با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی فناوری اطلاعات
کتابخانه‌های دیجیتال معنایی : مطالعه ساختار و محتوا

مینا قاسمی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ محمد توکلی زاده راوری

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 11-20

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ویژگی­های ساختاری و محتوایی کتابخانه‌های دیجیتال معنایی است. روش‌شناسی: این پژوهش با روش تحلیل ارزیابانه و با جامعه­ای متشکل از کلیة کتابخانه­های دیجیتال معنایی صورت گرفت. نمونه­گیری به روش هدفمند بود که تعداد 2 کتابخانة دیجیتال معنایی (گرین استون 3 و جروم) انتخاب شد که به‌ صورت رایگان در وب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
مطالعه ابعاد سایبرنتیک در کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران از دیدگاه کتابداران

زیبا محمدزاده روشتی؛ میترا قیاسی؛ محمد کاردان نشاطی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 21-36

چکیده
  هدف: هدف مقاله حاضر، تعیین ابعاد سایبرنتیک در کتابخانة‌ مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران است. روش‌شناسی: این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی تحلیلی است. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن با نظرات متخصصان تأیید شد و پایایی آن براساس آلفای کرونباخ برابر با 83/0 شد. جامعة آماری پژوهش شامل کتابداران کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری اطلاعات
خدمات کتابخانه‌ای مبتنی بر تلفن همراه در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

مریم پاکدامن نائینی؛ هادی شریف مقدم؛ ثریا ضیایی؛ امیر غائبی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 37-46

چکیده
  هدف: استفاده از تلفن همراه با ویژگی‌های پیشرفته ارتباطی که این ابزار را به تلفن همراه هوشمند بدل ساخته، بستر مناسبی را برای توسعة خدمات کتابخانه‌ای از دسترسی به خدمات ضروری تا آموزش و خدمات عمومی، فراهم آورده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی استفاده از خدمات مبتنی‌بر تلفن همراه در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران است. روش‌شناسی: طی مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری اطلاعات
امکان‌سنجی استفاده از خدمات تلفن همراه هوشمند در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: مطالعه موردی استان خراسان رضوی

فائزه دلقندی؛ نصرت ریاحی نیا

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 47-58

چکیده
  هدف: با توجه به ظهور تلفن‌های همراه و هوشمند به‌عنوان ابزار قابل‌حمل و قدرتمند در فناوری‌های جدید و پرطرفدار بودن، لازم است کتابخانه‌های دانشگاهی برای همراهی با فناوری‌های جدید، به ارائه خدمات به کاربران از طریق این ابزار قدرتمند توجه کنند. این مقاله به بررسی امکان استفاده از تلفن‌های همراه هوشمند در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کیفیت خدمات
بررسی شاخص آراستگی محیط در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر کرمان

مهدیه مومن آبادی؛ زهرا اباذری

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 59-68

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی آراستگی محیط و میزان انطباق فضای مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر کرمان با نیاز‌های کودکان و نوجوانان طی سال 1395 بر‌اساس شاخص‌های مدل آراستگی محیط (S5) است. روش‌شناسی پژوهش: جامعه این تحقیق مشتمل بر مسئولان فرهنگی، هنری و کارشناسان شاغل در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
تحلیل پژوهش‌های بین‌المللی مدیریت دانش در کتابخانه‌ها

مریم سلامی؛ امید علی پور؛ جمال حقیرالسادات

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 85-96

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه تحلیل پژوهش‌های بین‌المللی مدیریت دانش در کتابخانه‌ها است که از سال 1995 تا پایان می 2018 منتشر شده‌اند. روش‌شناسی: مقالات با جستجوی نظام­مند (تحلیل محتوا) در بانک اطلاعاتی اسکوپوس انجام گرفته و 54 مقاله به‌عنوان جامعة نهایی این پژوهش انتخاب شدند. سپس هدف، جوامع، روش و ابزار، یافته‌ها و پیشنهاد برای پژوهش‌های ...  بیشتر