با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر راهبردهای مدیریت دانش (راهبردهای کدگذاری و شخصی‌سازی دانش) بر عملکرد سازمانی از طریق نقش میانجی نوآوری سازمانی است.
روش: روش پژوهش توصیفی همبستگی است. جامعة آماری پژوهش را 517 نفر از کارشناسان و مدیران ادارات ستادی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب تشکیل می‌دهد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 233 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شد که فقط 230 پرسشنامه توسط پاسخ‌دهندگان به‌دست آمد. به‌منظور جمع‌آوری داده‌های پژوهشی از سه پرسشنامة استاندارد؛ راهبردهای مدیریت دانش از نیکولاس و کاردان، نوآوری سازمانی از گارسیا مورالس و همکاران، عملکرد سازمانی از سو استفاده شد و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و LISREL به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شد.
یافته‌ها: نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری بیانگر آن بود که راهبردهای مدیریت دانش (راهبرد کدگذاری و شخصی‌سازی دانش) بر نوآوری و عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. نوآوری سازمانی نیز به‌طور مستقیم و معنی‌داری بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد. همچنین نتایج بیانگر تأیید اثر میانجی‌گری متغیر نوآوری سازمانی در تبیین تأثیر راهبردهای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در ادارات ستادی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Codification & Personalization Strategies of Knowledge on Innovation & Organizational Performance in Staff Departments of National Company of South Oil Areas

نویسندگان [English]

  • Mansour Saudi 1
  • Fariba Nazari 2
  • Ghanbar Amirnejad 3

1 M.A. Student of knowledge and Information science, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

2 Assistant Professor of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

3 Assistant Professor of public Management, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Purpose: The main purpose this study is to investigate the effect knowledge management strategies (codification & personalization strategies) on organizational performance through role of mediator organizational innovation.
Methodology: Statistical population of this study is 517 of employes departments of national company of south oil areas, that with using table Krejcie and Morgan and sampling method random, 233 were chosen. In total, 233 questionnaires distribute and 230 number questionnaires were collected from the respondents. In order to measure the research variables was used of three standard questionnaires, knowledge management from Nicolas and Cardan, organizational innovation from Garcia Morales et al, and organizational performance from Hsu. Data analysis on two levels: Descriptive and inferential statistics with using statistical software SPSS and Lisrel was done.
Finding: Research findings show that knowledge management strategies (codification & personalization strategies) have positive and significant effect on innovation and organizational performance. Organizational innovation has positive and significant effect on organizational performance. Also organizational innovation mediates effect of knowledge management strategies on organizational performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personalization Strategies
  • Codification Strategy
  • knowledge management
  • Organizational Performanc
اللهی، فورا؛ رستگار، عباس‌علی و شفیعی نیک‌آبادی، محسن (1393). بررسی تأثیر قابلیت‌های فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با اثر میانجی فرایند نوآوری در سازمان‌ها با فناوری پیشرفته. فصلنامه مدیریت توسعة فناوری، سال اول، شمارة 4.
امیرخانی، امیر‌حسین (1384). مدیریت دانش؛ فرایندها و توانا سازها، دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی.
حدادیان، محمدامین (1394). بررسی رابطة میانجی مدیریت دانش در نوآوری و کارآفرینی سازمانی مجتمع سپاه‌ای باطری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد.
خدیو، آمنه؛ و نصری نصرآبادی، شهره و فلاح، الهام (1393). طراحی سیستم خبره فازی جهت انتخاب راهبرد مدیریت دانش. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دورة 30، شمارة 1.
رضایی، روح اله؛ صلاحی مقدم، نفیسه و شعبانعلی فمی، حسین (1393). بررسی اثر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز. پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، سال هفتم، شمارة 4.
رضایت، رسول (1394). بررسی تأثیر مدیریت دانش بر بهبود عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: صنایع نساجی شهر اصفهان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد.
سید نقوی، میرعلی و سهرابی، شهلا (1393). الگوی راهبردهای مدیریت دانش متناسب با وظایف مدیریت منابع انسانی و نوع مشاغل (مورد مطالعه شهرداری تهران). پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال هفتم، شمارة بیست و ششم.
شریف‌زاده، فتاح و بودلایی، حسن (1387). مدیریت دانش در سازمان‌های اداری، تولیدی و خدماتی، تهران: جهاد دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی.
صفرزاده، حسین؛ تدین، اعظم و حر محمدی، مریم (1391)، بررسی تأثیر راهبردهای مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی مراکز بهداشتی و درمانی شمال فارس). فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، سال یازدهم، شمارة اول.
طالقانی، غلامرضا؛ انواری، علی و افتخاری، لیلا (1391). رابطة بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه. پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)، سال بیست و هفتم، شمارة 1.
قربان‌زاده، احمد؛ فراحی، محمدمهدی و کاظمی، مصطفی (1394). اثر راهبردهای کدگذاری و شخصی‌سازی مدیریت دانش و نوآوری بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی کاویان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی، دانشگاه فردوسی مشهد.
قلیچ لی، بهروز و اقتصاد، الهام (1394). بررسی نقش مدیریت دانش و نوآوری در عملکرد کسب‌وکار شرکت‌های کوچک و متوسط (مورد مطالعه: مرکز رشد و واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی). فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال دوم، شمارة 5.
کیا کجوری، داود و دیلمی، هدا (1391). مطالعه تئوریکی تجربی نقش نوآوری در کارآفرینی سازمانی. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان.
مرتضوی، مهدی و منیریان، فرزانه (1394). بررسی تأثیر مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان شرکت مخابرات استان همدان). مجله مدیریت توسعه و تحول، شمارة 20.
نیک‌رفتار، طیبه؛ طالبی، کامبیز و سعیدی آرانی، فاطمه (1394). بررسی رابطة نوآوری سازمانی و عملکرد با متغیر میانجی بازاریابی. فصلنامه مدیریت بازرگانی، دورة 7، شمارة 2.
ودادی، احمد و عبدالعلیان، حمیده (1392). بررسی رابطة بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در منابع انسانی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران. فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، سال چهارم، شمارة 13 (پیاپی 20).
یعقوبی، مریم؛ کریمی، سعید؛ جوادی، مرضیه و نیک‌بخت، اکرم (1388). رابطة بین مؤلفه‌های یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان. مدیریت سلامت، شمارة 13.
Abdi, K. & Amatsennin, A. (2014). Investigating the Impact of Knowledge Management on Organizational Innovation: Conceptual Framework. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 8(6), 686-691.
Cegarra-Navarro, J.G., Soto Acosta, P. & Wensley, A. K. P. (2015). Structured Knowledge Processes and Firm Performance: The Role of Organizational Agility. Journal of Business Research, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.014.
Choi, B. & H. Lee (2002). Knowledge Management Strategy And Its Link To Knowledge Creation Process. Expert Systems with applications, 23(3), 173-187.
Fong, S.W. & Choi S (2009). The Process of Knowledge Management in Professional Services Firms in the Construction Industry: A Critical Assessment of Both Theory And Practice. Journal of Knowledge Management, 13(2), 110-126.
Garcia Morales, V., Jimenez Barrionuevo, M. M. & Gutierrez, L. (2012). Transformational leadership influence on organizational performance through organizational learning and innovation. Journal of Business Research, 65.
Gloet, M & Terziovski, M. (2004). Exploring The Relationship Between Knowledge Management Practices And Innovation Performance. Journal Of Manufacturing Technology Management, L5 (5), 402-409.
Greiner, M. E., Bohmann, T. & Krcmar, H.  (2007). A strategy for knowledge management. Journal of knowledge management, 11(6), 3-1.
Hou Hong Ng, A., Wai Yip, M., Binti Din, S. & Abu Bakar, N. (2012). Integrated Knowledge Management Strategy: A Preliminary Literature Review. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 57, 209-214.
Hsu, C. H. (2008). Knowledge Sharing Practices as a Facilitating Factor for Improving Organizational Performance through Human Capital: A preliminary Test. Expert Systems with Applications, 35(3), 1316-1326.
Keskin, H. (2005). The Relationships Between Explicit and Tacit Oriented KM Strategy, and Firm Performance. Journal of American Academy of Business, 7(1).
Kim, T. H., Lee, J.-N.,  Chun, J. U.  & Benbasat,  I. (2014), Understanding the effect of knowledge management strategies on knowledge management performance: contingency perspective. Information & Management, 51(4), 398-416.
Krishna, V., Rens, S. & Marting, G. (2003). Supporting Knowledge Strategy in Consulting Organization: Codification, Personalization or Both. 7th Pacific Asia Conference on Information Systems (10- 13 July, Adelaide, South Australia).
Lee, J. (2009). The Effects Of Knowledge Management Strategy Of An Enterprise On The Knowledge Creation Capability Of R&D Team Members And Their R&D Performance. Journal Of Operations Management, 22, 589-607.
Liao, S.H. & Wu, C.C. (2010). System perspective of knowledge management, organizational learning, and organizational innovation. Expert Systems with Applications, 37(2), 1096-1103.
Lubit, R. (2001). Tacit Knowledge And Knowledge Management: The Keys To Sustainable Competitive Advantage. Organizational Dynamics, 29(4), 164-178.
Maaleg Ben Zaied, R., Louati, H. & Affes, H. (2015). The Relationship Between Organizational Innovations, Internal Sources of Knowledge and Organizational Performance. International Journal of Managing Value and Supply Chains, 6(1).
McLean, N. Yang, B. & Zheng, W. (2010). Linking Organizational Culture, Structure, Strategy, And Organizational Effectiveness: Mediating Role Of Knowledge Management. Journal Of Business Research, 63(7), 763-71.
Nicolas, C. L. & Cerdan, A. L. (2011). Strategic Knowledge Management, Innovation and Performance. International Journal of Information Management, doi:10.1016/j.ijinfomgt02.003
Schlegelmilch, B. B. & Penz, E. (2002). Knowledge Management In Marketing. The Marketing Review,  3(1), 5-19.
Ng, A. H. Yip, M. & Bakar, N. A. (2012). Integrated Knowledge Management Strategy: A Preliminary Literature Review. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 57, 209-214.
Oluikpe, P. (2012). Developing a corporate knowledge management strategy. Journal of Knowledge Management, 16(6), 862-878.
Soekijad, M. & Andriessen, E. (2003). Conditions For Knowledge Sharing In Competitive Alliances. European Management Journal, 21(5), 578–587.
Venkitacalam, K., Scheepers, R. & Gibbs, M. (2003). Supporting Knowledge Strategy in Consulting Organizations: Codification, Personalization or Both. 7th Pacific Asia Conference on Information Systems.