با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به بررسی سنجش ارتباط بین هوش هیجانی و میزان خلاقیت براساس ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران می‌پردازد.
روش­شناسی: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان عضو در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران بوده که افراد از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، آزمون مقیاس هوش هیجانی شات (ELS)، آزمون سنجش خلاقیت (CREE) و آزمون سنجش شخصیتی (FFM) می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد در فرضیه اول هوشیاری اجتماعی با ضریب بتای (392/0) و در فرضیه دوم برون‌گرایی با ضریب بتای (549/0) بیشترین تأثیر را در میزان خلاقیت دارند. همچنین در فرضیه سوم خودکنترلی با ضریب بتای (698/0) در میان مؤلفه‌های هوش هیجانی بر ویژگی‌های شخصیتی بیشترین تأثیر را داشته است.
نتیجه‌گیری: نتایج یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین هوش هیجانی، خلاقیت و ابعاد شخصیتی دانشجویان دانشگاه تهران رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین ابعاد شخصیتی و خلاقیت ارتباط معنی‌داری مشاهده شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation The Relationship between Emotional Intelligence and Creativity Based on Personality Traits (The central library of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Roya Arjmand Kermani 1
  • Nasrin Bagheri 2

1 Instructor of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Psychology, Islamic Azad University, Roodehen. Iran

چکیده [English]

Purpose: Because according to emotional intelligence and creativity play an important role in education, it is involved in the educational system according to the nurturing and development of creativity in the mind. The aim of this study was to investigate the relationship between emotional intelligence and creativity is based on personality traits.
Methodology: The research is descriptive and correlational study population consisted of all high schools in the region Third in Tehran who were selected by random sampling of 240 Person. The data Schutte EI scale test (ELS), Creativity Test (CREE) and test measuring personality (FFM) is. For data analysis descriptive statistics, regression and Pearson correlation coefficient was used. The results show that there is a significant relationship between emotional intelligence and creativity. The Features personality, extraversion, openness to experience, conscientiousness and emotional intelligence were correlated. The regression results indicate that the variable duty is the greatest impact on emotional intelligence.
Findings: The results of this study showed that in the first hypothesis of social consciousness by a factor beta (0.392) and the second hypothesis extroversion factor beta (0.549) have the greatest impact on creativity. The third hypothesis self-control by a factor beta (0.698) among the components of emotional intelligence on personality characteristics have the greatest impact.
Conclusion: The findings show that emotional intelligence, creativity and personality dimensions Tehran University students, there is a significant relationship. Also there was a significant relationship between personality and creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personalization Strategies
  • Creativity
  • Codification Strategy
  • knowledge management
آقاپور، مهدی (1388). بررسی مقایسه‌ای هوش هیجانی  دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار. مجله زن و مطالعات خانواده، 1(3)، 25-42.
آقا یوسفی، علیرضا، بهروزیان، سحر و سعدی پور، اسماعیل (1387). رابطة ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی با سلامت روان افراد. فصلنامه کودکان استثنایی، 8(4)، 370-381.
بهادری خسروشاهی، جعفر، هاشمی نصرت آباد، تورج و ماشینچی عباسی، نعیمه (1391). رابطة ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی با شادکامی. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 16(6)، 473-479.
بشارت، محمد علی (1386). بررسی رابطة ابعاد شخصیت و هوش هیجانی. مجله مطالعات تربیتی و روا‌ن‌شناسی دانشگاه تهران، 8(2)، 79-94.
حق‌شناس، حسین (1394). مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روان دانش آموزان دبیرستان‌های تیزهوشان و دبیرستان‌های عادی. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
دهشیر، علی (1393). هنجاریابی پرسشنامه هوش هیجانی در بین دانشجویان دانشگاه‌های تهران و بررسی ساختار عاملی آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
رضایی میر قاید، ملیحه، زمانیان، مجتبی، کاظمی، محمد و علی نقی پور، زهرا  (۱۳9۴). بررسی رابطه هوش هیجانی و خلاقیت در دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور نجف آباد، کنفرانس بین المللی مدیریت- اقتصاد و علوم انسانی، 36-46.
زارع، محمد (۱۳93). رابطة بین هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی. مجله اخلاق و تربیت، 16، 120-146.
عباسی، علی (۱۳9۴). بررسی و مقایسه هوش هیجانی دانش‌آموزان پسر کم‌توان ذهنی. مجله تربیت در خانواده، 16، 24-36.
مقصودی، جمشید (۱۳92). بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و روان‌شناختی، دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، مجله رشد بالینی، 13، 5-16.
 Annamaria, D. & Fabio, L.P. (2010). “Emotional intelligence, personality traits and career decision difficulties”. International Journals of Education, 9, 135–146.
Bar-On, R. (2015). The emotional quotient inventory (EQ-J). A test of emotional intelligence. Toronto. Canada: Malti Health System.
Bar-On, R. (2011). The Bar-On model of emotional-social intelligence .in.p, Fernandez Berrocal and N.Extreme (guest editorial). Special issue on emotional intelligence, psicothema, 17(4), 306- 317.
Barik, R. M. & Hanet, G. J. & Parker, J. D. (2014). The twenty item Toronto Alexithymia Scale, convergent, discriminate and concurrent validity. Journal of Psychosomatic Research, 23-38.
Parker, F. R. & Dainel, C.B. (2014). Emotional Intelligence what it can matter more than IQ. New York: Ban tam Book. 69(2), 341- 358.
 Caruso, R. D. & Mayer, D. J. (2014). Recreation of ability Measure of Emotional Intelligence to Personality Department of Psychology. Journal of Personality Assessment, 79(2), 306- 320
Costa, P. T. & McCrae, R. R. (2015). Cross-sectional studies of Personality in a national sample: I Development and validation of survey measures. Psychology and Aging, 1, 140- 143.
Fachez, A. B. & Chamorro-Premuzic T. (2014). Personality and Intelligence as Predictors of Statistics Examination Grades. Department of Psychology. University College London. Personality and Individual Difference, 3, 943- 963.
Gannon, N. & Renzijin, R. (2015). Does Emotional Intelligence Predict Unique Variance in Life? Satisfaction beyond IQ and Personality? Personality and Individual Differences, 36(6), 353- 364.