با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی مدیریت کتابخانه
رابطه عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی کتابداران کتابخانه‌ های دانشگاه‌ های اصفهان

محمدرضا سلیمانی؛ عذرا دائی؛ لیلا شهرزادی

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1396، صفحه 11-18

چکیده
  هدف: رعایت عدالت در سازمان‌ها می‌تواند تاثیری تعیین‌کننده بر رفتارهای مدنی سازمانی کارکنان داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در بین کتابداران شاغل در کتابخانه­های دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان می‌باشد. روش­شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی انجام گرفته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
تبیین و شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند اشتراک‌گذاری دانش میان کارکنان اداره آموزش‌وپرورش استان مازندران با رویکرد مدل معادلات ساختاری

حسین صمدی میارکلائی؛ حمزه صمدی میارکلائی؛ رمضان غلامی؛ مسعود بسطامی

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1396، صفحه 19-32

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، تبیین و شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند اشتراک‌گذاری دانش کارکنان اداره آموزش‌وپرورش استان مازندران می‌باشد.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر نحوة گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی، و از نظر مقاصد پژوهش، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق، 387 نفر از کارکنان اداره آموزش‌وپرورش استان مازندران می‌باشند، که 172 نفر به‌عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت کتابخانه
بررسی نقش عوامل فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در مطالعه غیردرسی دانش آموزان و دانشجویان دانشگاه‌های شهر مشهد

نسیم نوبهار؛ هادی شریف مقدم

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1396، صفحه 33-40

چکیده
  هدف:هدف‌از انجام‌این پژوهش بررسی تاثیر عوامل فرهنگی، دینی، اجتماعی،اقتصادی‌و سیاسی در مطالعه غیر درسی دانش آموزان و دانشجویان است. روش‌تحقیق:پژوهش‌حاضر‌توصیفی‌از‌نوع پس‌رویدادی بود. جامعه آماری پژوهش‌شامل‌دانش آموزان دبیرستانی سه منطقه‌و دانشجویان دانشگاههای(پیام نور و فردوسی)‌شهر مشهد بود‌که با‌ استفاده از جدول مورگان‌تعداد‌نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات
بررسی نقش برگزاری کارگاه‌های آموزشی در توسعه سواد اطلاعاتی متخصصین رشته برق در شرکت فولاد مبارکه اصفهان

مریم گلشنی؛ عاصفه عاصمی؛ بی بی عشرت زمانی

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1396، صفحه 41-50

چکیده
  هدف: با ورود فن آوری های نوین در عرصه کار و زندگی در جوامع امروزی، برخورداری از یک سطح سواد اطلاعاتی مناسب از ضروریات است. سواد اطلاعاتی در برگیرنده مجموعه مهارت‌هایی است که پیشرفت و بقای زندگی در جوامع اطلاعاتی بدون آن ممکن نیست. این تحقیق، به روش شبه تجربی و با هدف بررسی نقش برگزاری کارگاه‌های آموزشی، در توسعه سواد اطلاعاتی کارکنان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات
کارآمدی آموزش هوش هیجانی بر مدیریت تعارض و درگیری شغلی در دانشجویان رشته اطلاعات و دانش شناسی

علی جمشیدی؛ بنفشه حسنوند؛ محمد خالدیان

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1396، صفحه 51-62

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف کارآمدی آموزش هوش هیجانی برارتقاء مدیریت تعارض و درگیری شغلی دردانشجویان رشته اطلاعات و دانش شناسی انجام شد. روش شناسی: جامعه پژوهش حاضر کلیه دانشجویان رشته اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور شهر تهران در سال تحصیلی 95-96 است. در این پژوهش 24 نفر از دانشجویان رشته اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور تهران با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری اطلاعات
ارزیابی وب‌سایت‌های فدراسیون‌های ورزشی ایران بر اساس WQET

بهاره استادزاده مهربانی؛ مرتضی محمدی استانی

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1396، صفحه 63-76

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی و رتبه‌بندی وب‌سایت‌های فدراسیون‌های ورزشی ایران براساس ابزار ارزیابی کیفیت دبلیو. کیو. ای. تی. است. روش: روش پژوهش به صورت توصیفی و از نوع پیمایش ارزیابانه است. جامعه پژوهش شامل 47 وب‌سایت‌ فدراسیون‌های ورزشی ایران است. ابزار پژوهش، ابزار ارزیابی کیفیت دبلیو، کیو، ای. تی. می‌باشد که وب‌سایت‌ها را با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
تبیین قابلیت های مدیریت دانش در ارتباط با اثربخشی سازمانی (مورد مطالعه : سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور)

ثنا صفری

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1396، صفحه 77-92

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین قابلیت های مدیریت دانش و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور انجام شده ‌‌است. روش شناسی :روش پژوهش توصیفی- همبستگی و روش تحلیل از نوع رگرسیون چندگانه بوده است. جامعه پژوهش شامل کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور(462نفر) بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با اختصاص ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری اطلاعات
تأثیر فضای مجازی بر میزان مطالعه غیردرسی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر بیرجند

معصومه سعیدی؛ ثریا ضیایی؛ علی بیرانوند

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1396، صفحه 93-105

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فضای مجازی بر میزان مطالعه غیر درسی دانش‌‌آموزان دوره اول متوسطه شهر بیرجند انجام شد.روش‌شناسی: این پژوهش کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان دوره اول متوسطه شهر بیرجند است. بر اساس فرمول جرسی مورگان تعداد 380نفر بر اساس ضوابط نمونه‌گیری تصادفی انتخاب ...  بیشتر