با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی مدیریت دانش
بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های الگوی سیبرنتیک در مدیریت دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در بازة زمانی 1396-1395

محمدعلی زمانی؛ عبدالحسین فرج پهلو

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 11-19

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی میزان کاربست مؤلفه­های الگوی سیبرنتیک در مدیریت دانشکده­های دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز می­باشد. روش تحقیق: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه پژوهش را پرسنل با مدارک دانشگاهی و پرسنل دیپلم با سابقه بیش از 10 سال سابقه کار تشکیل می­دهد. کل جامعه تقریباً 200 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
استفاده از روش بازخورد 360 درجه برای ارزیابی عملکرد کتابداران دانشگاهی

اورانوس تاج‌الدینی؛ سپیده ایرانمنش؛ علی سادات موسوی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 21-32

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد کتابداران کتابخانه­های دانشگاهی شهر کرمان با روش 360 درجه انجام‌ شده است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر به روش پیمایشی تحلیلی انجام‌ شده و برای ارزیابی عملکرد جامعة پژوهش روش بازخورد 360 درجه استفاده ‌شده است، اطلاعات مرتبط با ارزیابی عملکرد ایشان از طریق پرسشنامه‌هایی گردآوری ‌شده است که دیدگاه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
بررسی تأثیر راهبردهای کدگذاری و شخصی‌سازی دانش بر نوآوری و عملکرد ادارات ستادی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب

منصور سعودی؛ فریبا نظری؛ قنبر امیرنژاد

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 33-50

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر راهبردهای مدیریت دانش (راهبردهای کدگذاری و شخصی‌سازی دانش) بر عملکرد سازمانی از طریق نقش میانجی نوآوری سازمانی است. روش: روش پژوهش توصیفی همبستگی است. جامعة آماری پژوهش را 517 نفر از کارشناسان و مدیران ادارات ستادی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب تشکیل می‌دهد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
تحلیل محتوایی و ساختاری وب‌سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور و مقایسه با کتابخانه-های دانشگاه‌های جامع ایران

علی بیرانوند؛ علی اکبر خاصه

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 51-68

چکیده
  هدف: امروزه وب­سایت کتابخانه‌های دیجیتال به‌منزله پل ارتباطی جدیدی بین کتابخانه­ها و استفاده‌کنندگان عمل می‌کنند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت ساختاری و محتوایی وب‌سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور و تعیین مزایا و معایب آن در مقایسه با کتابخانه دیجیتالِ دانشگاه‌های برتر ایران انجام شد. روش‌شناسی: روش پژوهش از نوع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
سنجش ارتباط بین هوش هیجانی و میزان خلاقیت براساس ویژگی‌های شخصیتی (دانشجویان کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران)

رویا ارجمند کرمانی؛ نسرین باقری

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 69-78

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به بررسی سنجش ارتباط بین هوش هیجانی و میزان خلاقیت براساس ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران می‌پردازد. روش­شناسی: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان عضو در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران بوده که افراد از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
بررسی ارتباط سیستم فرایند مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی: پژوهشکدۀ علم و فناوری دفاعی منتخب

رضا جاویدنیا؛ رحیم دباغ؛ میرتوحید کمالی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 79-96

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی ارتباط فرایند مدیریت دانش با نوآوری سازمانی پژوهشکده­ علم و فناوری دفاعی منتخب می‌باشد. روش‌شناسی: پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعة پژوهش کلیة اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی پژوهشکده بوده و پرسشنامه شامل 108 سؤال تشکیل داده است. پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کتابخانه عمومی
بررسی خدمات ویژه در کتابخانه‌های عمومی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

زهره میرحسینی؛ زهرا اباذری؛ کلثوم بهنیایی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 97-106

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی منابع اطلاعاتی و ابزارها و فناوری‌های موردنیاز گروه‌های خاص و خدمات ویژه به آنها در کتابخانه‌های وابسته به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران انجام شده است. روش‌شناسی: روش پژوهش پیمایشی تحلیلی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته با ضریب پایایی 920/0 می‌باشد. جامعة آماری 272 نفر از کتابداران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کتابخانه عمومی
ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های دانشگاه پیام نور واحد قم براساس مدل SWOT

سعید غفاری

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1395، صفحه 107-126

چکیده
  هدف: ارزیابی عملکرد یکی از مهم‌ترین فرایندهای راهبردی است که میزان تحقق اهداف و برنامه‌های هر سازمان را مشخص کرده و یکی از روش‌های مؤثر که می‌توان بوسیله آن به ارزیابی عملکرد پرداخت ماتریس SWOT می‌باشد. روش شناسی: تحقیق حاضر کاربردی نوع مطالعه پیمایشی – توصیفی بوده و جامعه آماری شامل 272 نفر ازکاربران، مدیران کتابخانه‌ها و کتابداران ...  بیشتر