با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه فناوری اطلاعات، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد، گروه کارآفرینی، دانشگاه علم و صنعت، ایران

چکیده

هدف: اقتصاد مقاومتی یکی از مهم‌ترین مسائل پیشروی کشور است که در پی مقاوم­‌‌ سازی، بحران­زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی کشور مطرح می‌شود. بنابراین، حرکت اساسی کشور به سوی دانشی شدن اقتصاد و اجرای صحیح مدیریت دانش در سازمان‌ها و نهادها، کشور را در تحقق این امر یاری می­رساند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل مدیریت دانش در تقویت اصول اقتصاد مقاومتی در بانک‌ها انجام شده است.
روش­‌شناسی: روش استفاده شده در این پژوهش با توجه به ماهیت اکتشافی تحقیق، نظریه داده‌بنیاد است. نمونه­گیری استفاده شده در این مقاله، نمونه­‌گیری خوشه­ای است. مبنای اصلی جمع­آوری اطلاعات، انجام مصاحبه­‌های عمیق با خبرگان جامعه علمی و دانشگاهی و همچنین مدیران بانک انصار تا دستیابی به اشباع نظری بوده است. درمجموع 20 مصاحبه انجام شد. پس از جمع­آوری اطلاعات، کدهای مربوط به مصاحبه­‌های مکتوب تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­‌ها: یافته­‌های پژوهش که پس از انجام مراحل سه­گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدل نهایی پژوهش به دست آمده است، نشان می­دهد که مدل نهایی از 6 مقوله کلی، 9 مقوله فرعی و 47 مفهوم اصلی تشکیل شده است.
بحث و نتیجه‌­گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که مقوله درون­زایی عوامل علی تأثیرگذار بر مدیریت دانش در تقویت اصول اقتصاد مقاومتی است که برای بانک انصار راهبردهای اشتراک دانش و به‌کارگیری دانش ایجاد خواهد کرد و پیامد آن توسعه‌ پایدار خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining the Model of Knowledge Management in Strengthening the Fundamentals of Resistance Economy in Banks

نویسندگان [English]

  • Mohammad Arabi 1
  • Rooh Allah Tavallaee 2
  • Mahdi Farmani 3
  • Mohamad Reza Mohamadkhani 4

1 MSc, Department of Business management, Farabi Campus University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Information Technology Management, Imam Hossein University (AS), Tehran, Iran.

3 MSc, Department of Business Management, Farabi Campus University of Tehran, Tehran, Iran.

4 MSc, Department of Entrepreneurship, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Resistance economics is one of the most important issues facing the country, which seeks to strengthen, de-crisis and restore the existing and inefficient structures and institutions of the present economy. Therefore, the fundamental movement of the country towards knowledge of the economy and the proper implementation of knowledge management in organizations and institutions helps the country to realize this. Therefore, the present research was conducted with the aim of designing and explaining the model of knowledge management in strengthening the fundamentals of resistance economy in banks.
Methodology: The method used in this research is based on the exploratory nature of the research, the data theory of the foundation. The sampling used in this paper is cluster sampling. The main basis for collecting information is conducting in-depth interviews with scientific and academic community experts as well as experts and managers of Ansar Bank to achieve theoretical saturation. A total of 20 interviews were conducted. After collecting information, the codes for written interviews were analyzed.
Findings: The results of the research that are based on the selection of open, axial and selective coding, the final model of the research show that the final model consists of six generic categories, nine sub categories and 47 main concepts.
Conclusion: The results of this study revealed that the issue of the endogeneity of causal factors influencing knowledge management is in strengthening the principles of the resistive economy that will create knowledge sharing and knowledge sharing strategies for the bank, and the outcome of that development will be sustainable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Economics
  • Knowledge Management
  • Grounded theory
  • Ansar Bank
استیری، مجید (1397). «بررسی تأثیر و نقش فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت دانش بر اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: فعالان اقتصادی بسیج سازندگی در استان خراسان رضوی)»، مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی، شماره 12، 374-351.
اسدی، علی (1393). «نظام اقتصاد اسلامی الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی»، سیاست‌های راهبردی و کلان، سال دوم، شماره 5، 39-25.
ایدلخانی، یاسمن؛ اخوان، پیمان؛ حسنوی، رضا (1395). «مدل ترکیبی مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی: رویکردی مناسب برای مواجهه با بحران­ها در جمهوری اسلامی ایران»، مدیریت بحران، سال پنجم، شماره 10، 76-65.
باقری، رضا؛ تقوی، مسعود (1393). «بررسی نقش صنعت نفت، گاز و انرژی برای تحقق اقتصاد مقاومتی»، دومین کنفرانس بین­المللی تحریم‌های اقتصادی.
تاری، فتح­اله؛ کاویانی، زهرا (1392). اقتصاد مقاومتی و مؤلفه‌های آن. سیاست کلان، 2(2)، 26-9.
جعفری، مصطفی؛ اخوان، پیمان و اختری، مریم (1390). مدیریت دانش (نگاهی جامع بر ابزارها و تکنیک­ها). چاپ اول، تهران: درسا.
جهرمی، تراب‌زاده؛ سجادیه، سید علیرضا و سمیعی­نسب، مصطفی (1392). بررسی ابعاد و مؤلفه­های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران (مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری). مطالعات انقلاب اسلامی، 10(32)، 46-31.
حجازی‌نیا، رؤیا (1395). شناسایی و رتبه­بندی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی. فصلنامه رشد فناوری، 12(47)، 20-12.
حسین‌پور، داود و صدیقی، رامین (1397). بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت جهادی با اقتصاد مقاومتی. مدیریت توسعه و تحول، 34، 41-25.
حسین­زاده بحرینی، محمدحسین (1392). اقتصاد مقاومتی؛ راهکاری برای توسعه. مشکوه، 118، 138-15.
خالقی، محمدجواد (1395). نقش نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی. پژوهش ملل، 1(6)،56-46.
خانباشی، محمد (1393). رویکرد فرهنگی- اجتماعی به مفهوم اقتصاد مقاومتی. کار و جامعه، 171، 17-4.
رشوند، علی‌اکبر (1395). مدیریت سیاسی- اقتصاد مقاومتی- اقدام و عمل. وب­سایت اداره کل مدیریت بحران استان قزوین.
سیف، اله­مراد (1392). مقدمه­ای بر نقشه راه پیاده­سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ج.ا. ایران. مطالعات راهبردی بسیج، 16(61)، 115-89.
شامی زنجانی، مهدی و نوری، مژگان (1394). مدیریت دانش چابک: راهنمای عملی پیاده‌سازی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
شریف‌زاده، فتاح و بودلایی، حسن (1387). مدیریت دانش در سازمان­های اداری تولیدی و خدماتی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی.
شعبانی، احمد و عبدالملکی، حجت‌الله (1390). توسعه اقتصادی دانش‌پایه: مبانی نظری، تجربیات و الزامات سیاست‌گذاری. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، 16(1)، 97-127.
شیخ­الاسلام، محمدعلی و قاسمی درآباد، رضا (1397). واکاوی رابطه اثربخشی نظام جامع مدیریت دانش با مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی (درونزا) به کمک روش PLS (مطالعه موردی: شرکت دانش­بنیان دفاعی). اقتصاد دفاع، 3(8)، 53-35.
فخرپور، سید حسین؛ خوش سپهر، زهرا و ملکی، محمدحسن (1397). ارائه مدلی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در سازمان‌ها با به‌کارگیری نظریه شکست­ناپذیری. اندیشه مدیریت راهبردی، 12(1)، 123-152.
فشارکی، سید جواد؛ پورعبدی، سمیه (1393). تهدیدات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی. اصفهان: علم آفرین.
فشاری، مجید (1393). بررسی و تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران. مجله اقتصادی، 5 و6، 40-29.
محمدی مقدم، یوسف؛ ذوالفقاری، حسین؛ علیپور، میثم و رسولیان، پریسا (1392). بررسی رابطه بین اقتصاد مقاومتی، گرایش کارآفرینانه و مدیریت دانش. مدیریت سازمان‌های دولتی، 1(2)، 120-107.
محمدی، بیوک (1393). اصول روش تحقیق کیفی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
میرمعزی، سید حسین (1391). اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن (با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری). اقتصاد اسلامی، 12(47)، 76-49.
وثوقی نیری، عبداله؛ مرادی آیدیشه، شعبان (1391). اقتصاد مقاومتی عامل اصلی در ارتقای بهره­وری. همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی، دانشگاه گیلان، 321-304.
هاشمی، سید علی‌اکبر (1397). شناسایی و طبقه­بندی عوامل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری جهت ارزیابی راهبردهای اقتصاد مقاومتی. پژوهش­های مدیریت راهبردی، 24(70)، 63-45.
هزاوئی، سید مرتضی؛ زیرکی حیدری، علی (1393). اقتصاد مقاومتی نماد مدیریت جهادی در اقتصاد سیاسی ایران. مطالعات انقلاب اسلامی، 11(37)، 26-9.
Al-Zayyat, A. N., Al-Khaldi, F., Tadros, I., & Al-Edwan, G. (2010). The effect of knowledge management processes on project management. IBIMA Business Review.‏
Anisimova, T. (2016). The effects of corporate brand symbolism on consumer satisfaction and loyalty: evidence from Australia. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics.
Ashby, J., Cox, D., McInroy, N., & Southworth, D. (2008). Delivering economic success: an international perspective on local government as stewards of local economic resilience. Norfolk Trust.‏
Biasutti, M., & Heba, E. D. (2012). Using Wiki in teacher education: Impact on knowledge management processes and student satisfaction. Computers & Education, 59(3), 861-872.‏
Briguglio, L., & Piccinino, S. (2009). Growth and Resilience in East Asia and The Impact of the 2009 Global Recession.‏
Cao, Y., & Xiang, Y. (2012). The impact of knowledge governance on knowledge sharing. Management Decision, 50(4), 591-610.‏
Chen, Z., & Xu, X. (2009). Study on construction of knowledge management system based on enhancing core competence of industrial clusters. International Journal of Business and Management, 5(3), 217.‏
Claver-Cortes, E., Zaragoza-Saez, P., & Pertusa-Ortega, E. (2007). Organizational structure features supporting knowledge management processes. Journal of Knowledge Management, 11(4), 45-57.‏
Creswell, J. W (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications.‏
Dahlman, C. & Anderson, T. (2000). Korea and knowledge based economy: Making the transition. World Bank Institute.
Dolatabadi, H. R. (2015). Analysis of the Impact of Government and Resistive Economy on the Purchase of Iranian Goods. International Journal of Resistive Economics, 3(1), 82-89.‏
Donate, M. J., & de Pablo, J. D. S. (2015). The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation. Journal of Business Research, 68(2), 360-370.‏
Douglass, M. (2013). Globalization and the Pacific Asia Crises: Toward Economic Resilience through Livable Cities. Asian Geographer, 19: 1-2, 119-137.‏
Fernandez, I., & Sabherwal, R. (2014). Knowledge management: Systems and processes. Routledge.‏
Hsiao, Y. C., Chen, C. J., & Chang, S. C. (2011). Knowledge management capacity and organizational performance: the social interaction view. International Journal of Manpower, 32(5/6), 645-660.‏
Kakabadse, N. K., Kakabadse, A., & Kouzmin, A. (2003). Reviewing the knowledge management literature: towards a taxonomy. Journal of knowledge management, 7(4), 75-91.‏
Li, y. H. (2008). Entre preneurial oerientation & firm performa ncre:The role of knowledge creation process. Industrial Marketing Management.
Lindner, F., & Wald, A. (2011). Success factors of knowledge management in temporary organizations. International Journal of project management, 29(7), 877-888.‏
Mello, J., Flint, D. A. (2009). Refined view of grounded theory and its application to logistics research. Journal of business logistics, 30(1), 107-125.
Modica, M., & Reggiani, A. (2015). Spatial economic resilience: overview and perspectives. Networks and Spatial Economics, 15(2), 211-233.‏
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge Creating. New York.‏
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge Creating. New York.‏
Pant, R., Barker, K., & Zobel, C. W. (2014). Static and dynamic metrics of economic resilience for interdependent infrastructure and industry sectors. Reliability Engineering & System Safety, 125, 92-102.‏
publications.‏ Wang, C. C., & Wu, A. (2016). Geographical FDI knowledge spillover and innovation of indigenous firms in China. International business review, 25(4), 895-906.‏
Quintane, E., Mitch Casselman, R., Sebastian Reiche, B., & Nylund, P. A. (2011). Innovation as a knowledge-based outcome. Journal of knowledge management, 15(6), 928-947.‏
Salehi, M., Moradkhannejad, R., & Safari, K. (2012). How knowledge management is affected by organizational structure. The learning organization, 19(6), 518-528.‏
Schroeder, A., Pauleen, D., & Huff, S. (2012). KM governance: the mechanisms for guiding and controlling KM programs. Journal of Knowledge Management, 16(1), 3-21.‏
Smith. (2002). What is the Knowledge Economy? Knowledge Intensity and Distributed Knowledge Bases. The United Nations University, Institute for New Technologies, UNU/INTECH Discussion Papers. ISSN 1564-8370.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research techniques. Thousand Oaks, CA: Sage.