با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی کتابخانه عمومی
مطالعه عوامل مشوق و بازدارنده مطالعه آزاد در میان مراجعان کتابخانه های عمومی شهر مشهد

ثریا ضیایی

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 11-20

https://doi.org/10.30473/mrs.2019.31151.1259

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مشوق و بازدارنده مطالعه در میان مراجعان کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد انجام شد. روش‌شناسی: تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش توصیفی و پیمایشی است. از پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات استفاده شد. جامعة آماری مورد نظر شامل از کلیة مراجعان کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد که تعداد کل آن‌ها حدود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
طراحی مدل اثر اهرمی تکنولوژی اطلاعات بر بهبود مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجی هوشمندی سازمانی و قابلیت اشتراک دانش در SME

یوسف محمد کریمی؛ مهدی یزدان پرست

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 21-32

https://doi.org/10.30473/mrs.2019.44134.1369

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش طراحی الگویی برای بررسی چگونگی تأثیر قابلیت‌های پویای فناوری اطلاعات با نقش میانجی هوشمندی سازمانی و قابلیت اشتراک دانش بر بهبود مزیت رقابتی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SME) فعال در حوزة فناوری اطلاعات استان تهران است. روش‌شناسی: روش پژوهش در این مقاله توصیفی- همبستگی است. جامعة آماری پژوهش شامل مجموعه شرکت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
تحلیل نقش فن‌بازارها در روند تجاری‌سازی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان

محسن اعظمی

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 33-44

https://doi.org/10.30473/mrs.2019.47144.1391

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش فن بازار در تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان از طریق شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی در بستر فن بازار است. روش‌شناسی: روش پژوهش آمیخته بوده و از کسب نظر خبرگان حوزة فناوری برای دست‌یابی به ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر تجاری‌سازی در بستر فن بازار استفاده شده است. یافته ­ها: نتایج حاصل از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری اطلاعات
بررسی بازخورد استفاده از موتورهای جستجوی گوگل و یاهو در پژوهش‌های دانشجویی (مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور بابل )

میترا قیاسی؛ قاسم علی احسانیان

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 45-56

https://doi.org/10.30473/mrs.2019.46893.1388

چکیده
  هدف: ارزیابی بازخورد استفاده از موتورهای جستجوی گوگل و یاهو در پژوهش‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی داتشگاه پیام نور بابل است. روش شناسی: این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و به روش پیمایشی – تحلیلی انجام شده است. ابزار پژوهش از نوع پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن از طریق مشورت با متخصصان اخذ گردید و پایایی آن بر اساس آزمون الفای کرنباخ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کتابخانه دانشگاهی
پیاده‌سازی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی) در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی: الزامات آماده‌سازی پیشینه‌های کتابشناختی

طیبه شهمیرزادی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ فاطمه پازوکی

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 57-70

https://doi.org/10.30473/mrs.2019.47126.1392

چکیده
  هدف: به‌کارگیری قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی)، به‌عنوان قواعد جدید فهرست‌نویسی و با توجه به محیط و منابع اطلاعاتی جدید ضرورتی انکارناپذیر است. هدف این پژوهش، شناسایی امکان به‌کارگیری آردی‌اِی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر اساس میزان همخوانی پیشینه‌های کتاب‌شناختی تهیه‌شده در نرم‌افزار سیمرغ با آردی‌اِی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
تحلیل علم سنجی پژوهش های مدیریت دانش ایران در پایگاه استنادی جهان اسلام (آی.اس.سی)

سیدحامد هاشمی؛ علی اکبر خاصه

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 71-88

https://doi.org/10.30473/mrs.2019.46160.1377

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش تحلیل وضعیت پژوهشهای فارسی زبان در حوزۀ مدیریت دانش در پایگاه آی.اس.سی است.روش تحقیق: پژوهش حاضر ازنظر نوع جزو پژوهش‌های کاربردی است که در آن از تکنیکهای علم‌سنجی و تحلیل شبکه اجتماعی استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ پژوهشهای مدیریت دانش تشکیل میدهند که در بازۀ زمانی ده ساله (1387 تا 1396) در پایگاه آی.اس.سی ...  بیشتر