرورت تنوع و قاعدة تصمیم، هدف‌گذاری و کنترل، بازخورد و تمایزات و روابط است، بر مدیریت دانش که شامل چهار فرایند اصلی ایجاد دانش، تبدیل و انتقال دانش، حفظ و نگهداری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کتابخانه دانشگاهی
بررسی رابطه بین کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و سرمایه اجتماعی دانشجویان این دانشگاه

فاطمه باجی؛ زاهد بیگدلی؛ نسیم معمار

دوره 4، شماره 4 ، آذر 1396، صفحه 53-62

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطة بین کیفیت خدمات کتابخانه­های دانشگاه و سرمایة اجتماعی دانشجویان پرداخته است. روش‌شناسی:  این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد. ابزار آن پرسشنامه­های لیب کوال و سرمایة اجتماعی بولن بود. جامعة آماری پژوهش کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز بود که از این تعداد نمونه­ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خلاقیت سازمانی
بررسی سبک‌‌های اثربخشی مدیران در ایجاد خلاقیت و ارتباط‌سنجی آن با توانمندسازی روانشناختی

رویا ارجمند کرمانی

دوره 4، شماره 4 ، آذر 1396، صفحه 63-74

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به بررسی سبک‌‌های اثربخشی مدیران در ایجاد خلاقیت و ارتباط‌سنجی آن با توانمندسازی روان‌شناختی می‌پردازد. روش­شناسی: جامعة آماری تحقیق حاضر کلیه دانش‌آموزان دختر ناحیه یک استان البرز به تعداد 2750 نفر است. حجم نمونة آماری براساس فرمول کوکران 336 نفر برآورد و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری اطلاعات
مقایسه عملکرد ابزار پیشنهاد دهنده در موتور جستجوی گوگل، یاهو و بینگ

مینا قاسمی الوری؛ ندا عباسی دشتکی

دوره 4، شماره 4 ، آذر 1396، صفحه 75-96

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف مقایسه عملکرد ابزار پیشنهاد­دهنده در موتورهای جستجوی گوگل، یاهو، بینگ، اسک و وب کراولر انجام شده است. روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی- اکتشافی است. جامعة آماری آن کلیه موتور­های جستجوی دارای ابزار پیشنهاد­دهنده است که از این میان پنج موتور جستجوی گوگل، یاهو، بینگ، اسک و وب کراولر براساس محبوبیت و کاربرپسند ...  بیشتر