با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی مدیریت دانش
سنجش تاثیر عوامل انگیزشی بر تسهیم دانش (مطالعه موردی کارکنان آرشیو ملی ایران)

آزیتا مالمیر؛ ثریا ضیایی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21) ، خرداد 1398، صفحه 11-26

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.46415.1379

چکیده
  چکیده: هدف: تسهیم دانش بعنوان یکی از فرآیندهای حیاتی در تسریع پیاده‌سازی مدیریت دانش می‌باشد چرا که سازمان‌ها را قادر می‌سازد مهارت‌های خود را بهبود دهند و برای آنان ارزش و مزیت رقابتی می‌آفریند. هدف از پژوهش بررسی عوامل انگیزشی موثر بر تسهیم دانش کارکنان آرشیو ملی ایران است. روش شناسی: این پژوهش به‌روش ‌پیمایش‌توصیفی و با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری اطلاعات
بررسی شکاف دیجیتالی بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران از نظر استفاده، دسترسی و مهارتهای فناوری‌ اطلاعات

شهرام صدقی؛ افروز جعفربگلو؛ مسعود رودباری؛ مریم رزمگیر

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21) ، خرداد 1398، صفحه 27-37

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.50223.1407

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش تعیین شکاف دیجیتالی بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران از نظر استفاده، دسترسی و مهارت‌های فناوری­های اطلاعاتی است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی - توصیفی است. جامعة آماری پژوهش شامل 2584 دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران در نیمسال اول سال تحصیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه راهبردی
بررسی میزان استفاده از کاربری‌های کسب و کار الکترونیک (نمونه پژوهی: مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری)

یعقوب نوروزی؛ لیلا یدالهی؛ عیسی زارعی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21) ، خرداد 1398، صفحه 39-46

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.48610.1401

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان استفاده از کاربری‌های کسب‌وکار الکترونیک در مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری شیراز است. روش‌شناسی: روش پژوهش، پیمایشی و از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری شیراز است. ابزار پژوهش سیاهه ارزیابی است و سؤالات پژوهش در سه بخش کارکردهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کتابخانه عمومی
مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس و تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی بر آن

زهرا خواجه علی جهانتیغی؛ معصومه عبدالهی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21) ، خرداد 1398، صفحه 47-56

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.50267.1409

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‏های عمومی استان فارس و تأثیر تعدادی از متغیرهای جمعیت‌شناختی بر آن است.روش شناسی: این پژوهش کاربردی و از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی کوئین دام مشتمل بر 34 سؤال و 5 زیرمقیاس است. جامعۀ آماری مورد بررسی کل کتابداران کتابخانه‌های عمومی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کتابخانه عمومی
بررسی رابطه فرسودگی‌شغلی با مهارت‌های‌ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان کاشان

حجت خدمتی نژاد؛ وجیهه موسای ارانی؛ سعید اسدی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21) ، خرداد 1398، صفحه 57-67

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.50479.1410

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش ارزیابی رابطه فرسودگی شغلی با مهارت‌های ارتباطی  کتابخانه‌های عمومی نهادی و مشارکتی شهرستان کاشان است. روش‌شناسی: این پژوهش، به روش پیمایشی تحلیلی صورت گرفته وابدار گردآوری داده‌ها، دو پرسشنامه استاندارد مهارت‌های ارتباطی کوئین ­دام و پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ است. جامعه آماری این پژوهش کتابداران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تطبیقی منابع اطلاعاتی معرفی شده در سرفصل‌های دروس دوره کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) با کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

سعید ملک محمدی؛ محسن حاجی زین العابدینی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21) ، خرداد 1398، صفحه 69-79

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.46872.1386

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی وضعیت تطبیقی منابع اطلاعاتی معرفی شده در سرفصل‌های دروس دوره کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی با کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی بود.روش‌شناسی: روش پژوهش تطبیقی بوده و ابزار گردآوری داده‌ها، سیاهه‌وارسی و جامعه پژوهش شامل تمام منابع ارائه شده در سرفصل دروس دوره کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی (وزارت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سطح خوانایی
بررسی وضعیت مطالعه غیر درسی در مدارس علمیه خواهران مشهد

ثریا ضیایی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21) ، خرداد 1398، صفحه 81-88

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.37421.1327

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مطالعه غیر درسی در مدارس علمیه خواهران مشهد انجام شد.روش شناسی: تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش توصیفی و پیمایشی است. از پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات استفاده شد. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه طلاب زن مدارس علمیه شهر مشهد می باشد.یافته ها: یافته ها نشان داد که 94/8 از پاسخگویان عقیده ...  بیشتر