با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی نیشاپور، نیشاپور، ایران.

2 استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، خراسان رضوی، ایران.

3 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی نیشاپور، نیشاپور، ایران.

4 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

5 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد نیشاپور، نیشاپور، ایران.

چکیده

هدف: مدیریت دانش در تلاش است با تولید، تسهیم و نگهداری دانش از مهارت‌ها و ظرفیت‌های هر بنگاه اقتصادی یک مزیت رقابتی بسازد. یکی از مهم‌ترین دلایل اعمال مدیریت دانش در آموزش عالی، کمک به این مؤسسات برای یکپارچه‌سازی انسجام دانش جدید با دانش قبلی است که می­تواند به افزایش ارتباط بین کار و آموزش بیانجامد. این بررسی با هدف ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشکدة علوم پزشکی نیشابور صورت پذیرفته است.
روش‌شناسی: تحقیق از نوع توصیفی و جامعة مورد بررسی کارکنان دانشکدة علوم پزشکی نیشابور بود. از بین 1234 نفر کارکنان دانشکدة علوم پزشکی نیشابور، حجم نمونه براساس جدول مورگان به تعداد 304 نفر و به صورت نمونه‌گیری تصادفی تخصیصی متناسب انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات براساس مدل مدیریت دانش شرون لاوسون و پرسشنامة استاندارد آن با 24 گویه بوده است.
یافته‌ها: نظرخواهی از کارکنان دانشکدة پزشکی نیشابور نشان داد، مدیریت دانش در این دانشکده از بعد تولید دانش، کسب دانش، سازمان‌دهی دانش، ذخیر دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش به ترتیب 4/18%، 4/17%، 9/17%، 5/14%، 6/26% و 1/18% قابل‌قبول است. به نظر می‌رسد مدیریت دانش در این دانشکده نیاز به بهبود و ارتقا دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از تحقیق نشان داد کیفیت مدیریت دانش در ابعاد تولید دانش، کسب دانش، سازمان‌دهی دانش، ذخیرة دانش و انتشار دانش در دانشکدة علوم پزشکی نیشابور در سطح مناسبی قرار ندارد. بنابراین، می‌توان گفت سطح مدیریت دانش در این دانشکده نیاز به بازنگری و توجه بیشتر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Application of Sharon Lawson Model to evaluate the knowledge management in Neyshabur University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Seddigh 1
  • Masoud Taheri-Lari 2
  • Moslem Cherabin 3
  • Hasan Nodehi 4
  • Hadi Sedighi 5

1 Ph.D Student of Education Mangment, Azad University of Neyshabur, Neyshabur, Iran

2 Assistant Professor of Public Administration, Azad University of Mashhad, Razavi Khorasan, Iran

3 Assistant Professor of Education Mangment, Azad University of Neyshabur, Neyshabur, Iran

4 Assistant Professor of Education Mangment, Hakim Sabzevari University, Sabzevari, Iran.

5 Ph.D Student of Accounting, Azad University of Neyshabur, Neyshabur, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Knowledge management is trying to produce, share and preserve knowledge to make a competitive advantage from kills and capacities of business. One of the most important reasons to use the knowledge management in higher education is to help institutions for integration and coordination this new knowledge with previous knowledge to increase relation between work and education. The aim of this research is to evaluate the knowledge management in Neyshabur University of Medical Sciences.
Methodology: This study was descriptive research and the population was Neyshabur University of Medical Sciences employees. Between the 1234 employees of Neyshabur University of Medical Sciences faculty, the sample size determined according to Morgan Table (304 people) in the shape of random sampling proportional allocation. The data collection tool was Sharon Lawson model with 24 items in standardized questionnaire.
Findings: To survey from Neyshabur University of Medical Sciences employees showed that the knowledge management in Neyshabur University of Medical Sciences in terms of knowledge production, knowledge earn, knowledge organization, knowledge reserve, knowledge dissemination, and knowledge application were 18.4%, 17.4%, 17.9%, 14.5%, 26.6%, and 18.1% respectively. It seems that the knowledge management in this faculty needs to be improved and promoted.
Conclusions: The results of this research showed that the knowledge management quality in terms of knowledge production, knowledge earn, knowledge organization, knowledge reserve, knowledge dissemination and knowledge application in Neyshabur University of Medical Sciences faculty isn’t in a good level and it needs to have more revision and attention

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • knowledge management
  • Sharon Lawson Model
  • Success
احمدی، سید علی‌اکبر و صالحی، علی (1391). مدیریت دانش. تهران:  انتشارات دانشگاه پیام نور.
صدیقی، ژیلا؛ مجدزاده، سید رضا؛ نجات، سحرناز و غلامی، ژاله (1387). ترجمه دانش و بهره‌برداری از نتایج پژوهش، انتشارات معاونت پژوهشی تهران: پژوهشکده دانشگاه علوم پزشکی.
کوچکی­سیاه­خاله سر، مروازید؛ قیومی، عباسعلی و حسن­مرادی، نرگس (1391). بررسی فرهنگ‌سازمانی (مدل کوبین) با امکان‌پذیری استقرار مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران. فصلنامة مشاوره شغلی و سازمانی، 4(12)، 101-124.
میر غفوری، سید حبیب الله؛ میرفخر الدین ، سید حیدر و صادقی آرانی، زهرا . (1389). ارزیابی دانشکده‌های دانشگاه یزد از نظر به‌کارگیری مدیریت دانش با استفاده از رویکردی ترکیبی EFQM وTOPSIS فازی. فصلنامه سالانه انجمن آموزش علمی ایران، 2 (4).
مینویی، مهرزاد؛ پورزندی، محمدابراهیم و نادری، نازنین (1390). ارزیابی وضعیت مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا. مجله حسابداری و مدیریت، 3(4)، 49-58. 
Bakotić, D. (2012). Challenges in the managment of knowledge workerd in modern enterprises. Medianali, 11, 145-156.
Saleh, Y. & Wee-Keat, G. (2002). Managing human resources toward achieving knowledge management. Journal of Knowledge Management, 6 (5), 457-468.
Zack, M. H. (1999). Managing codified knowledge. Sloan Management Review, 40 (4), 45-58.