با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف این مطالعه تحلیل پژوهش‌های بین‌المللی مدیریت دانش در کتابخانه‌ها است که از سال 1995 تا پایان می 2018 منتشر شده‌اند.
روش‌شناسی: مقالات با جستجوی نظام­مند (تحلیل محتوا) در بانک اطلاعاتی اسکوپوس انجام گرفته و 54 مقاله به‌عنوان جامعة نهایی این پژوهش انتخاب شدند. سپس هدف، جوامع، روش و ابزار، یافته‌ها و پیشنهاد برای پژوهش‌های بیشتر مقالات بررسی شد.
یافته‌ها: هدف بیشتر مقالات بررسی دیدگاه کتابداران دربارة مدیریت دانش است (%92/25). بیشتر پژوهش‌های مدیریت دانش بر روی کتابداران انجام شده است (%17/74). از مجموع پژوهش‌های صورت گرفته، 37 پژوهش (%51/68) به روش کمی و فقط 9 پژوهش (%66/16) به روش ترکیبی (کمی و کیفی) صورت گرفته‌اند. از میان ابزارهای بکار گرفته شده، پرسشنامة بسته پاسخ با 28 مورد در رتبة اول قرار دارد (%85/51). ارتباط مثبت بین مدیریت دانش و خلاقیت و نوآوری و تأثیر فرهنگ و ابعاد سازمانی بر مدیریت دانش دارای بیشترین فراوانی در بخش یافته‌های مقالات بودند. بیشتر پیشنهادها نیز مربوط به لزوم برنامه‌های آموزشی مدون برای کتابداران و دانشجویان کتابداری در مدیریت دانش و انجام مطالعات بین‌المللی به‌منظور کشف تفاوت‌های مدیریت دانش در محیط‌های مختلف است. نتایج حاکی از به‌روز بودن، تنوع و گستردگی مؤلفه‌های مورد بررسی در این پژوهش است.
بحث و نتیجه‌گیری: تنوع در جامعه، روش و ابزار پژوهش کمتر مشاهده می‌شود. بیشتر پژوهش‌ها مبتنی‌بر جامعه کتابداران و با روش کمی و ابزار پرسشنامه انجام شده است. پیشنهاد می‌شود مقالات ملزم به ارائه یک یا چند پیشنهاد برای پژوهش‌های بعدی باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing international research on knowledge management in libraries

نویسندگان [English]

  • maryam salami 1
  • omid alipour 2
  • jamal haghirosadat 3

1 faculty member of payame noor uAssistant Professor of Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iranniversity

2 Ph.D of Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran.

3 phd student of kis, payame noor universityPh.D of Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to Analyzing international research on knowledge management in libraries from 1995 to the end of May 2018.
Methodology: The articles were systematically searched(content analysis) in the Scopus database and 54 articles were selected as the final society of this research. Then the goal, communities, methods and tools, findings and suggestions for further research papers were reviewed.
Findings: The aim of most articles is to review the view of librarians about knowledge management (25.92%). Most of the research on knowledge management has been done on librarians (74.17%). Out of the total number of researches, 37 (68/51%) and 9 (16/66%) were used quantitatively and qualitatively. Among the tools used, the closed response questionnaire is ranked 28th (51.85%). The positive relationship between knowledge management and creativity and innovation and the impact of culture and organizational dimensions on knowledge management were the most frequent in the findings section of the articles. Most suggestions are related to the need for syllabuses for librarians and library students in knowledge management, and to conduct international studies to explore the differences in knowledge management in different environments. The results indicate that the components of the study are up to date, variety and breadth.
conclusion: There is less variation in the research community, research methods, and tools. Most researches are based on the librarians' community and by quantitative method and questionnaire. It is suggested that articles be required to submit one or more proposals for further research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • Library
  • content analysis
حاضری، افسانه؛ توکلی زاده راوری، محمد و  ابراهیمی، وجیهه (1394). تعیین طبقات اصلی مرتبط با مدیریت دانش در پایگاه وب آوساینس و مطالعة هم‌پوشانی موضوعی آنها. پردازش و مدیریت اطلاعات،30(4)، 1023-997.
خوانساری، جیران (1393). کارگاه آموزشی تأثیر فناوری اطلاعاتی بر کتابخانه‌ها (فایل پاورپوینت).
ریاحی، عارف و موسوی چلک، افشین (1395). بررسی مجلات
کشورهای آسیایی در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس با تأکید بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران. فصلنامة مطالعات دانش شناسی، 2(7)، 18-1.
غلامی، بنفشه و نوروزی، یعقوب (1394). بررسی فرایندهای مدیریت دانش در وب‌سایت کتابخانه‌های دیجیتالی ایران. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. (2)31، 377-406.
محمد اسماعیل، صدیقه؛ ریاحی، عارف و صحبتی‌ها، فریبا (1393). ارزیابی کمی و کیفی مجلات ایران در پایگاه استنادی اسکوپوس طی سال‌های 2012-2000. مجلة علم‌سنجی کاسپین، 1(1)، 39-33.
مقدمی، مریم؛ حسن‌زاده، محمد و  شکریان، سعید (1394). مطالعه تولیدات علمی حوزة روان‌پزشکی در پایگاه اسکوپوس. تصویر سلامت، 6(4)، 66-56.
منصوریان، یزدان (1390). آشنایی با مبانی تحلیل محتوا و کاربردهای آن در پژوهش (فایل پاورپوینت). ارائه شده در کارگاه آموزشی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. تهران: 3/9/1390.
 
Ahmad, Khurshid (2016). The Perspective of Library and Information Science (LIS) Professionals Toward Knowledge Management in University Libraries. Journal of Information & Knowledge Management. 16(2), 11.
Branin, J (2004). Knowledge management in academic libraries. Journal of Library Administration, 39(4), 41–56.
Cleveland, S. & Ellis, T. J. (2015). Rethinking Knowledge Sharing Barriers: A Content Analysis of 103 Studies. International Journal of Knowledge Management, 11(1), 28-51.
Daland, H. (2016). Managing knowledge in academic libraries are we? Should we? LIBER Quarterly, 26(1), 28–41.
Drucker, P. F. (1999). Knowledge-worker productivity: The biggest challenge. The Knowledge Management Yearbook 2000-2001,  266-299.
 Farida, I., Tjakraatmadja, J. H.,  Firman, A. Basuki, S. (2015). A conceptual model of Open Access Institutional Repository in Indonesia academic libraries: Viewed from knowledge management perspective. Library Management, 36(1,2), 168-181
Franch llacer, A. (2014). Content analysis of publication knowledge networks. Degree in business and administration and management. University of Jaume.
Fteimi, N.  & Lehner, f. (2016). Main Research Topics in Knowledge Management: A Content Analysis of ECKM Publications. The Electronic Journal of Knowledge Management, 14(1), 5-17.
 Grant, R. M (1996). Toward a knowledge-based theory of the firm. Strategic Management Journal, 17, 109–122.
van Rooi, H. & Snyman, R. (2006). A content analysis of literature regarding knowledge management opportunities for librarians. Aslib Proceedings, 58(3), 261-271.
Islam, Md Anwarul.,  Agarwal, N. K. & Ikeda, M. (2017). Effect of knowledge management on service innovation in academic libraries. Ifla Journal. June 5, 1-16.
Kogut, B. & Zander, U. (1992). Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology. Organization Science, 3, 383–397
Loughridge, B. (1999). Knowledge management, librarians and information managers: Fad or future? New Library World, 100(6), 245–253.
Marouf, L (2017). Are academic libraries ready for knowledge management?. The Electronic Library, 35(1), 30-38.
Nahapiet, J. & Ghoshal, S (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23, 242–266.
Nazim, M. & Mukherjee, B. (2013). Librarians’ perceptions of knowledge management in developing countries: A case with Indian academic libraries, The International Information & Library Review, 45(1-2), 63-76
Nonaka, I. & Takeuchi, H (1995). The Knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. New York, NY: Oxford University Press.
Ponzi, L. & Koenig, M (2002). Knowledge management: Another management fad? Information Research, 8(1), 8–1.
Raju, J (2014). Knowledge and skills for the digital era academic library. Journal of Academic Librarianship, 40(2), 163–170.
 Rodrigues, R.  S., Taga, V. &  dos Passos, M. F. (2016). Research Articles about Open Access Indexed by Scopus: A Content Analysis. Publivatipns, 4(4), 1-14.
Umemoto, K.  (2009). How library practitioners view knowledge management in libraries. Library Management, 30(8/9), 643–656.
Ugwu, C. F. (2016). Implications of the perceived factors for knowledge management implementionin federal university libraries in Nigeria. Library Philosophy and Practice (e-journal), 9(2), 1-17.
Uzunboylu, H. & Genc, Z. (2017). Analysis of Documents Published in Scopus Database on Foreign Language Learning Through Mobile Learning: A Content Analysis. Issues Teach. Prof. Dev. 1(19), Supplement 1, 99-107.
Weber, R.P. )1990(. Basic content analysis. New Delhi: Sage. Orgnet.com, http://www.orgnet.com/sna.html
Wenjuan, Z., xuezhi, Wu. & Tieqin, Z. )2013(. Progress analysis of library knowledge management research in china based on bibliometrics. Journal of applied science, 13(9), 1484-1488.
Yi, J. (2009). A measure of knowledge sharing behavior: Scale development and validation. Knowledge Management Research & Practice, 7,65–81.