با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران
مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات
کاربست اصول مدیریت سایبرنتیک بر انعطاف‌پذیری سازمان (مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی غرب تهران)

فاطمه نوشین فرد؛ مصطفی پهلوان‌زاده

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26) ، تیر 1399، صفحه 11-22

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.55225.1440

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر اصول مدیریت سایبرنتیک مدیریت سایبرنتیک بر انعطاف‌پذیری سازمان امور مالیاتی غرب تهران است. روش‌شناسی: روش تحقیق حاضر نیز از لحاظ ماهیت، پیمایشی – تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. جامعۀ آماری این پژوهش را مدیران وکارکنان سازمان امور مالیاتی غرب کشور تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها 600 نفر است. برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه اخلاق کار اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی بر قابلیت اشتراک دانش (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه)

پیمان اکبری؛ کامران نظری؛ سمیه محمدیار

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26) ، تیر 1399، صفحه 23-36

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.56198.1442

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه اخلاق کار اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی بر قابلیت اشتراک دانش است.روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری این پژوهش تعداد 380 نفر از کارکنان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه را شامل می‏شود که با استفاده از فرمول کوکران 191 نفر به‏عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‏ها، ...  بیشتر

مقایسۀ وضعیّت داوران دو نشریۀ «کتابداری و اطّلاع‌رسانی» و «مطالعات ملّی کتابداری و سازمان‌دهی اطّلاعات»

مرتضی کوکبی

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26) ، تیر 1399، صفحه 37-52

https://doi.org/10.30473/mrs.2020.8118

چکیده
  هدف: نوشتار حاضر در پی این است که با بررسی و مقایسۀ سیاهۀ داوران دو نشریۀ علمی- پژوهشی در رشتۀ علم اطّلاعات و دانش­شناسی، تعداد و نوع تخصّص هر داور را نشان دهد و به پرسش‌­هایی پیرامون این داوران و تخصّص‌­های آنان در دو نشریه پاسخ دهد.روش‌شناسی: روش پژوهش نوشتار حاضر، پیمایش از نوع بررسی متون است. متون بررسی شده، وب­سایت‌­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
بررسی نقش میانجی اعتماد سازمانی در رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش از دیدگاه کتابداران دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور)

شهناز خادمی‌زاده؛ زینب محمدی

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26) ، تیر 1399، صفحه 53-66

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.59289.1471

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی اعتماد سازمانی در رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز (شهید چمران اهواز و علوم پزشکی جندی‌شاپور) است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر کاربردی از نوع همبستگی است که تمامی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهید چمران اهواز و علوم پزشکی جندی‌شاپور را مورد مطالعه قرار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری اطلاعات
مطالعه تأثیر دانش صاحب فناوری اطلاعات بر استفاده، همترازی استراتژیک و کسب و کار در کارآفرینی جوانان استان قم

حسین جنتی فر؛ مسعود بختیاری؛ امین دیهیم جو

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26) ، تیر 1399، صفحه 67-88

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.58376.1462

چکیده
   هدف: هدف این پژوهش، مطالعه تأثیر دانش صاحب فناوری اطلاعات بر استفاده، هم‌ترازی استراتژیک و کسب‌وکار در کارآفرینی جوانان استان قم بود.روش‌­شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی و از شاخه پیمایشی و کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل جوانان استان قم که در بازه سنی 20 تا 25 سال است که طبق سرشماری رسمی اعلام شده سال 1395 تعداد آن‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کیفیت خدمات
تأثیر نشانه‌های نوشتاری و تصویری در راهنمایی کاربران کتابخانه‌ها

محسن حاجی زین العابدینی؛ اکرم زین‌العابدینی

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26) ، تیر 1399، صفحه 89-102

https://doi.org/10.30473/mrs.2021.59065.1469

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش، شناسایی نقش نشانه‌های تصویری و نوشتاری در راهنمایی کاربران کتابخانه‌ها و ارائه الگوی پیشنهادی است.روش‌شناسی:  این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر شیوه انجام، به روش پیمایشی- تحلیلی انجام گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق‌ساخته، شامل 42 سؤال بود که برخی از نوع مقیاس لیکرت و برخی دیگر ...  بیشتر