با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، مدیریت آموزش عالی ، دانشگاه پیام نور اسنتان تهران، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین قابلیت های مدیریت دانش و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور انجام شده ‌‌است.
روش شناسی :روش پژوهش توصیفی- همبستگی و روش تحلیل از نوع رگرسیون چندگانه بوده است. جامعه پژوهش شامل کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور(462نفر) بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با اختصاص متناسب،210 نفر از آنان انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ مدیریت دانش بات (2000)با پایایی(92/0=α) و پرسش‌نامه اثربخشی سازمانی پارسونز (1996)با پایایی(91/0=α) استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد وضعیت مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی پایین تر از حد متوسط بوده و هم چنین بین تمامی مولفه های مدیریت دانش و نمره کل مدیریت دانش همبستگی وجود دارد . مولفه کسب دانش با توسعه دانش بیشترین همبستگی را با هم داشته اند. بین تمامی مولفه های اثربخشی سازمانی نیز همبستگی وجود دارد. مولفه مشروعیت با مولفه انطباق بیشترین همبستگی را با هم داشته اند.مولفه های شش گانه مدیریت دانش با مولفه های چهارگانه اثربخشی سازمانی با یکدیگر ارتباط مثبت و معنی داری دارند. در این میان مولفه کاربرد دانش با مولفه  انطباق کمترین همبستگی را با هم دارند و مولفه اشتراک دانش با مولفه انسجام با بیشترین همبستگی را با هم دارند.مدیریت دانش  با اثربخشی سازمانی رابطه مثبت و معناداری(p بحث و نتیجه­ گیری: این مطالعه نشان می­دهد از بین مؤلفه‌های مدیریت دانش ، مولفه کسب دانش در مقایسه با مولفه های دیگر سهم بیشتری در تبیین متغیر اثربخشی سازمانی دارد. در جامعه ی مورد مطالعه ، ویژگی های فردی جنسیت ، تحصیلات ، وضعیت استخدامی ، سن و تجربه ی کاری با مولفه های شش گانه ی مدیریت دانش و چهار مولفه اثربخشی سازمانی رابطه ی معنا داری نداشته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Knowledge Management Capabilities And Its Relation to Organizational Effectiveness (Case of study: Central Office Of Payam Noor University)

نویسنده [English]

  • Sana Safari

Assistant Professor Higher Education Management. Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose:This study aimed to explain a relationship of knowledge management with organizational effectiveness of the central institution of Payam Noor University.
Methodology: The research method was descriptive and correlational and data analysis method was a regression that Sample size was determined 210 personnel by Stratified random sampling. Self-leadership questionnaire of Baat (2000) with the reliability (α =0/92) and organizational effectiveness questionnaire of Parsons(1996) with the reliability (α=0/91) were used to collect data.
Findings: Results showed knowledge management and organizational effectiveness of Personnel lower than the average. Results showed that the components of KM & OE  had a correlation with each other. Also, knowledge management had a significant positive correlation with organizational effectiveness
Conclusion:. results of this research showed  that
 among the components of KM, knowledge acquisition (%48) predicted of organizational effectiveness. Also, there is no meaningful relation between demographic specification and variables of research, knowledge management and organizational effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • Organizational effectiveness
  • Staff
  • Higher Education
  • office
افرازه، عباس (1384). مدیریت دانش (مفاهیم، مدل‌ها، اندازه‌گیری و پیاده‌سازی). تهران: انتشارات دانشگاه امیرکبیر.
حجازی، احمدرضا (1392). بررسی وضعیت موجود مدیریت دانش معاونت‌های آموزشی و پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و ارائه راه‌کارهای ارتقای آن. فصلنامة علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 2(5).
حسن‌زاده، محمد (1391). مدیریت دانش: مفاهیم و زیرساخت‌ها . تهران: نشر کتابدار.
حسنی، محمد، و سامری، مریم (1392).  بررسی اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه ناحیه یک شهر ارومیه با استفاده از مدل پارسون،  مدیریت فرهنگ سازمانی، 8 (18).
حمزیی، بهاره (1391). ارائه چارچوبی برای طراحی و اجرای سیستم‌های مدیریت دانش از جنبه عوامل کلیدی. پایان‌نامه کارشناسی آرش، دانشگاه تربیت‌معلم. تهران
رابینز، استیفن پی (1991). مبانی رفتار سازمانی. ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی (1381). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
داونپورت، تامس اچ و پروساک، لارنس (1379). مدیریت دانش، ترجمه حسین رحمان سرشت. تهران: انتشارات طراحی مهندسی و تأمین قطعات خودرو ایران.
 صفـری، ثنـــا (1395). توانمندسازی منابع انسانی، چالش کلیدی در هزاره سوم. تهران: انتشارات آوش.
علاقه‌بند، علی (1388). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی (چاپ بیست و یکم) تهران: نشر روان.
قلیچ لی، بهروز (1388). مدیریت دانش (فرایند خلق، تسهیم و کاربرد سرمایه فکری در کسب‌وکارها). تهران: انتشارات سمت.
لاجوردی، سید جلیل و علی‌خان بابایی (1386). بررسی عوامل تسهیل‌کنندة مدیریت دانش در تیم‌های کاری.پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
هوی، وین و ک، میسکل. ج (1991). مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق و عمل. ترجمه: میر محمد سید عباس‌زاده (1387) ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه.
یعقوبی، مریم؛ کریمی، سعید؛ جوادی، مرضیه و نیک‌بخت، اکرم (1388). رابطة بین مؤلفه‌های یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان. فصلنامه مدیریت سلامت، 13(42).
 
Abdullah, R., Selamat, M., Jaafar, A., Abdullah, S. & Sura, S. (2008). An Emprical Study of Knowledge Management System Implementation in Public Higher Learning Institution. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 8)1(, 281-290.
Adhikari, D. R. (2010). Knowledge management in academic institutions. International Journal of Educational Management, 24 (2), 94-104.
Azmi, I. (2010) Legal and ethical issues in knowledge management in Malaysia. computer law & security review, 4(26),61– 71.
Balthazard, Pieer. A. & Cook, Robert. A. (2004). Organizational Culture and Knowledge Management Success: Assessing the Behavior Performance Continuum. Proceedings of The 37 Hawaii International Conference on System Sciences.
Bhatt, G. (2000). Organizing knowledge in the knowledge development cycle. journal of knowledge management, 4(1), 15-26.
Boies, K. (2003). The impact of leadership,teamwork mental models,and affect on team trust and perceived team performance and viability ph.D. the university of western Ontario (canada),161; AAT3409329M
Bontis, N.,  Dragonetti, N. C.,
Chatzkel, J. (2000). A Conversation with Hubert Saint-Onge. Journal of Intellectual Capital, 1(1), Available at: www.emarald-library.com.
Chen, J., Zhaohui, Z. & Xie, H.Y. (2004). Measuring Intellectual capital. Journal of Intellectual capital, 5)1(,195-212.
Darroch, J. & McNaughton, R. (2002). Examining the link between knowledge management practices and types of innovation. Journal of Intellectual Capital, 3, 210-222.
Davenport, T. & Prusak, L. (2000). Working Knowledge. Harvard Business School Press.
Drucker, P. (1992). Managing for the Future: The 1990s and Beyond. New York: Truman.
Gottschalk, T. H. (1995). Distance Education at a Glance. University of Idaho. Heep://www.uidaho. edu/evo/dist 1. Html (Accessed April 23,2000).
Katz, D. & Kahn, L. (1978). The Social Psychology Of Organizations. Wiley New York.
Lee, H. & Choi, B. (2003). Knowledge Management Enablers, Processes, and Organizational Performance: An Integrative View and Empirical Examination. Journal of Management Information Systems, 20) 1(, 179-2280
- Liao Sh. H., Wu, Ch, Ch. & Tsui, K. (2010). Relationships between knowledge acquisition, absorptive capacity and innovation capabilityan empirical study on Taiwan’s financial and manufacturing industries. Journal of Information Science, 36(1), 19-39.
Montana, P. & Charnov, B. (2008). Management. (4thed). Barrons Educational Series. Hauppauge: NY.
Mumford, M.D. & Licuanan, B. (2004). Leading for innovation: conclusions. issues and directions, The leadership Quarterly, 15 )1(,163-71.
Nonaka, I. & Takeuchi K. (1995). The Knowledge Creating Company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford University Press: Oxford
Politis, j. (2002). Transformation and transactional leadership and organizationa. journal of organizational behavior, 23(4)186-197.
Probst, G., Raub, S. & Romhardet, k. (2002). Managing Knowledge, translated by Ali Hosseini khah.(1388). Tehran: Yastoroon Publications.
Robin.T,  (2011). knowledge management and human resource development the 6th Edition. New York.
Todaro, M. P. (2010). Economic Development. European journal of innovation management,7(4), 254.
Sivakumar B. N. & Navaneethakumar, V. (2012). Evaluating the Training Effectiveness among Managers in Manufacturing Industry with Reference to Krishnagiri District. European of Social Sciences. 27(3), 408-416.
Zack, M. (1999). Developing a Knowledge Strategy.  California Management Review, 41(3), 25-45.