با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثرات بازاریابی اینترنتی یکپارچه بر عملکرد آنلاین شرکت‌های نمایه شده در پورتال مرکز توسعه تجارت الکترونیکی استان کرمانشاه است.
 روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، با روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش عبارت از کلیه مدیران شرکت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک که در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای مجوز فعالیت بودند.
 یافته‌ها: بر مبنای یافته‌های پژوهش که از تعداد 75 نفر از مدیران شرکت‌های مذکور به‌عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب شدند و اطلاعات موردنیاز، از طریق پرسشنامه با طیف هفت مرتبه‌ای لیکرت جمع‌آوری شد. داده‌های جمع‌آوری شده با نرم‌افزار آماری آموس، در سطح اطمینان 95 درصد و با استفاده از روش رگرسیون غیرخطی تحلیل شد. شواهد تجربی به دست آمده از آزمون فرضیه‌ها حاکی از آن است که بین بازاریابی اینترنتی یکپارچه و عملکرد آنلاین شرکت‌ها رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد.
 بحث و نتیجه‌گیری: نتایج یافته‌ها نشان می‌دهد که یکپارچگی در مدیریت دانش، مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد آنلاین شرکت‌ها تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. بین تمامی عوامل همبستگی مثبت وجود دارد و مدیریت ارتباط با مشتری بیشترین اثر را بر عملکرد آنلاین شرکت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identify and Determine the Effects of Integrated Internet Marketing Dimensions on Companies' Online Performance

نویسنده [English]

  • mohsen aazami

Assistant Professor, Department of Business Management, Payam Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The aim of research examining the effects of integrated Internet marketing on the online performance of companies indexed in the portal of the e-commerce development center of Kermanshah province.
 Methodology: this research is a descriptive survey method. The statistical population of the study includes all managers of companies with the symbol of electronic trust who had an activity license on the website of the Ministry of Industry, Mines and Trade.
 Findings: In terms of applied purpose, 75 managers of the mentioned companies were randomly selected as a statistical sample and the required information was collected through a questionnaire with a seven-point Likert scale. The collected data were analyzed by Amos statistical software at 95% confidence level using nonlinear regression method.
 Conclusion: results showed That Empirical evidence from hypothesis testing suggests that there is a direct and significant relationship between integrated Internet marketing and corporate online performance. Also, integration in knowledge management, supply chain management and customer relationship management has a positive and significant effect on companies' online performance. There is a positive correlation between all factors and customer relationship management has the greatest impact on the company's online performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated Internet Marketing
  • Knowledge Management
  • Supply Chain Management
  • Customer Relationship Management
  • Online Performance
 آزرمجو، هانیه و قاسمی نژاد، یاسر (1395). اثر توانمندی‌های سازمانی بر عملکرد رقابتی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش. پژوهشنامۀبیمه، 29(3)، 125-151.
ابراهیم‌پور، علیرضا؛ خلیلی، مهدی و رحیمیان، محمود (1392). بررسی رابطه مشتری مداری مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک. نشریه کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 5
ابراهیمی، مریم (1396). ازریابی آمادگی زنجیره تأمین خودروسازی سایپا برای پیاده‌سازی سیستم VMI. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
بابایی زکلیکی، محمدعلی) 1392(. بازاریابی بین‌المللی. تهران: انتشارات سمت.
دهقان، نبی‌اله و حسنقلی‌پور، طهمور (1390). بررسی تغییرات موردنیاز در فرایند بازاریابی شرکت‌های تولیدکننده مواد غذایی در جهت استفاده از بازاریابی الکترونیکی و ارائه الگوی مناسب برای صنایع غذایی کشور. ماهنامهتخصصیبازاریابی، 40، 26.
سینایی، حسنعلی بهمن حاجی پور، خدیجه طاهری (1390)، تسهیم دانش در دانشگاه صنعتی شریف: رویکرد سرمایه اجتماعی. نشریه مدیریت دولتی، 3(8) 1-18.
شفیعی رود پشتی، میثم (1397). بازاریابی یکپارچه، چاپ اول، تهران: انتشارات دانش ماندگار عصر.
کلانتری، حبیب‌الله و طیبی طلوع، احمد (1389). رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با عملکرد. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 9(1)، 109-121.
مقدم، متینه (1398). بازاریابی دیجیتال. تهران: چاپ دوم، انتشارات طاهریان.
De Dreu, C. K. (2017). The importance of Conflict Management and Conflict Issue. Journal of Management, 25(1),110-130.
Eid, R., Truman, M. (2014). The Internet: New International Marketing Issues. Management Research News, 25/12, 2014.
Gundy, G., Ulu soy, G., Kilic, K., & Alpkan, L. (2016). Effects Electronic Marketing on firm performance. Int. Production Economics, 133, 662-676.
Lee, D. H., & Park, C. W. (2007). Conceptualization and measurement of multidimensionality of integrated marketing communications. Journal of Advertising Research47(3), 222-236.
Michailova, S., & Husted, K. (2003). Knowledge-sharing hostility in Russian firms. California Management Review, 45, 59- 77.
Mitran, A., & Budacia, A.E. (2015). Gender Differeces in Modeling the Influence of Online Mrketing Communication on Behavioral Intentions. procedia economice and Finance, 27(2015) 567-573.
Organ, V. (2013). drivers of market orientation and performance in service firms. Journal of SERVICES Marketing, 12(1), 39-58.
Paul, G.K. (2012). Small business and entrepreneurial research Metatheories paradigms and prejudice. Journal of International Small Business, 20(2), 185-210.
Prasad, V., kanti, R. k., & Naidu, G. M. (2010). The influence of internet-marketing integration on marketing competencies and export performance. Journal of international marketing, 9(4), 82-110.
Romano Jr, N. C., & Fjermestad, J. (2006). Electronic customer relationship management. Electronic, 3.
Stan, E. (2013) Electronic Marketing, AED economics– osu. Accessed at: www. Agecon. ag.ohio state.edu/programs/e-agbiz.
Teller, C., Kotzab, H., & Grant, D. B. (2012). Improving the execution of supply chain management in organizations. International Journal of Production Economics, 140(2), 713-720.
Tiago, M. T., & Tiago, F. (2012). Revisiting the impact of integrated internet marketing on firms’ online performance: European evidences. Procedia Technology, 5, 418-426.