با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش تحلیل وضعیت پژوهشهای فارسی زبان در حوزۀ مدیریت دانش در پایگاه آی.اس.سی است.
روش تحقیق: پژوهش حاضر ازنظر نوع جزو پژوهش‌های کاربردی است که در آن از تکنیکهای علم‌سنجی و تحلیل شبکه اجتماعی استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ پژوهشهای مدیریت دانش تشکیل میدهند که در بازۀ زمانی ده ساله (1387 تا 1396) در پایگاه آی.اس.سی نمایه شده اند. بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها و ترسیم نقشه های این پژوهش از نرم افزارهای بیب اکسل، یو.سی.آی نت، نت دراو، و ووز-ویور استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته ها آشکار ساخته که تعداد مقالات آی.اس.سی در بازۀ زمانی ده ساله (1387-1396) روی هم رفته دارای رشدی نسبی بوده است. از نظر شاخص های تعداد مقاله، تعداد استناد و شاخص اچ، «اخوان پ» برترین نویسنده ایران در حوزه مدیریت دانش به شمار میرود. همچنین، از نظر شاخصهای هم نویسندگی، مجدداً «اخوان پ» حائز بهترین جایگاه در شبکه است. همچنین، نتایج مربوط به خوشه بندی نشان داد که پژوهشهای انجام شده در حوزۀ مدیریت دانش از هشت خوشۀ موضوعی اصلی تشکیل شده اند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به تنوع وجود نویسندگان از رشته های مختلف در بین مقالات و همچنین خوشه های متنوع حاصل از تحلیل هم واژگانی، پژوهش حاضر مؤید این نظریه است که حوزه مدیریت دانش حوزه ای میان رشته ای می باشد. همچنین با توجه به جمیع شاخص های علم سنجی بررسی شده در این پژوهش، به نظر می رسد «اخوان پ» شاخصترین پژوهشگر ایران در مدیریت دانش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Scientometric Analysis of Iranian Knowledge Management Research in Islamic World Science Citation Center (ISC)

نویسندگان [English]

  • SeyedHamed Hashemi 1
  • Ali Akbar Khasseh 2

1 Department of Management, Payame Noor University

2 Department of Library and Information Science, Payame Noor University

چکیده [English]

Purpose: Applying bibliometric indicators, this study tries to investigate the status of Persian knowledge management research based on the records in the Islamic World Science Citation Database (ISC) during the years 2008 to 2017.
Methodology: This is a scientometric applied research. Bibliometric techniques and social network analysis are used in conducting this research. The research population consists of articles published in the field of knowledge management that have been indexed in ISC database during a 10-years period (2008-2017). BibExcel, UCInet, NetDraw and Vosviewer are among software that were used for analyzing data and drawing maps in this research.
Findings: The results showed a relatively steady growth in the number of knowledge management articles indexed in ISC between 2008 and 2017. “Akhavan P” is considered to be Iran's top researcher in the field of knowledge management in terms of the number of articles, citations and h-index. Also, based on co-authorship indicators, again “Akhavan P” owns the best position in the network. Moreover, results uncovered that 8 clusters are formed in knowledge management research.
Conclusions: Due to the diversity of authors from different disciplines among the articles as well as the variety of clusters resulting from co-word analysis, the present study confirms the theory that the field of knowledge management is an interdisciplinary one. Finally, based on integrative indicators, it can be stated that “Akhavan P” is the most influential researcher of Iran in knowledge management research during past 10 years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • Scientometrics
  • H-index
  • Co-authorship
  • Co-word analysis
احمدی، علی و کوکبی، مرتضی (1394). همایندی واژگان: مطالعه‌ای پیرامون پیوند و مرز میان مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش براساس انتشارات داخلی نویسندگان ایرانی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 30(3)، 647-676.
حاضری، افسانه؛ توکلی‌زاده راوری، محمد و ابراهیمی، وجیهه (1394). تعیین طبقات اصلی مرتبط با مدیریت دانش در پایگاه وب آو ساینس و مطالعۀ همپوشانی موضوعی آن‌ها. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 30(4)، 997-1023
        (1395). وجوه اشتراک موضوعی در حوزه‌های علمی فعال مدیریت دانش براساس شاخص مرکزیت بینابینی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 27(2)، 112-128
صدیقی، مهری و جلالی منش، عمار (1391). مطالعه روند پژوهش در حوزة مدیریت دانش در بازه زمانی 2001-2010 و ترسیم ساختاری از آن. پژوهش‌نامه پردازش و فناوری اطلاعات، 28(2)، 363-392.
کوکبی، مرتضی؛ حیدری، غلامرضا و صراطی شیرازی، منصوره (1393). مقایسه کتابشناختی بروندادهای انتشاراتی حوزه‌های مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش با تأکید بر سهم علم اطلاعات و دانش‌شناسی در هریک از این حوزه‌ها. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 30(2)، 397-417.
 
Agarwal, N. K. & Islam, A. (2018). Ascertaining the place of library & information science in knowledge management research. Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 55(1), 1-9.
Akhavan, P., Ebrahim, N. A., Fetrati, M. A. & Pezeshkan, A. (2016). Major trends in knowledge management research: a bibliometric study. Scientometrics, 107(3), 1249-1264.
Alajmi, B. & Alhaji, T. (2018). Mapping the field of knowledge management: bibliometric and content analysis of Journal of Information & Knowledge Management for the period from 2002–2016. Journal of Information & Knowledge Management, 17(03), 1850027.
Chakraborty, N. & Verma, M. K. (2018). Knowledge management (KM) research in academic institutions of India: A review. KIIT Journal of Library and Information Management5(2), 102-108.
Chauvel, D. & Despres, C. (2002). A review of survey research in knowledge management: 1997-2001”, Journal of knowledge management,  6 )3(,207-223.
Cheng, F. F., Huang, Y. W., Tsaih, D. C. & Wu, C. S. (2019). Trend analysis of co-authorship network in Library Hi Tech. Library Hi Tech, 37(1), 43-56.
Dwivedi, Y. K., Venkitachalam, K., Sharif, A. M., Al-Karaghouli, W. & Weerakkody, V. (2011). Research trends in knowledge management: Analyzing the past and predicting the future. Information Systems Management, 28(1), 43-56.
Fteimi, N. & Lehner, F. (2016). Main research topics in knowledge management: A content analysis of ECKM publications. Electronic Journal of Knowledge Management, 14(1), 5-17.
Garlatti, A. & Massaro, M. (2016). Is KM declining? Editorial for EJKM. Electronic Journal of Knowledge Management, 14(1), 1‑88.
Guo, Z. & Sheffield, J. (2008). A paradigmatic and methodological examination of knowledge management research: 2000 to 2004. Decision Support Systems, 44)3(,673-688.
Ibáñez, A., Larrañaga, P. & Bielza, C. (2011). Using Bayesian networks to discover relationships between bibliometric indices. A case study of computer science and artificial intelligence journals. Scientometrics, 89(2), 523-551.
Kukko, M. (2013). Knowledge sharing barriers in organic growth: A case study from a software company. The Journal of High Technology Management Research, 24(1), 18-29.
Leane, E., Fletcher, L. & Garg, S. (2019). Co-authorship trends in English literary studies, 1995–2015. Studies in Higher Education, 44(4), 786-798.
Lee, M. R. & Chen, T. T. (2012). Revealing research themes and trends in knowledge management: From 1995 to 2010. Knowledge-Based Systems, 28, 47-58.
Nonaka, I. & Peltokorpi, V. (2006). Objectivity and subjectivity in knowledge management: a review of 20 top articles. Knowledge and process management,  13)2(,73-82.
Ponzi, L. J. (2002). The intellectual structure and interdisciplinary breadth of knowledge management: A bibliometric study of its early stage of development. Scientometrics, 55(2), 259-272.
Ribière, V. & Walter, C. (2013). 10 years of KM theory and practices. Knowledge Management Research & Practice, 11(1), 4-9.
Sarka, P., Heisig, P., Caldwell, N. H., Maier, A. M. & Ipsen, C. (2019). Future research on information technology in knowledge management. Knowledge and Process Management, 1-20.
Sedighi, M. & Jalalimanesh, A. (2017). Mapping research trends in the field of knowledge management. Malaysian Journal of Library & Information Science, 19(1), 71-85.
Serenko, A. & Bontis, N. (2004). Meta‐review of knowledge management and intellectual capital literature: Citation impact and research productivity rankings. Knowledge and process management, 11(3), 185-198.
Serenko, A. & Bontis, N. (2009). Global ranking of knowledge management and intellectual capital academic journals. Journal of Knowledge Management, 13(1), 4-15.
Serenko, A., Bontis, N., Booker, L., Sadeddin, K. & Hardie, T. (2010). A scientometric analysis of knowledge management and intellectual capital academic literature (1994-2008). Journal of knowledge management, 14(1), 3-23.
Tietze, A. & Hofmann, P. (2019). The h-index and multi-author h m-index for individual researchers in condensed matterphysics. Scientometrics, 119(1), 171-185.
Walter, C. & Ribière, V. (2013). A citation and co-citation analysis of 10 years of KM theory and practices. Knowledge Management Research & Practice, 11(3), 221-229.